Поиск
Анвар Обиджон (566x700, 45Kb)

 

Таъзия


Ўзбекистон халқ шоири, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси Анвар Обиджон оламдан ўтди. Шоирнинг жойи Жаннатдан бўлсин.

Марҳумнинг яқинларига, дўстларига, муҳлисларига ва шогирдларига чуқур таъзия изҳор қиламиз.

 

Холдор Вулқон.

 

 

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси

 

Ой порлаган оқшомлар

(қисса)


1 боб

Кузги дала
Холбўри 20 ёшлардаги ўрта бўйли, сочлари қора, аммо кўз қорачиқлари яшил, қирғийбурун, қалин лаблари устида мўйловлари сабза урган рассом йигит.Гарчанд рассомчилик ўқув юртларини тамомламаган эсада, у олийгохни хатм қилган тажрибали рассомлардан сира кам эмас.Холбўри мойбўёқда ҳам, акварельда ҳам бирдай, рангларни кир қилмай, табиат манзараларини қойиллатиб ишлар, биронта гўзал этюд яратиш ишқида кун бўйи жийдалар, юлғунлар ўсиб ётган дарё соҳилида, шамолларда шаршарадай шовуллагувчи толзорларда, каккулар оҳ чекаётган далалар этагида худди ўлжа излаган овчи каби этюднигини елкасига осганича дайдиб юради.Баъзан, тонг саҳарда уйғониб, соҳил тамон йўл оларкан, шудрингли бедазор сўқмоқлари аро ғира - шира сўлим субҳи содиқ сукунатида бири қўйиб, бири сайраётган беданалар овозига қулоқ тутганича: - эх беданалар, муздек шудрингларни ичиб, томоқни шамоллатиб қўйибсизларку.Қаранглар, тинмай йўталяпсизлар -дея ўйлайди ва ўзича жилмайиб қўяди.Соҳилга етгач, ёйилиб оқаётган Қорадарёнинг кўзгу каби ялтираган теран ва сокин сувларига термулганича, одамлар ҳали донг қотиб ухлаётган, машиналар ва қушлар шовқини тинган тоза ҳаволи сукунатда асабларини созлайди, шу ҳолатда баланд жарликлар узра тик туриб, тонгни қарши олади.
Тонги қоронғуликда, узоқ узоқларда хўрозлар қичқиришга тушаркан, уларнинг ўткир ва ўктам овозлари олмос ойнакесгич каби тонгнинг мусаффо кўзгусини кесиб юборгандай таасурот қолдиради гўё.
Кейин эса осмон этаклари оҳиста оқаришиб, рангпар парқу булутлар дақиқалар ўтган сайин оч сариқ тусга кирганича, бора бора уфқ ранги йўлбарс терисидай кўриниш касб этади.Бу илоҳий манзарани жимгина кузатиш Холбўрининг энг севимли машғулотларидан бири.
Кўп ўтмай тонги сукунат, теварак - жавониб қушлар сайроғидан жаранглай бошлайди.Қушлар сайроғи урилган тонг жимлиги тоғ ўнгирлари каби акс садо қайтараркан, кўп ўтмай, далалар этагидан кўзни қамаштиргувчи баҳайбат қуёш кўтарилади ва тўрғайлар шўх -шодон чийиллаб, тонги далалар устида муаллақ сайрай бошлайдилар.
Далалар узра сайраётган тўрғайлар тонги оппоқ булутларга кўринмас иплар билан осиб қўйилган қўнғироқчалардай жарангдор товушлари билан одамзод юрагини қувончга, шодликка тўлдириб, тоширади.
Ҳозир "Қовункапа" қишлоғида куз кезиб юрибди.Ўтлоқларда ўт -ўланлар қувраб, қовжираб, қўнғир -қизғиш ранга кирган, пахтазорлар чаман бўлиб очилган пахталардан қордай оқариб ётибди.Далалар четидаги тут дарахтларининг, толзордаги қари бужур, букри тол ва азим адл теракларнинг барглари қахрабодай сарғайиб, махзун пичирлаб, тўкиларкан, кузнинг ўйчан шамолларида чирпираб учиб, заъфарон капалаклар галаси сингари енгил, оҳиста - оҳиста ерларга қўнар, суви қуриб қолган ариқларнинг ўзанига, дарахтларнинг ўйчан соялари акс этган кўзгудай тиниқ анхор сувларига ёғилар, йўллар ва сўқмоқлар гўё сариқ ва қирмизи хазон кўрпасига ўраниб ухлаётгандай.Ҳадемай далалар қуюқ кимсасиз сокин туманлар билан қопланади.Холбўри совуқ куз кечалари чироғи ўчирилган хонасида ётаркан, тунги далаларда, туманлар қаърида наъра тортиб, ер шудгорлаётган ёлғиз тракторнинг ҳасратли товушига қулоқ тутганича, то кўзларига уйқу илингунга қадар хаёл суриб ётади.Оҳ, бу далаларни қишда кўрсангиз эди!Чирпираб айланиб, рақс тушаётган қорқуюнга термулиб, қорли далаларнинг яйдоқ кенгликларида бўғзигача қорга ботган чўкиртакларнинг, қамишларнинг совуқ изғиринда аччиқ изиллаган, ғувиллаган товушларига қулоқ тутсангиз эди.Ромга таранг тортилган мато каби оппоқ қордан тундрадай оқарган теварак атрофнинг кундуз каби ёп - ёруғлигини, машиналар шовқини тинган қорли сукунатда далалар кимсасизлигини тасаввур қилиб, лаззатланмоқ, ҳузурланмоқ бахти ҳар кимга ҳам насиб этавермас? Ҳа, ҳозир бу ерларда куз ҳукмрон. Холбўри бундай паллалар уйда ўтиролмайди.У уч оёқли этюднигини дала четига ўрнатиб олиб, қахрабо ҳазонлар ёғилаётган теракзорлар, соҳилдаги толзорлару илонизи сўқмоқлар, кузги кимсасиз дала йўлларини матога мойбўёқда акс этдириш билан банд.Ҳаво очиқ бўлгани учун узоқдаги уфқларга туташ пахта далалари ортида Тянь -Шань тоғ тизмаларининг қорли чўққилари аниқ кўриниб турар, пахтазорда одамлар эгатлар оралаб энкайганларича пахта териб юрардилар.Холбўри пахтазорлар устидан гувиллаб учаётган чуғурчуқларнинг безовта галаларига термулганича қўлидаги мўйқалам бўёғини латтага артиб, бир зум осмонларга термулиб қолди.Чуғурчуқлар галаси ҳавода парвозини тез тез ўзгартириб, дарё соҳилидаги бошоқлари олтиндай товланиб пишган шолизорлар тамон учардилар.Бу кузги чуғурчиқ ва чумчуқларнинг улкан галалари узоқдан шамол ипларини узиб қаёқларгадир учириб бораётган парашютларга ўхшайди.Холбўри яна этюд ишлашда давом этди.У шу қадар берилиб ишлардики, ҳатто шаҳарлик хашарчи қизнинг шундоқ ёнида туриб, яратилаётган гўзал картина эскизига ҳайрат билан тикилиб турганини ҳам сезмасди. Агар этюдга масофадан назар ташлаш мақсадида ортига тисарилмаса ва қизга урилиб кетмаса, у ҳамон ҳайратдан донг қотган биринчи тамошабиннинг келганини ҳам сезмай ишлайверган бўларди.

-Э, ахир одам деган сал йўталиб нетиб келадида.Юракни ёрай дедингизку, оппоқ қиз! -деди Холбўри жўрттага жиддийлашиб.

-Кечиринг, рассом ака.Чизаётган картинангизга хушим кетиб... -деди қиз, айбдорларча бош эгиб, гоҳ рассом йигитга, гоҳ этюдникка ер остидан ўғринча назар ташлаганича, уялиб.

-Ҳечқиси йўқ, оппоқ қиз, хазиллашдим.Ҳавотир олманг, ҳаммаси жойида.Юрагим ёрилгани йўқ.Ишонмасангиз кўксимга қулоқ солиб, юрагим ураётганига ишонч ҳосил қилишингиз мумкин -деди Холбўри, самимий жилмайиб.

-Товбаааа, сиз рассом экансизда а? Далаларни, дарахтларни, тоғларни худди ўзига ўхшатиб қўйибсиз.Қандай ажойиб! -деди қиз, ҳамон ҳайратини яширолмай, ҳаяжон ичра.

-Чизаётган этюдим сиздай соҳибжамол қизга ёққани учун ўзимни худди асари Париждаги Лувр музейидан ўғирлаб кетилган бахтли рассомдай ҳис қилаяпман -деб қўйди Холбўри, ишлашда давом этиб.Кейин қизга ярим ўгриларкан: -Менинг исмим Холбўри - деди, ўзини таништириб.

-Менинг исмим Илтижо деди қиз, уялибгина.

-Исмингиз ҳам ўзингизга ўхшаб ғоят чиройли экан.Агар камондай қайрилма қошларингиз бўлмаса, худди машҳур италян рассоми Леонардо да Винчи чизган портретдаги Монна Лизага ўхшаркансиз.Сиз билан танишганимдан хурсандман -деди Холбўри.

-Мен ҳам -деб қўйди қиз, ҳамон этюдникдан кўзларини узолмай.

-Сизни авваллари ҳеч учратмаган эканман.Кўринишингиздан шаҳарлик қизларга ўхшайсиз.Бу ёқларда нима қилиб юрибсиз дайдиб? Ё қариндошларингизникига меҳмонга келдингизми? -сўради Холбўри, мўйқаламдаги бўёқни латтага хафсала билан артиб.

-Мен тиббиёт институтининг 3 босқич талабасиман.Курсимиз билан пахта йиғим теримига кўмаклашиш учун келдик.Биз ёрдамчи хашарчилармиз - тушунтирди қиз.

-Тушунарли -деб қўйди Холбўри.Кейин яна ишга киришаркан, давом этди:

-Эшитишимча бошига қоп кийган махсус жаллодлар пахта териш нормасини бажармаган талабаларни карнай - сурнай ва ноғораи калон садолари остида дала шийпонининг пешхорисига намоишкорона осиб, қатл қилармишлар, шу ростми?

Бу гапларни эшитиб, қиз бўйнидаги харир рўмоли билан оғзини тўсганича нозик елкаларини силкитиб, астойдил кула бошлади.

Кейин: -Товба, сизни рассом десам, қизиқчи ҳам экансизда а? Ҳеч жаҳонда пахта териш нормасини бажармаган талабани ҳам дорга осадиларми? -деди у, кулишда давом этаркан.

-Энди, йигит кишига етмиш хунар оз дейишадику машойихлар.Хар тўкисда бир айб деганларидай, шунақа ҳазил мазах деса томдан ташлайдиган қизиқчилик одатим бор.Зерикмай ҳазиллашиб турайлик дедим -да, оппоқ қиз. Лекин, керак бўлса, пахта теришда сизга ёрдамлашишдан ҳам тоймайман.Ёрдамчиларга ҳам ёрдам керак ахир.Медицина тили билан айтсак, "тез ёрдам" -деди Холбўри.

-Э, Худо сақласин. Ҳеч бандани тез ёрдамга мухтож бўлгулик қилмасин -деди қиз.

-Яхши. Унда тез эмас, сал секинроқ ёрдамлашаман - деди Холбўри, илжайиб.

Қиз яна кулди. Кейин худди муҳим бир нарса ёдига тушгандай, ялт этиб йигитга қараркан: -Кечирасиз, Холбўри ака, сиз одамнинг суратини ҳам чизасизми? Бизнинг шаҳарда рассомлар хиёбонларда ўтириб олиб, ўтган - кетган одамларнинг суратини чизиб беришади.Мен ҳеч суратимни чиздирмаганман.Агар сиз чизиб берсангиз, портретимни дугоналаримга кўрсатиб, мақтаниб юрардим - деди Илтижо.

-Яхши - деди Холбўри ва мато қопланган ромлардан бирини олиб, этюдникка махкамларкан, қизга қилт этмай кулиб туришни буюрди.

-Аввал кўмир билан қоралама қиламиз, кейин... деди у қизнинг дўндиққина оппоқ юзларига, шахло кўзларига, ғунчадек лабларию, оққушникидай силлиқ бўйинларига бир зум ўйчан термулиб.

Холбўри чизишни бошлаши билан қиз лунжларини шишириб, кутилмаганда кулиб юборди.

-Ие, кулмангда.Ахир қилт этмай ўтиринг дедимку сизга -деди Холбўри, гоҳ қизга қараб, гоҳ ромматога кўз югиртириб, бадиий кўмир билан тез тез қоралама қиларкан.

-Кулгим қистаб кетяптида -деди Илтижо, яна қайта жиддийлашишга тиришиб.

Холбўри бир зум чизишдан тўхтаркан, битта оппоқ бўлиб очилган пахта чаноғини банди билан узиб, қизнинг қуюқ ва майин сочларига, чаккасига қистириб қўйди.Сўнг яна ишга шўнғиди.

Илтижо қилт этмай ўтирсада, ҳамон кўз қири билан этюдникка қараб турар, суратининг қай йўсинда чизилаётганини билгиси, матодаги тасвирга қарагиси келарди.

-Яхшилаб чизяпсизми? Яна карикатурамни чизиб қўйманг! -деди у. Сўнг сабрсизланиб: - Ҳали узоқ ўтиришим керакми? Бўйним толиб кетдику -деди.

-Ҳечқиси йўқ, сабр қилинг. Кечаси бўйнингизга тахта боғлаб ётсангиз, эрталабгача дардингиз мусаффо бўлиб кетади, Худо ҳохласа - деди Холбўри.

Қиз доҳий мавзалейи кираверишидаги соқчи каби қотиб турган куйи, ўзини тутолмай силкиниб, овозсиз кула бошлади.

-Кулманг. Шайтон васваса қиляпти сизни. Мен ҳам бир гал бандаликни бажо келтирган худосизлар жамиятининг собиқ раисига патаха ўқигани бориб, мусибатхонада кулиб юборганман. Қисқаси, воқеа бундай бўлган. Оёқ учида секин секин юриб бориб, чорпоя қирига омонатгина ўтирсам, муллаваччалар билан қори акалар менга "қани, ўқисинлар" дегандай мўлтайиб қараб турибдилар.Мен ҳам авваллари худосизлар жамиятининг аъзоси бўлганим учун дуо деган нарсани билмасдим.Бум бум. Аста қори акага қараб: -тақсир, ўқисинлар -десам, қори ака ёнидаги пуфайка кийган чўққисоқол одамга: - Сариқ домла, сиз ўқинг -деди.Сариқ домла бўлса, йўқ, пакана домла ўқий қолсинлар деди, ўзини масъулиятдан ҳалос этиб.Жуссаси бироз кичикроқ домла бўлса, дуо ўқиш ўрнига менга қараганича бутун танаси билан силкиниб кула бошлади.Муллаваччалар ҳам.Ие, дейман, буларнинг том -поми кетиб қолганми? Ё товба, мусибатхонада ҳам куладими одам деган? -дея ўйлайман нуқул.Бир маҳал битта йигит келиб, қулоғимга: -ака, кастимингизни тескари кийиб олибсиз -деса бўладими. Қарасам, ростдан ҳам кастимимнинг астари чиқиб турибди.Қаранг, шошилишда кастимни тескари кийиб кетаверибман. Қайдан кулги келди билмайман.Шайтоним тезмасми. Гоҳ кастимимга қараб, гоҳ сариқ домлага қараб, куляпман, куляпман денг, қани энди ўзимни тўхтата олсам. Астахфирулло десам ҳам кулгим тўхтамайдида. Айниқса, норка телпак кийган пакана домлага қарадиму, ортиқ чидолмай портлаб кетдим гўё.Хуваххахахахаааа! - дея қахқаха отиб кулавердим. Ҳамма патахачилар, айниқса ўлик эгалари кулиб, қотиб қолишдида ўзиям.Кулавериб кўзларимиздан ёш чиқиб кетди.Шайтон алайхуллаъна шунақа ёмон бўлар экан -деди Холбўри.

Унинг гапларидан Илтижо роса кулди.Охири кулгидан чарчаб, кўз ёшларини бўйнидаги харир шарфига артаркан: -Э, боринге -деди, ўрнидан қўзғолиб.

Шу маҳал хирмон тамонда бир қиз Илтижонинг исмини айтиб чақира бошлади.

-Вой, дугонам Сайёра чақиряпти.Дахшатий домла мени сўраяптилар шекилли.Тезроқ бормасам, деканимиз мени ўқишдан хайдаб юбормасинлар тағин -деди, ҳавотирли тараддудланиб Илтижо.Кейин шошиб Холбўрига юзланаркан: - Суратим тайёр бўлдими? -деди.

-Ие, мен фотографмидим сизга, бир зумда суратингизни чиқариб берсам.Ҳали бўёқ билан ишлашим керак.Қолганини эртага давом этдирамиз энди.Эртага сизни шу ерда кутаман.Албатта келинг, сурат чала қолиб кетмасин!- тайинлади Холбўри.

-Хўп, албатта келаман, хайр! Эртагача! -деди Илтижо ва этагидаги бор пахтани орқалаб, ўқариқни ёқалаганича хирмон тамон чопиб кетди.

 

 

 

Подробнее...

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

 

Странные письма Мизхаппара

(Юмористический повесть) 

(Книга посвящается светлой памяти великого юмориста Узбекистана Хаджибая Таджибаева)
Первое письмоПусть это письмо, которое пишу сейчас, спеша как буря, бушуя словно тайфун, дойдет до руки многоуважаемого Сайтмират аки, который живет в тех странах, где процветает демократия как японская Сакура весной. Да будет это письмо понятно и ясно ему как полная луна в безлюдной тишины заснеженное поле колхозное, где мы весной сажаем хлопчатник. Ассаламу алейкум, Сайтмират ака, меня Мизхаппаром зовут. Я колхозник. Мои одноколхозники, отвечая своим ратным трудом на огненно - пламенные прызви власти, перевыполняют годовые планы, по сбору хлопка, мужественно победив все капризы суровой природы. Спасибо огромное, нашему мудрому президенту и властям, за то, что они делали хлеб дешёвым. Человек не помрет , если не употребляет мясо. То есть, он обойдется и без мяса. Для нас лиж бы хлеб с водой что бы не подорожало и воздух был бесплатным. Вот, прикиньте сами, Сайтмират ака, если одежда или сопоги вашы порвется, то, это не страшно.Можно их латать и одевайте на здоровье. А живот? Как вы думаете, можно ли зашить желудок хотябы на сутки и жить не кушая ничего? Как бы не так. Вот недавно, мы ходили в поисках хлеба по мельницам с мешкамы в подмышках. А сейчас, слава опять таки нашему премудрейшему президенту и властям, что хлеб, вода и воздух есть.Это самое главное. Я сейчас пишу этот историческое письмо и думаю, о тех днях, когда изчезли первые необходымые товары с прилавки магазинов и вспомнил одну смешную историю. История эта очень смешная и когда я вспоминаю об этой случае, заливаюсь смехом и не могу остановиться. Немогу остановиться даже тогда, когда пристально смотрю на свои ногти, чтобы задавить свой смех. Вот сейчас тоже, пишу это письмо и тресется рука от смеха. Короче, в те суровые дни мой ровесник и родственник Курумбой из села "Латтакишлак" поехал в город в поисках растительное масло. Он шел среди лавок базара и увидель одного молодого человека, который торгавал растительной маслой. Курумбой спросил цену у этого продавца. Продавец назвал цену. Цена была приемлимая и Курумбой решил купить думая: "Цена приемлимая. Давайка я, куплю побольше. Лишную перепродам своим соседям в тридорого " . Пока он думал, продавец задал ему деликатный вопрос, дескать: - Сколько вам литров, господин?
- Два... нет, три литра пожалуйста - сказал Курумбой, вытаскивая деньги из за галенище своих кирзовых сопогов без подошв. -Хорошо, господин - сказал продавец и взял один из стеклянных трехлитровых банок с плотно закрытой крышкой. Потом вытирая её с помощи полотенцы, дал Курумбою. Тот заплатил и осторожно положил трехлитровую стеклянную банку в мешок. Когда Курумбой приехал домой цел и невредим, на автобусе по марке "Пазик" похожый на буханку хлеба желтего цвета, его мать сильно обрадовалась. А как же иначе, конечно обрадуется. Ведь, они три месяца подрят не принимали горячего, а тут такое! Мама Курумбоя от радости даже заплакала. Потом очистила капусту, кукрузу, репу с картошкой и с хирургической осторожности налила в кател из растительного масло, кое принес Курумбой. Хорошо очишенное, прозрачное масло лежало в днише почерневшего котла. Курумбой начал кочегарничать, разводя огонь. Огонь в очаге горела давольно долго но, почему то масло не разогрелось. То есть, от него не поднимался дым. Вдруг разогретое масло начало кипеть. Увидев это, Курумбой и его мама окасели от удивление. Оказывается, тот продавец сволоч, продал Курумбою не масло растительное, а холодный чай.После этого Курумбой в течение одной недели тратив деньги на транспорт, ездил в город и искал того продавца негодяя на базаре, но не смог найти его. Теперь вот, растителное масло, слава богу появилась на прилавках. Хотя, дороже, но есть. Я не понимаю людей. Вот, некоторые жалуются все время, то на свет, то на газ, то на питьевой воде. Если бы мое воля, я бы уничтожил всех этих электролиний, столб, и электрокиоск в месте с рубильникамы. Оказывается это электрический ток самое опасное и вредное вешество для человеческой жизни. Эвон, сколько людей умерли от электирического тока в нашем селе, когда ковырялись они с отверткой в руках, в надежде перекрутить счетчик, как бы избегая от уплаты за электроэнергии. Как вспихнет огонь, с зелено - красной искрой и взорвется счетчик в месте с хозяином как бомба с часовым механизмом. У некоторых сгорели дома до тла от того, что вспышка из перемичек полетела прямо в чердак, где они хранили сухое сено на зиму для скота. Сена то энто, оказывается тоже огнеопасное вещество как порох в бочке. Лучще жить без электричество. В нашем селе имени Чапаева каждый день, с утра до вечера и от вечера до утра отключают свет. Естественно, я радуюсь этому. Мои родители, то есть, отчим с мачихой тоже радуются. Отчим говорить, когда электричество нет, Мизхаппар не будут смотреть телевизор и он пораньше уснет. Вчера я, как то чишу коровника от коровье дерьма, вдруг, неожиданно хором заорали сельчани и я чуть не прихватил инфаркт. Они громко кричали: Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааа!. Думаю, неужели приехал Сайтмират ака на бронетранспортере с оппозицией и началась революция. Вышел я бегом на улицу и вижу сельчане бегут по домам, шурша тяжелыми тулупамы и топая кирзовыми сапогамы сорок восьмого размера.
-Что вы крычите, товарищи односельчане?! - спросил я у них.
-Подали свет!Спасибо, нашему мудрому президенту и властям! - отвечали они с радостным криком. Через пол часа, пока люди не успели толком поесть свой скудный ужин и постелить матрас и разогрет свои включенных теликов с черно белым изображением, кои работают с помощи стабилизаторов, сново отключили свет.
Некоторые граждане жалуются на отсутствие газа. Ну, что поделаешь, ежели эти дураки не знают даже, настолько опасно этот газ. В прошлом году зимой из за газа чуть не сгорел наш дом. В нашем селе люди для того, чтобы пользоваться газом устонавливает в трубу моторчики, смонтированные в консервную банку и с помощи этого механизма они скачивают газ из трубы, не оставляя голубое топливо своим соседям. Посоветовавшись с отчим и с мачехой я тоже купил маторчик такого рода и смонтировал его в трубу нашей печки буржуйки. Как моторчик начал работать, так сразу начал поступать голубое топлива в печку и наша буржуйка от радости страшно загудела словно корабль дальнего плавание в среди ледяных просторах северного ледовитого океана. Пламя в буржуйке трепетало как флаг на флагштоке и за короткое время нам стала жарко. Отчим с мачехой радуются, восхваляют меня. Когда стала душно, мне пришлось снимать бушлат с шапкой ушанкой и сидеть в майках барабаншиков черного света, в котром барабаншики играют на ударнике. Сидим как в финском сауне и вспотели весь. Даже дышать трудно стало от невоносимой духоты. Вдруг, моторчик смонтированный в консервную банку, раздавая звук летучего мыша взорвался, разлетаясь в разные стороны. Оказывается давление на газапроводе резко поднялось. Гляжу, пламя поднялось до полутра метра, если не больше, и наша хибара превратилась словно в каменную пищеру огненного ада. Мачеха в истерике кричит пронзительным голосом как гудок старинного завода, зазывая на помощь людей. Я в шоке. Стою как вкопанный. Смотрю, отчим тоже крычит как дикий человек у водопада.
- Мизхаппар! Гляди, сынок мой приёмный, овечья шкура горит с матрасом у печки! Потуши, ради бога! О, господииии! - крычал он.
- Вижу, вижу отчим! Сейчас локализую её! - крычал я в ответ и начал лихорадочно топтать пламю, которая страшно бушевала около нашей буржуйки. Я топтал огонь с помощи моих плоскостопих ног, похожие на ласти аквалангистов, и наконец, мне удалось успешно локализовать пожар. Но, во время борьбы с огнем, сгорели мои брюки на половину и они превратились в шорты. С тех пор я боюсь газа.Нас спасла от гибели наша бедность. Потому что у нас кроме глинянного пола, стены и глинянного потолка почти ничего не было. Если бы были у нас деревянные полы и потолки, роскошной мебели, то мы бы точно сгорели. Оттуда и народная поговорка модернизириовалась, что не красота, а беднота спасет мир. Вот вы большой ученый в области сквернословии, подумайте сами, если люди всей планеты были бы бедными, то они бы не смогли изобретать атомные и ядерные бомбы, правильно, Сайтмират ака? Ежели человек бедный и к тому же голодный, как он будет вообше думать об изобретениях всяких? Они бы тоже как мы в надеждах найти свой хлеб насушный, работали бы на хлопковых плантациях, с утра до вечера, собирая хлопок, не переставая даже в холодные дни декабря в месте со своими детьми. Я твердо убежден в том, что богатства и роскош враг номер один всего человечество. После пожара, который вспихнул в нашем доме, похоже на чулан, я демонтировал трубы от газапровода и мы стали топить нашу хибару с помощи кизяка, то есть, коровьем дерьмом. Хотя кизяк в буржуйке горит медленно и пахнет дурно, зато, оно безопасно для жизни человека. Добыт кизяка тоже не трудно. Сел на ишака и езжай ради бога на лужайку, где растут юлгуны можжевельники, там полно кизяков, которые произвели коровы. Собери на здоровье, положи их в свой мешок и милиционеры даже не будут за это привлечь тебе к ответственности. Иногда скошенное ржаное поле тоже превратится в карьер топливо энергетических ресурсов для нас, то есть для бедняков. Нужно жить в гармонии с природой, а не разрушать её.
С огромным уважением, колхозник Мизхаппар.


21 января, 2008 год. 19 часов 15 минут.
Колхоз "Чапаев".


eb23ebae4e2f0a5747a3836a73a792433eb756231883193 (700x510, 39Kb)

 

 

 

Подробнее...

 

Канаданинг Бремптон шаҳри, 2014 йил. Мен бу шаҳарда жуда кўп бадиий асарлар ва ижтимоий сиёсий мақолалар ёздим.

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси


Дарчам ёнидан ўтди учиб ёввойи ғозлар


(Ушбу шеърий китобимни меҳрибон онам Муҳтарамхон Мирзажалол қизи ва менинг иккинчи онам Эъзозхон Кенжаеваларнинг порлоқ ҳотираларига бағишлайман.)Х.В.

 

 

 

КўмакЧағалайлар фарёди тутган ҳавони,
Дарё тўлқинлари қирғоқни ювган.
Балиқчи ҳайқириб, дейди: - халойиқ!
Чўккан кўринади балиқлар сувга!

Нега анқаясан, қўлингда челак?
Югирсангчи тезроқ, одамларни чақир!
Балиқларни тезроқ қутқармоқ керак,
Дўстлик оғир кунда билинар ахир!

Бошқа балиқчи дер, бошини қашиб,
Балиқларни ўйлаб, ғамгин ювиниб:
- Хашар йўли билан, челаклаб ташиб,
Қуритсакчи дарё сувини?..


19/03/2020.
Кундуз соат 11:39.
Канада, Онтерио.

 

ЙўлларЎша ўша ёмғир ва ўшандай йўл,
Қачонлардир бирга иккимиз юрган.
Жилмайгандинг,жиққа кўйлакларинг хўл,
Руҳим зулматларин тўлдириб нурга.

Иккимиз юрганда негадир кўча,
Тез тугаб қолади - дегандинг, тўхтаб.
Тун бўйи дайдийман, чироқлар ўчар,
Сенсиз йўлларимнинг поёни йўқдай.


18/03/2020.
Кундуз соат 10:28.
Канада, Онтерио.

Саламандра


Шаффоф кўзгуларга ураман калла,
Шўнғийман, сузаман, кетмайман чўкиб.
Ясси Ер лаппагин кўтарган палла,
Баҳайбат шохида донишманд хўкиз.

Бемалол юраман сув юзасида,
Қаҳратонда дарё музлаган маҳал.
Қалин деворлардан ўтаман сизиб,
Тумандан бўлса у, ҳар шому саҳар.

Хиёбонда юрсам куймас оёғим,
Ловуллаган хазонларни босиб,
Елкамдаги юлғундан йўнган таёғим,
Учига этикларимни осиб.

Уйинг деворлари ўтиб бўлмас тош,
Бири кам бу дунё эмасдир тўкис.
Ўтли нигоҳинга беролмасдан дош,
Кўзинг уммонига кетарман чўкиб.


17/03/2020.
Кундуз соат 4:17.
Канада, Онтерио.

Туманли далаларКимсасиз боғларда хазон шивири,
Осуда сукунат ҳокими мутлақ.
Ғира шира кўринган отлар уюри,
Туманли далада жимгина ўтлар.

Пахса деворларга ёпилган таппи,
Қиш беғам қайдадир қайрайди қилич.
Қуюқ туман босган далада кампир,
Сигирин излайди, қўлида хивич.
.

17/03/2020.
Эрта билан соат 9:31.
Канада, Онтерио.

 

 

 

Подробнее...

 

Xoldor Vulqon

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi

 


Darcham yonidan o'tdi uchib yvvoyi g'ozlar
(Ushbu she'riy kitobimni mehribon onam Muhtaramxon Mirzajalol qizi va mening ikkinchi onam E'zozxon Kenjaevalarning porloq hotiralariga bag‘ishlayman.)X.V.

 

 

 

Ko‘makChag‘alaylar faryodi tutgan havoni,
Daryo to‘lqinlari qirg‘oqni yuvgan.
Baliqchi hayqirib, deydi: - xaloyiq!
Cho‘kkan ko‘rinadi baliqlar suvga!

Nega anqayasan, qo‘lingda chelak?
Yugirsangchi tezroq, odamlarni chaqir!
Baliqlarni tezroq qutqarmoq kerak,
Do‘stlik og‘ir kunda bilinar axir!

Boshqa baliqchi der, boshini qashib,
Baliqlarni o‘ylab, g‘amgin yuvinib:
- Xashar yo‘li bilan, chelaklab tashib,
Quritsakchi daryo suvini?..


19/03/2020.
Kunduz soat 11:39.
Kanada, Onterio.

Yo‘llar


O‘sha o‘sha yomg‘ir va o‘shanday yo‘l,
Qachonlardir birga ikkimiz yurgan.
Jilmayganding,jiqqa ko‘ylaklaring xo‘l,
Ruhim zulmatlarin to‘ldirib nurga.

Ikkimiz yurganda negadir ko‘cha,
Tez tugab qoladi - deganding, to‘xtab.
Tun bo‘yi daydiyman, chiroqlar o‘char,
Sensiz yo'llarimning poyoni yo‘qday.


18/03/2020.
Kunduz soat 10:28.
Kanada, Onterio.


SalamandraShaffof ko‘zgularga uraman kalla,
Sho‘ng‘iyman, suzaman, ketmayman cho‘kib.
Yassi Yer lappagin ko‘targan palla,
Bahaybat shoxida donishmand xo‘kiz.

Bemalol yuraman suv yuzasida,
Qahratonda daryo muzlagan mahal.
Qalin devorlardan o‘taman sizib,
Tumandan bo‘lsa u, har shomu sahar.

Xiyobonda yursam kuymas oyog‘im,
Lovullagan xazonlarni bosib,
Yelkamdagi yulg‘undan yo‘ngan tayog‘im,
Uchiga etiklarimni osib.

Uying devorlari o‘tib bo‘lmas tosh,
Biri kam bu dunyo emasdir to‘kis.
O‘tli nigohinga berolmasdan dosh,
Ko‘zing ummoniga ketarman cho‘kib.


17/03/2020.
Kunduz soat 4:17.
Kanada, Onterio.


Tumanli dalalarKimsasiz bog‘larda xazon shiviri,
Osuda sukunat hokimi mutlaq.
G‘ira shira ko‘ringan otlar uyuri,
Tumanli dalada jimgina o‘tlar.

Paxsa devorlarga yopilgan tappi,
Qish beg‘am qaydadir qayraydi qilich.
Quyuq tuman bosgan dalada kampir,
Sigirin izlaydi, qo‘lida xivich.
.

17/03/2020.
Erta bilan soat 9:31.
Kanada, Onterio.

 

 

 

Подробнее...

 

Хуршид Даврон

Ўзбекистон халқ шоири

"Шаҳардаги олма дарахти"

китобидан шеърлар.

 

ЁЗ ЭРТАГИ


Далаларнинг қоқ ўртасида
Еру осмон аро бир эртак –
Юлдузларнинг майин сасидан
Тебранади оппоқ беланчак.

Ухлаб қолар ҳориган ота,
Ухлаб қолар теримчи — сулув,
Ухлаб қолар чорбоғ ортида
Ариқчада жилдираган сув.

Фақат қора кўзларин очиб,
Ҳайратларга тўлдириб қучоқ.
Онасига ўхшатиб ойни,
Тамшанади ойдай чақалоқ.

Ва меҳрдан ийиб, кўксини
Чақалоққа тутар ой хушҳол.
Сўнг аллалар айтиб, ўксиниб,
Беланчакни тебратар шамол.

ЁНАЁТГАН ГУЛХАНЛАР


Кўз ўнгимда бепоён боғлар,
Япроқларда тилларанг ғубор.
Яқинлашиб қолгандек тоғлар,
Ҳаво шундай тиниқ, беғубор.

Шитирлаган тунги ёмғир ҳам,
Туманларни қучоқлаган тонг,
Қоп-қорайган дала-ю қир ҳам
Бари менга таниш, қадрдон.

Дарахтларда ловуллар гулхан,
Юрагимда унинг тафти бор.
Боғчадаги хазонлар билан
Учиб юрар кечаги баҳор.

Мени ташлаб кетмоқчи дўстни
Тўхтатмоқчи бўлгандай, бу он
Мен жимгина қўлим чўзаман,
Ёнаётган гулханлар томон.

ДАРАХТЗОР ҚОШИГА КЕЛАР БИР АЁЛ


Тунда силкитаркан дарахтни шамол,
Дарахтлар титраркан маҳзун, букчайиб,
Дарахтзор қошига келар бир аёл,
Нозик оёқларин шабнамга чайиб.

У гуллар сочади ҳовуч-ҳовучлаб,
Ҳайратга тўлади армонли боғлар. ,
У куйлай бошласа, гулларни тишлаб
Уйғона бошлайди қуриган шохлар.

КУЗ ЭРТАГИ


Теримчи қизлар
Шохлардаги қушлардай енгил,
Қоматли — хаёл,
Қуёш иси анқиб турар чеҳраларидан.
Улар
Тўлиб кетган армонлар каби
Эгатларга сочилган,
Орзулари мезонлар каби
Оппоқ-оппоқ учиб юргувчи
Ойдин шамолларга осилган.
Ҳув… Бўғилиб сайраган
Қушдан ҳам узоқ,
Қишлоғимнинг чексиз далаларида,
Оппоқ шийпонларда кўксини титроқ,
Илиқ, мовий шамоллар ўпиб,
Ухлаб ётар теримчи қизлар
Тушларини қуёшга кўмиб…

 

Подробнее...

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

Полный текст повести "Листопад"


Аннотация:
Первый отзыв неизвестного читателя о повести Холдора Вулкана "Листопад" в электронной библиотеке "Ридли".

 

Уважаемые читатели, искренне надеемся, что книга "Листопад" Холдор Вулкан окажется не похожей ни на одну из уже прочитанных Вами в данном жанре. Не остаются и без внимания сквозные образы, появляясь в разных местах текста они великолепно гармонируют с основной линией. Очевидно, что проблемы, здесь затронутые, не потеряют своей актуальности ни во времени, ни в пространстве. Значительное внимание уделяется месту происходящих событий, что придает красочности и реалистичности происходящего. Увлекательно, порой смешно, весьма трогательно, дает возможность задуматься о себе, навевая воспоминания из жизни. Портрет главного героя подобран очень удачно, с первых строк проникаешься к нему симпатией, сопереживаешь ему, радуешься его успехам, огорчаешься неудачами. Чувствуется определенная особенность, попытка выйти за рамки основной идеи и внести ту неповторимость, благодаря которой появляется желание вернуться к прочитанному. По мере приближения к исходу, важным становится более великое и красивое, ловко спрятанное, нежели то, что казалось на первый взгляд. По мере приближения к апофеозу невольно замирает дух и в последствии чувствуется желание к последующему многократному чтению. Помимо увлекательного, захватывающего и интересного повествования, в сюжете также сохраняется логичность и последовательность событий. На первый взгляд сочетание любви и дружбы кажется обыденным и приевшимся, но впоследствии приходишь к выводу очевидности выбранной проблематики. "Листопад" Холдор Вулкан читать бесплатно онлайн необычно, так как произведение порой невероятно, но в то же время, весьма интересно и захватывающее. 19.09.2016.


Второй отзыв неизвестного читателя о повести Холдора Вулкана "Листопад" в электронной библиотеке "Ридли"


Дорогие читатели, есть книги интересные, а есть - очень интересные. К какому разряду отнести "Листопад" Холдор Вулкан решать Вам! Невольно проживаешь книгу - то исчезаешь полностью в ней, то возобновляешься, находя параллели и собственное основание, и неожиданно для себя растешь душой. С первых строк обращают на себя внимание зрительные образы, они во многом отчетливы, красочны и графичны. Финал немножко затянут, но это вполне компенсируется абсолютно непредсказуемым окончанием. Благодаря динамичному и увлекательному сюжету, книга держит читателя в напряжении от начала до конца. Гармоничное взаимодоплонение конфликтных эпизодов с внешней окружающей реальностью, лишний раз подтверждают талант и мастерство литературного гения. Благодаря уму, харизме, остроумию и благородности, моментально ощущаешь симпатию к главному герою и его спутнице. Мягкая ирония наряду с комическими ситуациями настолько гармонично вплетены в сюжет, что становятся неразрывной его частью. Данная история - это своеобразная загадка, поставленная читателю, и обычной логикой ее не разгадать, до самой последней страницы. Создатель не спешит преждевременно раскрыть идею произведения, но через действия при помощи намеков в диалогах постепенно подводит к ней читателя. Темы любви и ненависти, добра и зла, дружбы и вражды, в какое бы время они не затрагивались, всегда остаются актуальными и насущными.

--------------------------------------------------------------


Спасибо Вам огромное за искренный отзыв на мое произведение.С уважением, Холдор Вулкан.(Х.В.)

 

 Холдор Вулкан
Член Союза писателей Узбекистана


Листопад
(Повесть)


Любое коммерческое использование повести Холдора Вулкана "ЛИСТОПАД "запрещено без предварительного письменного согласия автора.(Холдор Вулкан)


1 глава
Весенние поля


Весна. Птицы поют на высоких тополях у полевого стана, где расцвела белая акация. Совсем недавно среди тернистых ветвей акации можно было увидеть гнездо сороки, а теперь оно исчезло из виду, среди листьев и цветущих гроздей этого дерева. Сороки очень умные птицы. Они знают, что мальчишки не могут залезть на дерево, у которого тернистые ветви, так как его острые колючие шипы могут больно поцарапать им руки и ноги и даже порвать им шаровары. Цветы акации пленили душу словно сувениры, сделанные из осколков белого фарфора. Приятный запах этих гроздей ветры разносят по всему полю, где работают дехкане. Хуршида работала, стуча кетменем на поле. Это была девушка лет восемнадцати, светлокожая, с густыми и нежными вьющимися волосами темно русого цвета, со стройной фигурой и пышней грудью, с карими глазами и ясными зрачками. Она так красиво улыбалась коралловыми губами, показывая белые здоровые и красивые зубы, что многие парни в селе были от неё без ума. Но Хуршида не обращала внимания ни на одного из них, так как она не испытывала к ним нежного чувства под названием любовь. Своим равнодушием она еще больше усиливала "гнет" над влюбленными. Она даже не отвечала на любовные письма, которые писали парни и передавали ей через её подруг.
Отец Хуршиды Абдулджаббар очень строг по отношению к своей дочери Хуршиде и своим тяжелым характером и поведением похож скорее на отчима, чем на родного отца. Он часто выпивает спиртное и устраивает пьяные дебоши. Но Абдулджаббар является хорошим специалистом в области стрижки овец. Работает он механиком на животноводческой ферме колхоза "Тиллакудук". Чинит на ферме доильные аппараты, автопоилки, транспортеры, очищающие коровники, комбайны, измельчители кормов и так далее. Хотя Абдулджаббар не является религиозным фанатиком, но он строго запрещает Хуршиде ходить на вечеринки, посвященные дням рождения ее одноклассниц, где присутствовали парни. Абдулджаббар поклялся, что если его дочь Хуршида опозорит их семью, то он ее проклянет. Поэтому Рахила каждый день настойчиво говорит Хуршиде, чтобы она не играла с огнем и была осторожной в общениях со своими одноклассниками и другими незнакомыми парнями, Рахила знает, что в классе ее дочери не все девушки относятся к Хуршиде дружелюбно. То есть некоторые девушки,завидуют Хуршиде черной завистью, потому что она красивая и многие парни были влюблены не в них, а в нее.
С такими мыслями Хуршида продолжала работать на поле, выравнивая грунт для посева хлопка. Она любит работать на полях в одиночестве, так как никто ей не мешает думать о том, о чем она хочет думать. Одиночество для нее свобода, как бескрайное небо. Иногда Хуршида останавливается, выпрямляя спину, внимая далекому и печальному голосу одинокого удода, который доносится из ивовой рощи, где бродит пьяный ветер. Издалека доносился приглушенный рокот одинокого трактора.Хуршида задумчиво наблюдала за низкими проворными полетами ласточек. Они летали над полями, едва не касаясь земли своими белыми брюхами и крыльями, похожими на согнутые черные кинжалы, с острыми лезвиями. Потом она снова приступила к работе, напевая грустную песню о любви. А солнце тем временем медленно, но неизбежно поднималось к зениту. Хуршида долго работала на поле под палящим солнцем и приостановила работу только тогда, когда на пригорке повариха Тубо с криком начала зазывать людей на обед.
-Чойгааааааааа! - кричала она, и ее голос летел над весенними полями, как птица освободившая из ее грудной клетки.
Оставив кетмень на краю поля, Хуршида пошла в сторону полевого стана. Приближаясь к нему, она почувствовала тонкий аромат, душистый запах благоухающей белой акации, которая цвела около полевого стана, где росли высокие тополя и плакучие ивы. В этот момент из культиватора, который остановился рядом с полевым станом, спрыгнул молодой тракторист лет двадцати-двадцати пяти, в потертой тюбетейке, высокий, плечистый, курносый, с кудрявыми волосами, с усами над мясистыми губами. Особой приметой этого парня был его зеленый шрам на левой брови. Он придавал его внешнему виду суровость и мужественность. Своим видом он напоминал римских гладиаторов, которые голыми руками сражались с голодными тиграми. Хуршида раньше не видела этого тракториста в здешних местах, но сразу вспомнила его трактор, за которым она недавно наблюдала издалека на хлопковом поле. Пока Хуршида снимала с ветки тутового дерева свой небольшой мешочек, в котором были хлеб, сахар, заварка, алюминиевая ложка, и кружка с миской, тракторист уже стоял в очереди у полевого жестяного самовара, где труженики по очереди наливали себе кипяток. Взяв свою кружку, Хуршида насыпала в неё заварку и тоже встала в очередь. Увидев ее, парень повернулся вполуоборот и уступил ей место. Не ожидавшая такого джентльменства, Хуршида поблагодарила молодого тракториста и по-доброму улыбнулась. Спустя несколько минут парень начал разговаривать с ней:
- Девушка, давайте-ка я вам расскажу удивительную историю, чтобы быстрее шло время, пока мы стоим в очереди. Короче говоря, иду я вчера мимо этого дерева - красота!- от белоснежных цветов этой акации глаз невозможно оторвать. Не акация цветущая, а молодая невеста в белом подвенечном платье! Я невольно остановился, любуясь необычной красотой этого дерева, смотрю на него с восторгом, словно дехканин, приехавший из далекой деревни с мешком на плечах, который впервые увидел город. Тут раздались автоматные очереди. Думаю, ё-мое, какой - то террорист стреляет в меня из Калаша. Я быстро лег на землю, чтобы тот не изрешетил меня, выпустив всю обойму. Лежу, блин, лежу и гляжу, а там поет сорока. Ну и, думаю, дела... Стыдно стало даже самому перед собой. Встал, оглянулся вокруг, нашел свою потертую тюбетейку, стряхнул пыль, нахлобучил её на голову и пошел дальше. Хорошо, что, кроме меня, этого никто не видел.
Выслушав рассказ тракториста, все вокруг дружно рассмеялись. Хуршида тоже. Тут подошла их очередь. Но, как назло, кипяток перестал литься из краника самовара. Выяснилось, что причиной был тот факт, что в самоваре уровень кипятка понизился ниже уровня краника, вот он и перестал литься. Но тракторист нашёл выход из положения: он попросил Хуршиду нагнуть самовар и налить кипятку в кружку, которую он подставил.
- Хорошо - согласилась Хуршида и, когда молодой тракторист подставил свою кружку к кранику самовара, Хуршида осторожно нагнула самовар. Но тут случилась беда: Хуршида случайно уронила самовар, и он опрокинулся, ошпарив молодого тракториста кипятком. Тракторист, сделав гримасу на лице от сильного ожога, начал прыгать от боли, опираясь на одну ногу, втягивая воздух в легкие.
- Вс -а-аа-ах! Вс -аа-аа-аа-аа-ахх! Уууууухххх!- прыгал он от жгучей боли и крутился как собака, которая гонится за своим хвостом.
Хуршида заплакала от испуга и от жалости, не зная, что делать и как успокоить бедного тракториста. А труженики, которые уже приступили к приему пищи, дружно встали со своих мест, сочувствуя трактористу, который нечаянно ошпарился кипятком. А некоторые весело смеялись, особенно когда табельщик Абделькасум закричал, мол, тракторист, ты сними свои штаны и прыгай живо в арык!
- Ой, простите, ради бога, акаджон! Это я во всем виновата!.. Сильно обожглись?! Бедный!.. Не знаю я вашего имени... Как вас звать?.. - сказала Хуршида, плача и кружась вокруг парня в растерянности.
Молодой тракторист, держась за ошпаренное бедро, остановился на миг и с гримасой на лице сказал:
- Меня что ли? Вс -ааа-аа-- ахххх... меня зовут Султан!
- Ой, Султан-ака, простите ради Бога! Я не хотела... - просила прощения Хуршида со слезами на глазах.
-Да, вы не волнуйтесь, девушка, ничего... Вс -а-аа-аа-аххх... Ааа-аа-аа-ахх....До свадьбы заживет - сказал тракторист Султан, слегка улыбаясь сквозь гримасы на лице, продолжая скакать на одной ноге.
Потом спросил, искажая лицо от невыносимой боли:
-А вас? Как вас звать?
- Меня? Ах да, мое имя Хуршида
- Очень приятно... Вс -аа-аа аа-ааах... Ыыыых!Красивое у Вас имя, как вы сами, честное слово. Вы, Хуршида, не обращайте внимание на меня. Лучше поешьте чего-нибудь. Время обеда всё же... - сказал Султан, продолжая опираться на одну ногу, чтобы смягчить боль.
- Нет, ничего не буду есть. Ну, как же я могу есть, когда вы мучаетесь из-за меня адской болью? - плакала Хуршида.
Тут Султан тракторист перестал прихрамывать и сказал.
- Ну, что вы, Хуршида, перестаньте сейчас же плакать! Ведь люди смотрят на нас. Все. Уже отпустила боль. Вы не волнуйтесь. У меня все в порядке. Клянусь гаечным ключом. Вы что, не верите моим словам?.. Ну, тогда мне ничего не остается, кроме как доказать Вам, что я здоров как бык. Вот сморите.
Такими словами, напевая мелодию, он начал танцевать, притопывая своими кирзовыми сапогами, как чечёточник с большим стажем.
Султан танцевал, кружась, как вихрь и напевая веселую музыку. Увидев это, все вокруг смеялись, словно зрители, которые смотрят смешные представления бродячего артиста. Хуршида тоже улыбалась сквозь слезы, радуясь тому, что Султана отпустила боль.


2 глава
Первая любовь


Хотя Хуршида своими собственными глазами увидела, как тракторист Султан, залезая на свой культиватор, уехал обратно в сторону поля, но она все равно не смогла простить себя за то, что ошпарила кипятком по неосторожности бедного, ни в чем не повинного парня, ударника-механизатора колхоза Тиллакудук. Бедная думала только о Султане, и ей было жалко этого безобидного, терпеливого и веселого парня. Другой человек на его месте, думала она, разгневался бы и, может быть, даже ударил бы её, или, в крайнем случае, обратился бы в суд, с требованием заплатить ей определенную сумму денег в качестве компенсации за нанесенный вред его здоровью. А он? Он, наоборот, успокаивал Хуршиду, пританцовывая перед тружениками колхоза, которые могли бы дать показание в суде в его пользу в качестве свидетелей. Он стонал и прыгал от боли, а я, дура, спросила, как его звать. Несмотря на жгучую боль, он ответил. Да и не забыл пошутить, сказав, что рана его заживет до свадьбы. А как он танцевал! Как этот американец, Майкл Джексон, ей Богу! Интересно, а зачем он вообще работает трактористом, когда у него есть талант артиста-юмориста? Ведь он мог бы открыть свой собственный театр юмора и сатиры и зарабатывать нешуточные деньги. Странно, почему он работает трактористом?
С такими мыслями Хуршида долго не могла уснуть, внимая звонкому пению сверчков и глядя в открытое окно, зашторенное занавеской из белого тюля, сквозь которую светила круглая луна и мерцали далекие звезды. Издалека доносился усталый лай ленивых собак и кваканье лягушек в старом пруду, где цвели белые и розовые кувшинки.
Хуршида решила пойти утром на поле, где будет культивировать хлопчатник тракторист Султан, попросить у него еще раз прощения, и узнать, не болит ли его нога, которая вчера получила ожог по ее вине. Между тем, у открытого окна не сильный ночной прохладный ветерок нежно трепетал и слегка задувал занавеску, сотканную из тюля, напоминающую парус. Хуршиду клонило ко сну. Она уснула как больная под наркозом во время операции. Ей снился тракторист Султан, который работал на своем тракторе бороздя бескрайнее и вечное небо, покрытое облаками .
- Здравствуйте, Султан-ака! -сказала Хуршида, глядя в небо.
Услышав ее голос, Султан взглянул на нее и улыбнулся, продолжая вести свой воздушный корабль-бульдозер по бескрайнему небу.
- А, это вы, Хуршидахан?! Ну, как дела у вас?! - сказал он.
- У меня все в порядке! А как у вас?! Нога не болит?! - спросила Хуршида.
- Не-а, не болит! Вчера вечером я помазал ошпаренную ногу зубной пастой "Блендомет", и к утру рана перестала болеть, - как рукой сняло! Честное слово механизатора! Если не верите, то я могу вам показать зажившую рану. Секундечку. Вот, сейчас сниму джинсы, и Вы сами убедитесь в этом воочию... - сказал Султан.
С этими словами он поднялся с сидения и прыгнул на капот бульдозера, двигающегося над клубками серых облаков. Тут трактор под его ногами лихо пошатнулся, и Султан чуть не плюхнулся на землю. У Хуршиды екнуло сердце. Она страшно испугалась.
- Нет, нет, Султан-ака, не надо снимать брюки! Я вам верю! Ой, будьте осторожны! -крикнула Хуршида.
- Да?! Ну, как хотите! Тогда давайте ко я станцую вам чечеточку! - сказал Султан и, не ожидая ответа, начал танцевать чичетку прямо на капоте своего воздушного агрегата.
Тап -тап та! Тап -тап та! Тапа типа тапа типа тап типа та! Тапатипа тапатипа -тапатипа -тапатипа тап тап та!тапатапатапатапатапатапатап! Типатапа типатапа типатапа типа тапа тип тап та! - чеканил Султан своими кирзовыми сапогами, у которых звенели чугунные подковы, ударяясь о жестяный капот трактора.
Тут он неожиданно потерял равновесие и упал с капота воздушного бульдолайнера. Но он успел ухватиться за фару бульдозера. А бульдозер все ехал по небу, ехал, бороздя облака своими плугами. Молодой тракторист висел и старался всеми силами удержаться, чтобы не полететь вниз. Внизу Хуршида от страха чуть с ума не сходила.
- Ой, Боже, спаси Султан-аку! Держитесь, Султан-ака! Не отпускайте фару бульдозера! Я сейчас позову людей на помощь, и мы что-нибудь придумаем! Потерпите! -кричала Хуршида, бегая туда-сюда, но не отводя глаз от трактора и от тракториста Султана, который висел в небе как великий Голивудский каскадёр, ухватившийся за шасси реактивного бомбардировщика в фильме про американо-вьетнамскую войну.
Тут случилось нечто непоправимое: фара воздушного трактора оторвалась со всеми проводками, и тракторист Султан полетел камнем вниз. Летел он по воздуху с диким криком как десантник, у которого заклинило парашют. Хуршида от страха закрыла лицо ладонями, и через несколько минут он с грохотом ударился о землю, подняв облако пыли. Надо было видеть, как горько плакала Хуршида, обнимая тело бедного тракториста Султана, который свалился с неба!
- Простите меня, Султанака! Ох, простите, ради Бога! Это я во всем виновата! Если бы я не спросила у Вас о вашем здоровье, вы бы не встали с сидения вашего воздушного аэробульдозера, который бороздит бескрайное небо нашей солнечной системы и не пригнули бы на капот, на котором Вы танцевали чечётку для того, чтобы убедить меня в том, что у вас ошпаренная нога больше не болит! - плакала она, роняя горькие слезы.
Тут, на удивление Хуршиды, тракторист Султан очнулся. Хуршида от удивления замерла, как мраморная статуя Афродиты.
- Ну, что вы опять ревете, словно маленькая девочка в детском садике, дорогая Хуршида? Перестаньте же плакать.Я жив и здоров, как бык. Если не верите, то я могу встать и станцевать чечётечку - сказал Султан.
И поднявшись, он снова начал танцевать, кружась, как вихрь.
- Ой, слава тебе, Господи, что спас Султан-аку! Слава Богу! - плакала Хуршида, роняя слезы радости.
Тут она проснулась, словно больная после успешной операции. Поняв, наконец, что все это случилось не наяву, она облегченно вздохнула и поблагодарила Бога. Она обрадовалась, подумав, мол, как хорошо, что другие не увидят сна, который приснился мне. Когда она встала и, зашторив занавески, посмотрела в открытое окно, то увидела утренний небосвод, похожий на борозду.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

Подробнее...

 

132221451_gorod_Brempton (202x216, 31Kb)

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

The eighteenth letter of Mizhappar

 

 

(In loving memory of the great humorist of Uzbekistan Hadjibay Tadjibayev)

 


Let this letter, which I am writing on a stray dog skin which we slaughtered with a knife and ate with vodka, fly on the autumn wind, fly strictly to the West, where Mr. Sitmrat lives , there, where he often sits drinking whisky or tequila with some ice looking through the window, at the late tired midnight buses, with only a few people still waiting in the bus stops.
Hello, Mr. Sitmrat!
Yesterday Qurumboy called an extraordinary Congress of our party, climbed onto the roof of the pigsty. I ran to where the Convention was supposed to be. When I arrived, Qurumboy rejoiced and uttered this speech:
- Well, the member of the collective farm Mr. Mizhappar is here too. Now we have a quorum, and we can start congress, according to the point of the Charter of our party about holding congresses! So, comrades, if we really want to come to power, we must strengthen political propaganda among the population as never before! On this I declare Congress closed! Members of our party, members and guests of the Congress of our party immediately Yoldashvoy harnessed to a cart! Then he added - do you Hear the trumpet calling?
- Yes! - we answered.
- Then let's go! - shouted  Qurumboy.
We put the clamp on Yoldashvoy, and Qurumboy sat on the cart. We sat down too. We drove on the street, admiring the scenery and sometimes greeting passers-by. The soul sings. I love the road by nature. All around, the trees drop their yellow and crimson leaves. Behind the bare branches of the trees you can see the huts of farmers, with crooked chimneys. Qurumboy humed a melody, good mood from him. Mamadiyar sang some old song.

The cart rattled along, and suddenly it got stuck. Yoldashvoy tensed, trying to pull it out of the mud, but couldn't. Then Qurumboy went to help him, that is, began to beat him over the head with a long whip. Which tore Yoldashvoy's hat, made of dog skin. His pea-jacket was torn, too. Qurumboy mercilessly beat him constantly shouting:
- Get up, don't pretend, you sly quitter! Damned parasite!
Yoldashvoy struggled trying to pull the cart, but it didn't work. The poor man pulled the cart, wrapping the bridle around himself like a fly caught in a spider's web, injuring his shoulders, cutting his neck with swollen arteries. Then from fatigue and impotence he lay down in the mud. His face and clothes were filthy. We had to get off the cart to help Yoldashvoy. Mamadiyar and I pushed the cart from behind, leaning on it with our shoulders. Finally we pulled it out of the mud, and Yoldashvoy ran, dragging the cart along a paved road. We caught up with him and got back on the cart. We went, we waved our hands to children and old men who stood on a roadside watching us with a surprised look. We drove at high speed until our vehicle hit a man. This man was a drunk named Khurram, who was lying on the road tipsy. When we hit it, our cart went up and down again. Well, that local drunk Khurram not died. He got up from his seat and, throwing clods of dirt at us, began to scold us with all his might. Yoldashvoy added speed, but since we did not have a speedometer, we didn't know what speed he was driving at the moment. There were no drunks on the horizon but us. We ride on a high-speed creaking cart, plowing the air. The speed was too great, and suddenly there was an emergency. Our high-speed cart suddenly and unsightly tilted to one side, and one of its wheels fell off. Now the cart stopped listening to Qurumboy, and our uncontrolled carriage went off the road. Dragging Yoldashvoy, it rolled towards a small poultry farm of a local farmer. We rode it and screamed in panic, uttering only one sound:
-A - a - a - a - a -a!  - we shouted.
When we tore down the net, the chickens, geese, ducks, turkeys, too, were frightened, flying noisily away like frightened birds in the night. I don't remember how our cart fell. When I came to my self, I was lying like a boxer in the ring who had been knocked out. My friends too. Qurumboy lying in a pool among the ducks and geese. Mamadiyar was found in a chicken coop, where a thin, tall farmer was standing.
- They're all here, I guess. Now the farmer in despair will take his double-barreled gun and, having loaded it, will shoot us like partridges without trial - I thought.
No, he did not take up the gun, on the contrary, began to help us, at the same time photographing us from all sides for memory. We thought at first that when the poor farmer has calculated the material and moral damage, he went to the roof. Because instead of crying, he was happy as a child and even expressed gratitude to us .
- What are you happy about, bourgeois?! -  asked by Qurumboy, stuffing in his pipe and lighting chicken manure.
- How not to rejoice, Mr. proletarian, after destroying part of my farm you helped me.
-You what, are you crazy? We've done you enormous damage, like hurricane Catherine on the Atlantic coast, you fool! Or do you want to put us on trial? Mind you, my bodyguard Mizhappar abroad there are friends of human rights defenders. They'll raise an international political scandal if you sue. They are even ready to make a revolution for us! - Qurumboy sternly warned the poultry farmer .
- Yes, mister Qurumboy! Why would I sue you when there's another way to get rich? Now, thanks to you, I can write off thousands of chickens, geese, ducks and turkeys, which were taken away by the tax authorities, the Bank employees who gave us a loan, the district Shgabuddinov, then other small officials! - the farmer said.
Then he invited us to a free Banquet to wash up the natural disaster on his farm. While we were drinking tea and eating delicious scrambled eggs, the farmer's wife made rotisserie from the chickens. The farmer ran to the store and we started drinking vodka. After the tenth bottle, Yuldashvoy turned crosseyed, finding it difficult to pronounce the consonant letters. He just smiled and said the vowel sounds. The farmer's wife was a talented woman. She gave an Amateur performance and sang a song about chickens, dancing.    
After the twelfth bottle, the farmer, too, became intoxicated and suddenly turned to God, lazily licking his lips and looking at the ceiling with squinting eyes:
- God, why are you torturing only me?! Is there no one else in the world but me?! Why don't you torture the tax men who skin the poor farmers?! Why do you not punish unjust prosecutors, parasite lawyers, policemen, scaring the people, put innocent, law-abiding citizens behind bars, take away the last penny from people?! Do you not see the pupils and students who, instead of studying, gather cotton on the cold plantations, when the governors beat the teachers and make the prosecutors and police officers kiss the shoes for failing to meet the norm of cotton collection?! Why do you not destroy the unjust leaders who illegally master the people's good, sucking the blood of the people from their arteries and veins like leeches! Now these slaves of yours, instead of asking for forgiveness, are threatened by human rights activists who live a luxurious life abroad, when here the people are starving to eat straw! Is that fair, Lord? Though I don't see your image, I still love you, Lord! Please, God, what have I done to you?! Tell me! Why are you silent?! After all, I participated in the liquidation of the Chernobyl Nuclear Power plant accident. I was hauling radioactive waste out of the sarcophagus in a wheelbarrow, God! - The farmer could not finish his plea, as at that moment the earthquake began. The farmer's hut began to rock and shake. The farmer's wife was the first to evacuate, screaming in fear. Then the farmer shot out into the yard. I don't even remember how or when I ran out of the cabin. I see my party friends standing next to me, pale as the moon, trembling with fear like the skeletons of a hanged man in the wind who has been gnawed by crows. Yoldashvoy too sober, as a good person. Then the ground rumbled under our feet, and we felt as if we were on a Volcano about to explode. Then there was another jolt, and the roof of the farmer's hut went down. It collapsed with a roar, kicking up dust, like a bomb test on the Atoll Moruroa. Hear Qurumboy calling me:
-Comrade Mizhappar, the revolution is in danger! I command you to help me move. You know, Mr. Sitmrat, I was doing Kung Fu, and the commander's order is law to me. I thought Qurumboy was wounded. No, it turns out he's pissed his pants. I'm sorry, but I just have to write about it for the story. Qurumboy had so much shit in pants looking like 1937 military "golife" pants that could not even move independently. Had to pull the dagger out of Qurumboy from the tops of his boots without soles and stick in the pants, which are full of (excuse me again) shit. Qurumboy's Pants  exploded and everything around was yellow. So much for political propaganda among the population! Thank God everyone was alive.


To the following letters, Mr. Sitmrat!
The soldier and member of collective farm, Mr. Mizhappar.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси


Ҳазрати Алишер Навоийдан то Эркин Воҳидовгача бўлган устозларимиз ғазалларида

муҳаббат ва фалсафий мавзулар қойил қилиб тараннум этилди.

Энди аруз вазнимизга манзара лирикасини олиб кириш ҳақида ҳам ўйламоғимиз керак.

 

Холдор Вулқон

 

Куз илҳомлари

 

 

Воҳ, кузги дарахт шаклида ҳайронани кўрдим,

Ёлғиз ва ғариб, бир дили вайронани кўрдим.

 

Жим жит кўчада ўйнади раққоса шамоллар,

Чарх урди ҳазон гирвати, парвонани кўрдим.

 

Дарчам ёнидан ўтди учиб ёввойи ғозлар,

Парвозию фарёдида девонани кўрдим.

 

Қушлар уясин тутди дарахт шохида, ё Раб,

Инларга боқиб, ғам тўла паймонани кўрдим.

 

Заъфар капалаклар каби учганда хазонлар,

Баргларга кўмилган кўча , остонани кўрдим.

 

Йўлларга хазонлар тўшади кузги Торонто,

Боққанча чинор баргига Фарғонани кўрдим.

 

Ишқ бодасидан масту аласт шому саҳар дил,

Узлат уйида хилвати майхонани кўрдим.

 

Дўст топмади Вулқон бу жаҳон мулкида излаб,

Ҳар ерда ғаним, вахшати бегонани кўрдим.

 

 

 

26 октябрь, 2010 йил.

Тонги соат 7 :35 .

Торонто шаҳри, Канада.

 

 

Kuz ilhomlari
Voh, kuzgi daraxt shaklida hayronani ko‘rdim,
Yolg‘iz va g‘arib, bir dili vayronani ko‘rdim.


Jim jit ko‘chada o‘ynadi raqqosa shamollar,
Charx urdi hazon girvati, parvonani ko‘rdim.


Darcham yonidan o‘tdi uchib yovvoyi g‘ozlar,
Parvoziyu faryodida devonani ko‘rdim.


Qushlar uyasin tutdi daraxt shoxida, yo Rab,
Inlarga boqib, g‘am to‘la paymonani ko‘rdim.


Za'far kapalaklar kabi uchganda xazonlar,
Barglarga ko‘milgan ko‘cha , ostonani ko‘rdim.


Yo‘llarga xazonlar to‘shadi kuzgi Toronto,
Boqqancha chinor bargiga Farg‘onani ko‘rdim.


Ishq bodasidan mastu alast shomu sahar dil,
Uzlat uyida xilvati mayxonani ko‘rdim.


Do‘st topmadi Vulqon bu jahon mulkida izlab,
Har yerda g‘anim, vaxshati begonani ko‘rdim.
26 oktyabrь, 2010 yil.
Tongi soat 7 :35 .
Toronto shahri, Kanada.

 

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

Странные письма Мизхаппара

(Повесть)(Светлой памяти великого юмориста Узбекистана Хаджибая Таджибаева)


Первое письмо Мизхаппара

 Пусть это письмо, которое пишу сейчас, спеша как буря, бушуя словно тайфун, дойдет до руки многоуважаемого Сайтмират аки, который живет в тех странах, где процветает демократия как японская Сакура весной. Да будет это письмо понятно и ясно ему как полная луна в безлюдной тишины заснеженное поле колхозное, где мы весной сажаем хлопчатник. Ассаламу алейкум, Сайтмират ака, меня Мизхаппаром зовут. Я колхозник. Мои одноколхозники, отвечая своим ратным трудом на огненно - пламенные прызви власти, перевыполняют годовые планы, по сбору хлопка, мужественно победив все капризы суровой природы. Спасибо огромное, нашему мудрому президенту и властям, за то, что они делали хлеб дешёвым. Человек не помрет , если не употребляет мясо. То есть, он обойдется и без мяса. Для нас лиж бы хлеб с водой что бы не подорожало и воздух был бесплатным. Вот, прикиньте сами, Сайтмират ака, если одежда или сопоги вашы порвется, то, это не страшно.Можно их латать и одевайте на здоровье. А живот? Как вы думаете, можно ли зашить желудок хотябы на сутки и жить не кушая ничего? Как бы не так. Вот недавно, мы ходили в поисках хлеба по мельницам с мешкамы в подмышках. А сейчас, слава опять таки нашему премудрейшему президенту и властям, что хлеб, вода и воздух есть.Это самое главное. Я сейчас пишу этот историческое письмо и думаю, о тех днях, когда изчезли первые необходымые товары с прилавки магазинов и вспомнил одну смешную историю. История это очень смешная и когда я вспоминаю об этой случае, заливаюсь смехом и не могу остановиться. Немогу остановиться даже тогда, когда пристально смотрю на свои ногти, чтобы задавить свой смех. Вот сейчас тоже, пишу это письмо и тресется рука от смеха. Короче, в те суровые дни мой ровесник и родственник Курумбой из села "Латтакишлак" поехал в город в поисках растительное масло. Он шел среди лавок базара и увидель одного молодого человека, который торгавал растительной маслой. Курумбой спросил цену у этого продавца. Продавец назвал цену. Цена была приемлимая и Курумбой решил купить думая: "Цена приемлимая. Давайка я, куплю побольше. Лишную перепродам своим соседям в тридорого " . Пока он думал продавец задал ему деликатный вопрос, дескать: - Сколько вам литров, господин?
- Два... нет, три литра пожалуйста - сказал Курумбой, вытаскивая деньги из за галенище своих кирзовых сопогов без подошв. -Хорошо, господин - сказал Продавец и взял один из стеклянных трехлитровых банок с плотно закрытой крышкой. Потом вытирая её с помощи полотенцы, дал Курумбойу. Тот заплатил и осторожно положил трехлитровую стеклянную банку в мешок. Когда Курумбой приехал домой цел и невредим, на автобусе по марке "Пазик" похожый на буханку хлеба желтего цвета, его мать сильно обрадовалась. А как же иначе, конечно обрадуется. Ведь, они три месяца подрят не принимали горячего, а тут такое! Мама Курумбоя от радости даже заплакала. Потом очистила капусту, кукрузу, репу с картошкой и с хирургической осторожности налила в кател из растительного масло, кое принес Курумбой. Хорошо очишенное, прозрачное масло лежала в днише почерневшего котла. Курумбой начал кочегарничать, разводя огонь. Огонь в очаге горела давольно долго но, почему то масло не разогрелось. То есть, от него не поднимался дым. Вдруг разогретое масло начало кипеть. Увидев это, Курумбой и его мама окасели от удивление. Оказывается, тот продавец сволоч, продал Крумбою не масло растительное, а холодный чай.После этого Курумбой в течение одной недели тратив деньги на транспорт, ездил в город и искал того продавца негодяя на базаре, но не смог найти его. Теперь вот, растителное масло, слава богу появилась на прилавках. Хотя, дороже, но есть. Я не понимаю людей. Вот, некоторые жалуются все время, то на свет, то на газ, то на питьевой воде. Если бы мое воля, я бы уничтожил всех этих электролиний, столб, и электрокиоск в месте с рубильникамы. Оказывается это электрический ток самое опасное и вредное вешество для человеческой жизни. Эвон, сколько людей умерли от электирического тока в нашем селе, когда ковырялись они с отверткой в руках, в надежде перекрутить счетчик, как бы избегая от уплаты за электроэнергии. Как вспихнет огонь, с зелено - красной искрой и взорвется счетчик в месте с хозяином как бомба с часовым механизмом. У некоторых сгорели дома до тла от того, что вспышка из перемичек полетела прямо в чердак, где они хронили сухое сено на зиму для скота. Сена то энто, оказывается тоже огнеопасное вещество как порох в бочке. Лучще жить без электричество. В нашем селе имени Чапаева каждый день, с утра до вечера и от вечера до утра отключают свет. Естественно, я радуюсь этому. Мои родители, то есть, отчим с мачихой тоже радуются. Отчим говорить, когда электричество нет, Мизхаппар не будут смотреть телевизор и он пораньше уснет. Вчера я, как то чишу коровника от коровье дерьма, вдруг, неожиданно хором заорали сельчани и я чуть не прихватил инфаркт. Они громко кричали: Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааа!. Думаю, неужели приехал Сайтмират ака на бронетранспортере с оппозицией и началась революция. Вышел я бегом на улицу и вижу сельчане бегут по домам, шурша тяжелыми тулупамы и топая кирзовыми сапогамы сорок восьмого размера.
-Что вы крычите, товарищи односельчане?! - спросил я у них.
-Подали свет!Спасибо, нашему мудрому президенту и властям! - отвечали они с радостным криком. Через пол часа, пока люди не успели толком поесть свой скудный ужин и постелить матрас и разогрет свои включенных теликов с черно белым изображением, кои работают с помощи стабилизаторов, сново отключили свет.
Некоторые граждане жалуются на отсутствие газа. Ну, что поделаешь, ежели эти дураки не знают даже, настолько опасно этот газ. В прошлом году зимой из за газа чуть не сгорел наш дом. В нашем селе люди для того, чтобы пользоваться газом устонавливает в трубу моторчики, смонтированные в консервную банку и с помощи этого механизма они скачивают газ из трубы, не оставляя голубое топливо своим соседям. Посоветовавшись с отчим и с мачехой я тоже купил маторчик такого рода и смонтировал его в трубу нашей печки буржуйки. Как моторчик начал работать, так сразу начал поступать голубое топлива в печку и наша буржуйка от радости страшно загудела словно корабль дальнего плавание в среди ледяных просторах северного ледовитого океана. Пламя в буржуйке трепетало как флаг на флагштоке и за короткое время нам стала жарко. Отчим с мачехой радуются, восхваляют меня. Когда стала душно, мне пришлось снимать бушлат с шапкой ушанкой и сидеть в майках барабаншиков черного света, в котром барабаншики играют на ударнике. Сидим как в финском сауне и вспотели весь. Даже дышать трудно стало от невоносимой духоты. Вдруг, моторчик смонтированный в консервную банку, раздавая звук летучего мыша взорвался, разлетаясь в разные стороны. Оказывается давление на газапроводе резко поднялось. Гляжу, пламя поднялось до полутра метра, если не больше, и наша хибара превратилась словно в каменную пищеру огненного ада. Мачеха в истерике кричит пронзительным голосом как гудок старинного завода, зазывая на помощь людей. Я в шоке. Стою как вкопанный. Смотрю, отчим тоже крычит как дикий человек у водопада.
- Мизхаппар! Гляди, сынок мой приёмный, овечья шкура горит с матрасом у печки! Потуши, ради бога! О, господииии! - крычал он.
- Вижу, вижу отчим! Сейчас локализую её! - крычал я в ответ и начал лихорадочно топтать пламю, которая страшно бушевала около нашей буржуйки. Я топтал огонь с помощи моих плоскостопих ног, похожие на ласти аквалангистов, и наконец, мне удалось успешно локализовать пожар. Но, во время борьбы с огнем, сгорели мои брюки на половину и они превратились в шорты. С тех пор я боюсь газа.Нас спасла от гибели наша бедность. Потому что у нас кроме глинянного пола, стены и глинянного потолка почти ничего не было. Если бы были у нас деревянные полы и потолки, роскошной мебели, то мы бы точно сгорели. Оттуда и народная поговорка модернизириовалась, что не красота, а беднота спасет мир. Вот вы большой ученый в области сквернословии, подумайте сами, если люди всей планеты были бы бедными, то они бы не смогли изобретать атомные и ядерные бомбы, правильно, Сайтмират ака? Ежели человек бедный и к тому же голодный, как он будет вообше думать об изобретениях всяких? Они бы тоже как мы в надеждах найти свой хлеб насушный, работали бы на хлопковых плантациях, с утра до вечера, собирая хлопок, не переставая даже в холодные дни декабря в месте со своими детьми. Я твердо убежден в том, что богатства и роскош враг номер один всего человечество. После пожара, который вспихнул в нашем доме, похоже на чулан, я демонтировал трубы от газапровода и мы стали топить нашу хибару с помощи кизяка, то есть, коровьем дерьмом. Хотя кизяк в буржуйке горит медленно и пахнет дурно, зато, оно безопасно для жизни человека. Добыт кизяка тоже не трудно. Сел на ишака и езжай ради бога на лужайку, где растут юлгуны можжевельники, там полно кизяков, которые произвели коровы. Собери на здоровье, положи их в свой мешок и милиционеры даже не будут за это привлечь тебе к ответственности. Иногда скошенное ржаное поле тоже превратится в карьер топливо энергетических ресурсов для нас, то есть для бедняков. Нужно жить в гармонии с природой, а не разрушать её.
С огромным уважением, колхозник Мизхаппар.


21 января, 2008 год. 19 часов 15 минут.
Колхоз "Чапаев".

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

Подробнее...