Поиск

Холдор Вулқон

 

 

Ҳазрати  Мир  Алишер  Навоийнинг

“Ошиқ  ўлдим”  ғазалига  шарх.

 

 

 

Ошиқ  ўлдим, билмадим ёр  ўзгаларға  ёр  эмиш,

Оллох –Оллох,  ишқ  аро  мундоқ  балолар  бор  эмиш.

 


Ушбу  ғазал матлаъида   Ҳазрат Навоий  ёрга  бўлган  чексиз  муҳаббати  ҳақида  ёзаркан, ёрининг ўзгаларга  марҳаматлар кўргизаётганидан рашкланади  ва    ишқ  оламида   шундоқ  тенгсиз балолар борлигидан   ҳайратланади.

 

Қаддиға эл  майли  бўлғондин кўнгил  озурдадир,

Ул  алифдин зоорларнинг хосили  озор  эмиш.

 

Навоий  Ёр қаддига, яъни  гўзаллигига  эл  мойил бўлганидан рашк  туйиб, кўнгли озор топаётганини айтаркан,  сўз эмас, бир гўзал ҳарф ўйини қилади. Маъшуқасининг  қаддини  арабча алиф  ҳарфига ўхшатиб , менга  ўхшаган  васлинга  зорларга  ўша алиф  кўринишидаги  хивичдан  фақат  озор етади ҳалосми? – дея  зорланади.

 

Элга  новак  урди,  мен  ўлдим,  эрур  бу  турфаким,

Жона  етган рееш  эл  бағриға  кирган  ҳор  эмиш.

 


Эл  бағрига  ишқ  новаки,  яъни  найзаси   санчилди  лекин улар  ўрнига мен ҳалок бўлдим.  Ёр  ишқида  телбаланиб  қолган элнинг  чекаётган  азоби менинг  чекаётган  азобим  олдида  ҳеч  нарса  эмас. Менинг  юрагимни  тилиб  ташлаган фироқ  бир  ҳанжар бўлса,  элга  етган  азоб  тикон  азобичалик  ҳалос  дейилади  юқоридаги  байтда.

 

Риштаким  мухлик  ярам оғзийга  тикдим,  англадим,

Ким  кафан  жинси  қироғидин  сувирған  тор  эмиш.

 

 

(Шу  байтни жуда  яхши кўраман Х. В.) Ёр  ишқининг тиғларидан ҳосил бўлган  жароҳатим  қонини   тўхтатиш  учун  ип билан тикаётиб бундай  қарасам,  ул  иплар  кафанимнинг қирғоғидан суғирилган  толалар  экан – дейди  Ҳазрат Навоий. (Воҳ,  шунақа  мисралар  ҳам  бўлар экан! Х.В.)

 

Жонга  тахвиф  айладим тиғи  ҳалокидин  аний,

Билмадим  бу  ишдин  ул  ўлгунча  миннатдор  эмиш.

 


Ёр  тиғининг халокатини жонимга  ҳавф  билдим. Ёр  бўлса, мени  қийнаётганидан   ўлгунча  миннатдор  экан дейди Навоий.

 

Эй  Навоий, ҳўўбларни  кўрма  осонлиғ  билан,

Ким  биравким  солди  кўз,  узмак  кўнгил  душвор  эмиш.

 


Эй,  Навоий,  ишқ  аҳлига  осон  тутма,  негаки,  ёр  кўз солса,  кейин   ундан   кўнгил  узишинг  қийин  бўлар  экан –дея  ошиқ  кўнгил  қийноқларни  куйлаб,  Навоий  ғазални  якунлайди.

Бу  мисралардаги  ичкин  дардни  фақат  кимнидир телбаларча  севган  ва  унинг  васлини  истаб  қийналган одамларгина  ҳис  эта  олади.

 

 

 

 

 

27 декабрь, 2009  йил.

Кундуз  соат  2  дан  35  минут  ўтди.

Торонто   шаҳри ,  Канада.

 

 

 

 

 

Холдор Вулқон

Алишер  Навоий  шеърияти  чексиз  ва  тубсиз  бир  уммон

 Парим бўлса учуб қочсам улусдан то қанотим бор.

Қанотим куйса учмоқдин, югурсам то ҳаётим бор.Ҳазрати  Алишер  Навоий   юқоридаги  мисраларда зулм,  фисқу  фужур, ғийбату  бўхтон, разолату қабохатга  тўла  дунёдан  безган,  узлатга  чекинаётган  покиза  қалб  ва   руҳ  эгаси  қиёфасани маҳорат  билан  тасвирга  келтираркан,  қанотим  бўлсаю   бу  довдир ва  гангир  манқуртлар  подасини  тарк  этиб,  иложи  борича  узоқроққа  учиб  кетсам, учавериб –учавериб,  қанотим куйиб,  узилиб  тушса,  то  умримнинг  охиригача  тўхтамай  югириб,  жоҳил жуҳалодан, найновлар  оломонидан  қочиб  бораверсам  дейди.

 

 

Чиқиб бу дайрдин Исоға невчун ҳамнафас бўлмай,

Биҳамдиллоҳ, тажарруд бирла ҳимматдин қанотим бор.

 Қадам  боссам  оёғимга  шилимшиқ  маъсият - гунох  нажаси  ёпишгувчи  бу  малъун  дунёдан  осмонга  кўтарилиб  нечун  Исо  алайхиссаломга    ҳамнафас  бўлмайин?Ахир  менда  тажарруд - рад  этиш  ҳисси журъати, малъун, муваққат  сароб  экани  оқилларга  маълум  дунё  хойи  ҳавасларини  тарк  этиш  учун  ҳимматдан  яралган  бақувват  қанотларим   борку  дея  ифтиҳор  қилади.

 

 

 

Халойиқ суҳбатидин минг ғамим бордурки, муфт ўлғай,

Агар минг жон бериб билсамки, бир ғамдин нажотим бор.

 Ўткинчи  дунё  фароғати  билан  боғлиқ,    ўта  саёз  гапларни  гапиргувчи  ғофил  ва  гумрох  кимсалар  суҳбатидан  минглаб  ғамларга  ботаман.  Ул  кимарсалар  суҳбати  муфт,  яъни  фитна,  фатонатдир. Бу  кимсалар  суҳбатида  чеккан  минг  ғам  хақиқий  ғам  эмас. Биргина  ҳақиқий  ғам  бор. У  ҳам  бўлса  охират,  бақо - боқий,  уқбо,  яъни  мангуга  саодат  топмоқ  ғами. Бу  нажот  учун  бир  марта  эмас,  минг  марта  жон  берсам  арзийди  дейди  Ҳазрати  Навоий.

 

 

 

Чекиб ағёрдин юз жавру тортиб ёоордин минг ғам,

Не ўзга хаааалқдин ғайрат, не ўўзимдин уётим бор.

 

 


Ағёрдин,  яъни  ғаюр  ғанимдин  юз  жабр  тортаман,  дўстимни  ўйлаб  минг  ғам  чекаман. Яъни  нафсим  сабаб  амал - мансаб,  иззат - ҳурмат  аталган  лаззатли  шайтон  хўрагига  интилганим  сабаб  жабрлар  чекиб,  Дўстим,  яъни  Оллох   йўлида  ғам  чекаман.  Лекин  ўзга  халқдан - залолат,  разолат  ва  қабохат  аҳлидан  ғайратим,(Ғайрат – ғайр, яъни  бошқача) ғайрлигим,  яъни  ўзгалигим  йўқ.  Уларга  аралашиб,  уларнинг  гунохларига  шерик  бўлиб  юрибман.Бундан  уялмайман  ҳам,  яъни  Яратган  Парвардигоримдан  ҳаё  қилмайман  - деб  афсусланади.

 

 

Кечиб кўздин ёзай бир хатки, даҳр аҳлига кўз солмай,

Бу дамким кўз саводидин қаро  кўздин давотим бор.

 

 


Шоир  бу  мисраларда "Кўзимдан  кечиб,  яъни   дунё  лаззатларига  боқмай  бир   хат  ёзай,  ҳол  илмида  иншо  этай,  КЎЗ  САВОДИга  эришай,  қалб  кўзим  очилсин. Бу  мавжуд  кўзларим  - довот,  яъни (давот) сиёхдон  бўлсин.   Сиёхдонга  ручка  суққан  каби   патқаламни  тиқиб - тиқиб  жисмоний  кўзларимни  кўр  қилай,  токи  улар  беҳаё  аёлларнинг  дину  диёнатдан  мосуво  қилгувчи,  айиргувчи  ўйноқи,  жалаб,  (яъни  жалб  қилгувчи)   фаттон(фитнали)  кўзларига  қарамасинлар,  мени  гунохларга  ботирмасинлар"  - дея  ёзади.

 

 

Тилар кўнглум қуши анқодин ўтгай юз  нарий  водий,

Мунингдек сайр этарга Қоофдин ортуқ саботим бор.

 Кўнглим  қуши  Анқо  деб  аталган  афсонавий  қушданда  юз  водий  узоқроққа,  яъники  дунёни  тарк  этиб  фано - ИШҚ  оламига  ўтиб  кетмоқни  истайди. Бу  буюк  парвоз  учун  афсонавий  Қоф  тоғичалик  саботим,  чидамим  бор  дейилади  юқоридаги  ажойиб  мисраларда.

 

 

Навоий, билки, шаҳ кўнгли манга қайд ўлмаса, биллаҳ,

Агар кавнайнға хошоок чоғлиғ илтифотим бор.

 Навоий ,  агар  руҳим  қуши  тинмай  учиб  талпиниб,  интилсаю,  Шох ,  яъни  Оламлар  Подшохи  Оллох  Таолонинг   ишқи  менга  қайд  бўлмаса(Қайд  дегани  тузоқ  маъносини  англатади) У  ҳолда  (Кавнайннинг)  бу  дунёнинг  ҳам,  у  дунёнинг  ҳам   мен  учун  бир  хашакчалик  қадри  йўқ - дея  ғамгинланади,  Оллохни  соғинади.

 

 

 

 

 

19  сентябрь,  2010  йил..

Тунги  соат  10  дан  0  минут  ўтди.

Торонто  шаҳри,  Канада.

 

 

 

 

 

 

ЯҲЁ  ТОҒА

 

 


Яҳё  ака баланд бўйли, футбол  деса  ўзини  томдан  ташлайдиган  ИНСОН ва  ўзбекнинг  энг ёниқ шоирларидан  бири.

Унинг  шеърлари ўзининг  қалбидай беғубор.Яҳё Тоға ёзган  шеърларни қийналмай ўқийсиз. Унинг "Кўклам  қалдирғочлари" номли  китобини ўқиб,  янги, бошқа  шоирларнинг  шеъриятига  ўхшамайдиган  тиниқ  шеъриятни, бетакрор шоирни  кашф  қилганман.Айниқса  "Отам  қариб  қолибди" деган  шеърини  такрор  ва  такрор  ўқийверардим. Яна  мени  ҳайратда  қўйган  нарса, Яҳё  Тоға  гарчанд  Тошкент  вилоятида  туғилган  бўлсада, Сурхондарё  Қашқадарёликларимизнинг гўзал  шевасида,  худди  достончиларимизнинг достон  айтиш  услубига  ўхшаш услуб  билан ёзилган  балладами  ё  достонини  ўқиб, ҳайратдан тошдай  қотиб  қолганман. Қайта -қайта  ўқиган  эдим  ўша  достонни. Яҳё  аканинг  ўша  юпқа  муқовали, пиёзпўсти  китоби  менинг  энг  севимли  китобларимдан  бири  эди.Ажойиб  шеърларга  тўла  ўша  китобнинг муқовасига  берилган  ранг ҳам одам  кўзига  ботмайдиган, чизилган  график суратдаги тол  дарахти, баҳорий  далаларда  ер  бағирлаб  учаётган  қалдирғоч  тасвири  ҳам ҳеч  қачон  медага  тегмайдиган бир асар эди. Ўшанда  китоб  ҳам  шоирнинг  қалбига  ўхшаш  бўлишини  англаб, ҳайратланганман.

Ҳа,  Яҳё  ака  яхши  ИНСОН  ва  буюк  ШОИР.

 

Холдор  Вулқон

 

 

 

 

Яҳё Тоға 1957 йил 20 январда Тошкент вилоятининг Кўрғонча («Юлдуз») қишлоғида туғилган. Москвадаги Олий Адабиёт курсини тамомлаган (1991). «Кўклам қалдирғочлари» (1988), «Қафасдаги бургут» (1989), «Тасалли» (1994), «Куйла, ҳофиз» (2004) каби шеърий китоблари чоп этилган.

 

 

СОҒИНЧ

 


Ғунчагаму гулга парвона

Қуш тилида хонишлар этдим.

Гарчи, бу гап сал шоирона,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Товуслар сув қуйди қўлимга,

Қайтгим келди Ойдинкўлимга.

Бир гул йиғлаб чиқди йўлимга,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Сайрайверди булбул мен учун,

Йиғлайверди ул гул мен учун.

Балки, бари бир пул мен учун,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Юлдуз санаб бу кеча дилгир,

Эслаб қўяр мени ҳам кимдир?!

Дўстларимни унутдим бир-бир,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Қанот истаб куйдим, бўзладим,

Қарчиғайдай кўкни кўзладим.

Рост сўзладим, ёлғон сўзладим,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Жумла битдим далли, девона,

Шеър, деб тутдим жумла жаҳона.

Мен бир бедард болангман, она,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 

 

 

 

 

Президиумдаги  ижодкорлар  орасида, ўнгдан биринчи  Яҳё Тоға

 

 

 

Подробнее...

 

Азиз САИД

 

 

Мен  бир  китоб  бўлсайдим

Муқоваларим йиртилиб,

Титилииииииииб -титилиб  кетсайдим

 

-дея  ёзган эди  ўзбекнинг ажойиб  шоири  Рустам  Мусурмон.

Ҳа,  ҳақиқий  шоирларнинг  шеърлари юракнинг  туб -тубидан  отилиб  чиқади. Истеъдодли  шоирлар  ҳатто  ижтимоий  мавзуларда  ёзса  ҳам  ҳудди  композиторлар  каби  сўз  билан  мусиқа  ёзадилар.

Улар  баъзилар  каби  хақорату майда ғийбатни  журналистлар  ишлатадиган техник,  газетавий  сўзлар  билан  шеърга  солиб, шикоятни, қора йиғини, қарғишни   шеър хисоблаб юрмайдилар.

Азиз  Саид  ўзбекнинг  ёниқ - ёрқин  шоирларидан  бири.Унинг  ёзган шеърлари булоқ  сувларидай  тоза  ва зилол.

Бу  тоза  булоқнинг кўзгудай  шаффоф сувларида  ой  ва  юлдузлар  жилваланаверсин!

 

 

Холдор  Вулқон

 

 

 

Азиз Саид 1961 йилда туғилган. 1979-1984-йилларда ҳозирги Миллий университетнинг журналистика факультетида ўқиган. Бир қатор нашрларда ишлаган. Айни пайтда, “Синфдош” журналининг Бош муҳаррири. Унинг “Чилтор”, “Дили қани бедилнинг”“Ғойибдан дўст билан суҳбатлар”, “Вақт манзили” сингари китоблари чоп этилган.

ДАРС

 


Бир пайтлар
Хаёлнинг илоҳий шамолларидан
Ранг олиб умрнинг қоғозларига
Қушлар сайроғини чизмоқчи бўлган,
Сўнг эса
Ҳаётнинг бешафқат дастгоҳларида
Кунларни рандалаб, тунларни қирқиб,
Кафтлари қаварган, тирноғи синган
Баҳайбат қўлларин солиб чўнтакка
(Ғилофга солинган болтами дейсиз)
Тарих муаллими кирар синфга.
– Такрорлаймиз ўтган сабоқни,
Қани сен, эй, ўрнингдан тургин.
Сўроқ бераётган маҳбусдай бошлар
«Р»ни айтолмайдиган Турғун:
– Каптазм деган ейда
Қойа тан туўилган ҳай бола
Ҳай куни оч қолай,
Ишлай
Саҳайдан то шомга қадай,
Яъни экспахта бўлай.
Бизда эса
Ҳамма пионей,
Пайтия йаҳнамо
Кўзимизга йавшан бейай.
Ўқиш учун пул тўлай
Улай.
Биз эса фақат
Қизил яйим ой жамиятига,
Сувдан қутқайувчилай жамиятига,
Табиатни асйаш,
Ёдгойликлайни асйаш,
Китобсевайлай жамиятлайига,
Яна
Календайдаги қизил баййамлайга,
Синфни йемонт қилишга...

 

 

 

"Экспахта бўлай"  деган  сўзлар -"ЭКСПЛУАТАЦИЯ бўлар"  дегани бўлса  керак. (Х.В.)

 

Подробнее...

 

Забардаст  адабиётшунос  олим, Филология фанлари  доктори, профессор

 

Умарали  Норматов

 

 

СОКИН КЎНГИЛ РОЗЛАРИ

Мақоладан иқтибос:

 

 

 

"Бир оз сукутдан кейин яна қизишиб сўзида давом этди: «Ғанимларимнинг даъвосича, гўё мен этнограф, шунчаки бахши қаламкаш эмишман. «Деновдан нарига чиқолмайсан, нарёқда нималар бўлаётганини кўрмайсан, жаҳон адабиётидан бехабарсан, модернизм нима, абсурд, онг оқими нима   - билмайсан, Нитше, Фрейд, Кафка, Жойс, Камюга тишинг ўтмайди» дея ташлансалар бўладими менга бу «билағон» нодонлар. Ишонинг, Умарали ака, мен Нитшени, Фрейдни, Кафка, Жойс, Камюларни, модернизм адабиётини улардан кам эмас, ортиқроқ биламан. Нитше «Зардушт»ини, Кафка «Жарён»ини, Камю «Бегона»си билан «Вабо»сини бир эмас, бир неча бор ўқиб чиққанман, Жойснинг «Уллис»ини ҳам «Иностранная литература»да русча таржимаси чиқмасдан бурун қўлёзмасини топиб ўқиганман, ҳатто уни ўзбекчага таржима қилишни кўнглимга тугиб қўйганман. Бу олифталарнинг модернча машқлари тақлиддан нарига ўтмайди, ёзганлари таржимага ўхшайди. Мен уларга ҳақиқий «ўзбекона модерн», «ўзбекона абсурд», «ўзбекона онг оқими» қанақа бўлишини кўрсатиб қўяман...»

 

 

СОКИН КЎНГИЛ РОЗЛАРИ


Ўтган аср 60-йилларининг охирлари, зилзиладан сўнг талабалар шаҳарчаси биқинида университет домлалари учун қурилган бинодан оиламизга ажратилган хонага яқиндагина кўчиб борганмиз. Шу орада қадрдоним Маҳмуд Саъдий тўладан келган ўртабўй бир йигитни бошлаб келди. «Танисангиз керак, талабангиз Тоғаймурод Менгноров, журналистика бўлимида ўқийди, ҳикоялар ёзади», - дея таништирди ҳамроҳини. Дарҳол танидим, у ўқийдиган гуруҳга «Эстетика ва адабиётшунслик асослари»дан дарс берганман. Эсладим: бу йигит дарсларда доимо хаёл суриб, ниманидир шивирлагандай ўзи билан ўзи овора жимгина ўтирар, дарсда бирор марта ҳам савол берганини, баҳс-мунозараларга аралашганини билмайман. Ниҳоят, синов вақти келди, билетда қўйилган саволлар бўйича шунақа булбулигўё бўлиб  гапира кетдики, лол бўлиб қолдим, ҳатто мен кўрмаган, тавсия этмаган асарларни ҳам ўқигани малум бўлди. «Ука, шунча нарса билар экансиз, нега семинар дарсларида бирор калима ҳам сўз айтмадингиз?» десам «Характерим шунақа» деб қўя қолган эди.


Меҳмонларни ичкарига таклиф қилдим. Стол теварагида чойхўрлик, қизғин гурунг бошланди. Маҳмуджоннинг таклифи билан Тоғай Мурод «Заранг таёқ» деб аталган янги ҳикоясини ўқиди. Ҳикояда кексайиб қолган чўпон ва унинг ўғли ҳақида гап борар, ота қўлидаги заранг таёқни кимга топширишни билмай хуноб, замона ёшлари, жумладан, ўғли  «подачи» бўлишдан ор қилади, бу ҳол қарияни изтиробга солади. Талаба ёшидаги ҳаваскор ёзувчидан бундоқ «тайёр» асар камдан-кам ҳолларда чиқади. Ҳикоядаги ўта ҳаётий, табиий, таъсирчан лавҳалар Маҳмуджонни ҳам, мени ҳам ўйлатиб қўйди, ҳар  иккимиз ҳам у ҳақда илиқ гаплар айтдик. Тоғай Мурод эса мақтов сўзларимизга парво ҳам қилмай, шундай бўлишини билгандай индамай ўтирарди. Орадан кўп ўтмай ҳикоя қайсидир журналда чиқди. Асар матни кейинчалик ёзувчининг «Момо ер қўшиғи» қиссасига бир оз ўзгартиришлар билан киритилди.


Одатдагидек, гурунг охирида дастурхонга ош тортилди. Девзира гуручдан манқалда тайёрланган қип-қизил фарғонача паловдан татиб кўргач, «Палов пиширишни асли фарғоналикларга чиқарган» деб қолди. Мен ҳам ўз навбатида «Тандир кабобни эса сурхондарёликларга чиқарган» деб жавоб  қилдим. Кулишдик. «Сурхондарёдан бўлсам ҳам чойхона паловни хуш кўраман, асли аждодларимиз фарғоналик-да» дея илова қилди. Бу гап чинми ёки шунчаки кўнгил учун ҳазил тариқасида айтилдими – билолмай қолдим. Орадан чорак аср ўтиб ёзилган «Отамдан қолган далалар» романидаги энг нурли сиймо «Фарғоначи Жамолиддин»ни муаллиф дилига яқин олиб чин самимий эҳтиром билан тасвир этади. Бу персонаж Тоғайнинг аждодларидан бўлса ажаб эмас.


Шу-шу Тоғай Муроднинг матбуотда чиққан ҳар бир асарини кузатиб, ўқиб борадиган бўлдим. У адабиётга шошилмай секингина кириб келди, илк машқларидан то эл оғзига тушган «Юлдузлар мангу ёнади» қиссаси чиққунга қадар ўн йилча вақт ўтди. Ҳар гал унга дуч келганимда «Нега матбуотда кам кўринасиз?» деб сўраганимда ҳамиша «Ўқияпман, ўрганаяпман, жиддийроқ нарса ёзишга тайёрланаяпман» деган жавобни олардим. Бундай жиддий тайёргарлик изсиз кетмади. Бирин-кетин «Юлдузлар мангу ёнади», «От кишнаган оқшом», «Ойдинда юрган одамлар» эълон этилди, бу асарларнинг ҳар бири адабий ҳаётимизда жиддий воқеа бўлди. Ҳамкасб мунаққидлар қатори мен ҳам бу қиссалар ҳақида кўнглимдаги гапларни айтганман, ёзганман.


Тоғай ниҳоятда босиқ, вазмин кўринса-да  таби ўта нозик, куюнчак одам эди. Сал нарсага бирдан ловиллаб кетарди. Ёзувчилар уюшмасидаги мажлислардан бирида «Она ер қўшиғи» хусусида илиқ гаплар билан баробар қисса бир оз тарафкашлик билан ёзилгани, муаллиф ўзи суймаган қаҳрамонига жамики салбий иллатларни ёпиштираверганини айтувдим, залда ўтирган  Тоғай шартта ўрнидан туриб бундай эътирозга қўшилмаслигини билдирди. Шундан кейин анчагача кўча-кўйда унга дуч келганимда ҳатто саломимга алик ҳам олмай юрди.


90-йиллар бошлари бўлса керак, янги ҳовлимизга кутилмаганда Тоғайнинг ўзи танҳо ҳолда кириб келди. Ўша кезлари шаҳарда тарқалган гриппдан азият чекиб эндигина ўзимга кела бошлаган, дилимга яқин суҳбатдошни қўмсаб ётган эдим. Боз устига орадаги гинахонликни унутиб Тоғайнинг хонадонимизга кириб келиши кўнглимни тоғдай кўтариб юборди. Одатдагидай нон-чой, Тоғай хуш кўрадиган девзира гуручидан ўчоқда тайёрланган фарғонача палов... Энг муҳими, тун ярмигача давом этган ҳам мароқли, ҳам дарду ҳасратларга тўла ҳазин суҳбат. Тоғай мени ўзига яқин олиб дилидаги жамики дарду дунёсини  тўкиб солди. Ўша куни мен Тоғайни янгидан кашф этгандай бўлдим. У ҳақдаги аввалги тасаввурларим гўё ост-уст бўлиб кетди. «Домла, Маъсумага уйланганимдан хабарингиз бор, - дея энг азиз, нозик дил розини оча бошлади. – У аломат аёл, яхши ёзувчи. Дунёда онамдан кейин мени тушунадиган, қадримга етадиган зот шу! Турмушимиз жойида. Фақат биргина армонимиз – тирноққа зормиз. Шифокорларга қаратдик. Иккимиз ҳам соппа-соғ. Аллоҳнинг ўзи бермаса иложи йўқ экан...»

 

 

Манба: Umarali Normatov сайти

 

 

 

Подробнее...

 

 Япон  шеъриятидан таржималар.

Хайку  ва  танкалар.

Хайку хақидаХайку ёлғизликни куйлагувчи ихчам санъат асари бўлиб, у ташвишлардан безган,нохақликлардан, озорлардан чарчаган, ғийбатлар пайконидан вужудлари ғалвир, хорғин руҳ эгаларининг чекинадиган узлатгохи, хилватидир.


Япон шоирлари табиат билан уйғун умр кечириб, хайкулар ёзиш учун рохиблар каби жанда кийиб, хасса таяниб, ёввойи каптарлар ғувиллаётган кимсасиз далалар ортида,туманли тоғ қишлоқларидаги чакалакзор ўрмонларда, вайрона ибодатхоналарнинг унут харобаларида, ёввойи гуллар очилиб ётган ўнгирларда ёлғиз яшаганлар ва гўзал, ўлмас асарларни ёзиб қолдирганлар.


Хайкуларда кўп қиррали нимкоса маъно, фалсафий мазмун йўқ.


Япон шоирлари хайкулар орқали гўзал табиат манзараларини, ёхуд нарсалар холатини ёки одамнинг муайян руҳий кайфиятини акс этдириш орқали ўқувчига хайрат бағишлайди, туйғуларини ибтидоийлаштириб табиатга яқинлаштиради, инсоннинг ҳиссиётларини сунъийлик ғуборларидан тозалайди.


Хайкуларда акс этдирилган манзараларни кўз олдингизга келтира олсангиз, тоғдаги қишлоқда ой чиқишини сарғайиб кузатаётган дехқонлар ҳолатини,бутазорлар ортидан оҳиста кўтарилаётган тўлин ойни кўраётгандай, чигирткалар чириллашини эшитаётгандай, бўласиз.


Таҳайюл ва таҳайюр шуълаларига йўғриласиз.


Япон шоирлари тожу-тахт васвасаси, фисқу фасод, шахвоният ва молу дунё хирсидан йироқ ўз хайку ва танкаларида  гўзал манзараларни акс эттириб, ИНСОНЛАР қалбида  Худои  Таоло  қудратининг тажаллоси бўлган мусаффо  табиат гўзаллигига меҳр - муҳаббат уйғотади .


Қуйида бундан олти аср аввал ёзилган япон хайкуларини ва  танкаларини ўз таржимам орқали ҳукмингизга ҳавола қиламан.

 

 

Холдор  Вулқон

 

БУНДАН 600 ЙИЛ АВВАЛ ЁЗИЛГАН ХАЙКУ ВА ТАНКАЛАР.Холдор Вулқон  таржималари. 1983 -2013  йиллар.

 

 * * *

Баланд қоядаги дарахтга яна

Илиниб қолибди

Менинг варрагим . . .

 

 

Кобаяси ИССА .

 

 

* * *

Ажойиб варрак кўтарилди

Камбағалнинг томи устидан

Кўм - кўк осмонга . . .

 

 

Кобаяси ИССА .

 


* * *

Ойнинг биринчи куни , менинг ушоқдек

Варрагим бошқа варраклар билан

Қўшилиб ликиллар Эдо* устида . . .

 

 

* Эдо- Токионинг эски номи.

 

 

Кобаяси ИССА .

 

 


* * *

Сел тошқини .

Оҳ , қанчалар тўлиб оқмоқда ,

Қалъа атрофидаги зовурлар !

 

 

Масаока СИКИ .


* * *


Баҳор сели .

Океанга қуйилмоқда

Бўтана сувлар . . .

 

 

Ёса БУСОН .


* * *

Сув тошқини

Мушук тушиб кетди оқимга

Сакраб ўтолмади бечора .

 

 

ХОРО


* * *

Баҳор шамоли .

Ютоқиб - ютоқиб сув ичар сичқон

Сумида дарёсидан . . .

 

 

Кобаяси ИССА .


* * *

Қайиқ устида варақлари

Тош билан бостирилган китоб

Баҳор шамоллари эсар . . .

 

 

 

КИТО .

 

 

 

Подробнее...

 

Холдор  Вулқон

 

Алишер Навоийнинг  "Топмадим"  радифли  ғазалига  шарх.

Ҳуллас, ҳар -хил  Хулио  Кортасар, Луис Борхес  каби ёзувчиларнинг  асарларидаги воқеаларни  айлантириб, бир  бирига  туташтирилишидан  ҳосил  бўлгувчи  "ХАЛҚА"  санъати ўзбекларга  янгилик  эмас.Ундай санъатлар аслида  Навоий  бобомиздан  қолган.Бунга  минглаб  мисоллар  келтириш  мумкин.Афсуски,  тирикчилик,  ижод  дегандай,  бунақанги  илмий тадқиқодларга  вақт  етишмайди.
 

 

Меҳр кўп кургуздум, аммо меҳрибоне топмадим,

Жон басе қилдим фидо, оромижоне топмадим.

 


Ҳақиқатан  ҳам  кимларгадир  меҳр  кўрсатамиз,  аммо  ўзимиз  меҳр  қахат  бўлган  тошбағир жамиятда бир  меҳрибон  тополмай  жовдираймиз. Кимларгадир  жонингни  фидо  қилсангда,  улар  сенинг  хизматларингни зумда  унутадилар.Кези  келса  устингдан  куладилар,  тахқирлайдилар. Юқоридаги  мисраларда  ёзилган  ўтли  фиғон  ана  ўшандай  меҳр кўргизиб,  эвазига  қаҳр  топган инсонларнинг  армонларини,  дарду  ҳасратларини  акслантиради.

 

 

Ғам била жонимга еттим ғамгусоре кўрмадим,

Ҳажр ила дилхаста бўлдум, дилситоне топмадим.

 


Яна  Навоий: -Бировларнинг ғаму  қайғусида жоним  рамаққа  келди,  аммо  мен  учун  қайғурадиган,  ғам  чекадиган  кимсани кўрмадим.Худди  шунингдек,  ҳижрон,  соғинч  айрилиқ  дардидан дилҳаста,  яъни  касал  бўлиб  қолдим, валекин,  дилим  яйрайдиган  бир  макон  топа  олмадим -дейди.

 

 

Ишқ аро юз минг маломат ўқига бўлдум нишон,

Бир камон абрўда тузлуқдин нишоне топмадим.

 


Мен  севдим,  аммо  ўша  севгим  туфайли маломатларнинг  юз  минглаб  ўқларига(найзаларига) нишон  бўлдим.Аммо  биронта  қоши  эгма  жононда  тузлукдан,  яъни  тўғриликдан  ном - нишон  топмадим -дер  экан,  шоир  нишон  сўзини  икки  маънода  қўллаб,  сўз  ўйини  қилади. Нишон (мишень) бошқасида  эса нишон(белги)топмадим  деб  туриб  эса,  камон  абрў, яъни  эгма  қошнинг  эгрилигини тузлукка,  тўғриликка  зидлайди, тазот  санъатини  қўллайди.

 

 

Кўнглум ичра сарв ўқдур, ғунча пайкон, гул тикон,

Дахр боғи ичра мундоқ гулситоне топмадим.

 


Юқоридаги  байтни  эса  тушунган  одам  ўз  кўксига  ўйиб  ёзиб  олгиси  келиб  кетади. Бу  байтдаги  сўз  билан  ишланган  маъно -моҳиятни, ҳикмат  картинасини  манаман  деган  рассомлар  ҳам  Навоийга  етказиб  чизолмайдилар! "Сарв    сиз  учун  гўзал  дарахт  бўлса  бордир,  аммо  у  менинг юрагимдаги ўқ, гулларнинг  ғунчалари  эса учида  қон  қизариб  порлаётган  найзалар,  сизнинг  кўзларингизни  яшнатаётган  гуллар  менинг  учун  гул  эмас  тикондир  ва  бунақанги  ғалати  гулзорни,  гулистонни  бу  дунё  боғида  кўрмаганман,  учратмаганман" дея  ёзади. Шу  сўзлари  билан  буюк устод  Ҳазрати  Амир  Алишер  Навоий бу  дунёнинг  муваққат  гўзаллиги  вафосиз  эканлигига,  ҳақиқий  ва  мангу  гуллар  Жаннатда  бўлажагига  ишора  қилади.

 

 

Хусн мулкийда сендек шохи золим кўрмадим,

Ишқ кўйида ўзумдек нотавоне топмадим.

 


Навбатдаги  мисраларда  Навоий  ёрининг  зулмидан, соғинч  тўла  қийноқларидан  шикоят  қиларкан,  уни  золим  ҳукмдорга  менгзайди. Ўзини  эса  ҳижрон,  айрилиқ  машаққатларини  чеккан жабрдийда,   нотовон,  яъни  ўлса,  ўлдирилгани  учун  ҳеч  ким  товон тўламайдиган  даражадаги  тамом  бўлган  мазлум қиёфасида  тасвирлайди.

 

 

Кўп ўқудум Вомиқу Фарходу Мажнун қиссасин,

Ўз ишимдин бул ажаброқ достоне топмадим.

 


Мен  Вомиқ  ва  Узро, Фарҳод  ва  Ширин  қиссаларини кўп  ўқидим.Ва  лекин  ўзимнинг  севгим  армонларини,  ишқ ҳасратларимни  сўйлайдиган  бўлсам,  ундай  қисса,  унақанги  ажойиб  ишқий  достонни  ер  юзидан  ахтариб  ҳам  топиб  бўлмайди  - дейди  Навоий  ҳазратлари.

 

 

Табъ ганжидин маони хурдасин, юз қатла хайф,

Ким нисор этмакка шохи хурдадоне топмадим.

 


Навоий  юқоридаги  байтда  таъб,  яъни  дид  билан  саралаб,  тўпланган  маъно  ҳазиналари  менда  мавжуд,  аммо  юз  бора  афсуслар  бўлсинки ул  ҳазинани совға  қилса  арзигулик,  ўша  маънолар  ҳазинасини қадрига  етадиган,  мазмун  моҳиятини,  ҳикматини  теран  англай  оладиган  дидли,  фаросатли инсонни  тополмай  ҳалакман -демоқда.

 

 

Ул амон ичинда бўлсун, эй Навоий, гарчи мен,

Бир замон ишқида меҳнатдин амоне топмадим.

 


Ғазал  охиридаги  мисрада  Ҳазрати  Алишер  Навоий:  ул   ёр  амон  ичинда,  омонликда  бўлсинки,  мен  унинг  ишқида  бир  замон  ҳам,  яъники  бир  дам  ҳам  қийинчиликлардан,  машаққатлардан   қутилолмадим,  омонлик  тополмадим  дея  амонлик  сўзини  айлантириб,  мисралар  учини  бир -бирига  уларкан,  сўз  ва  маъно  доирасини  чизади,  чизгидан  гўзал,  нурли халқа барпо этиб, ғазални якунлайди.

Ҳуллас, ҳар -хил  Хулио  Кортасар, Луис Борхес  каби ёзувчиларнинг  асарларидаги воқеаларни  айлантириб, бир  бирига  туташтирилишидан  ҳосил  бўлгувчи  "ХАЛҚА"  санъати ўзбекларга  янгилик  эмас.Ундай санъатлар аслида  Навоий  бобомиздан  қолган.Бунга  минглаб  мисоллар  келтириш  мумкин.Афсуски,  тирикчилик,  ижод  дегандай,  бунақанги  илмий тадқиқодларга  вақт  етишмайди.

 

 

 

 

 

 

9  февраль, 2013  йил.

Кеч  соат  8  дан  20  дақиқа  ўтди.

Кембридж  шаҳри,  Канада.

 

 

 

 

 

 

Холдор  Вулқон

Япон  шеъриятидан  янги  таржималар

 

Буюк  япон  шоири, хайкучиликнинг  сўнги  вакили Масаока  Сики 17  сентябр, 1867  йили Ие  провинциясидаги Мацуяма  шаҳрида  истеъфодаги  ўртаҳол  самурай  оиласида  дунёга  келди.Масаока 12  ёшида  биринчи  шеърини  ва  насрий асарларини ёзди.У  Токиодаги  Император  Университетининг  адабиёт  факультасига ўқишга  кирди.1892  йилдан  бошлаб  Масаока  Сики  ўз  ҳаётини  тўлалигича  хайку  ёзишга  бағишлади."Ҳайку" терминини  ҳам Масаока  Сики  истеъмолга  киритган. Масаокадан  аввал  хайку  "Ренги"  санъатидаги  учлик  деб  аталар  эди.Масаока  Сики  19  сентябр, 1902 йили Токиода  оламдан  ўтди.

 


Масаока  Сики

 

***


Чирилдоқлар  чириллар,

Аммо,   афсуски

Қулоқлари  кардир  отамнинг...

 

***


Қишлоқдан  шаҳарга  келиб,

Гуллаган  гилосни  томоша  қилаётган

Дехқон  ҳамёнини  кесиб  кетишди...

 

***


Ой  порлаган  оқшом.

Менинг  бирдан

Тарвуз  ўғирлагим  келди  негадир.

 

***


Ўғрини  тутиб,

Симёғочга  боғлаб  қўйдилар.

Тунги  аёз...

 

***


Оқшом,

Ҳовуздаги  ўрдаклар  устига

Қор ёғаётир.

 

***


Шом  пайти  қийналиб  юриб,

Фонусни  осдим

Гуллаётган  гилос  шохига...

 

***


Туманларнинг  қаъридан  чиқдим,

Эҳҳе, қандай  буюк  денгиз

Рўпарамда  ястаниб  ётар!

 

***


Ёзги  дарё.

Кўприк  бору лекин,

Отлар  ўтар  саёз  кечувдан...

 

***


Жуда  кўпчилик

Ётиб  олган  кема  сахнига

Порлар  ёзги  ой...

 

***


Ортимга  ўгрилган  пайтим,

Ҳозиргина  ёнимдан ўтган  йўловчи

Туманларда  кўринмай  кетди...

 

***


Қайиқдан,  кўприклардан

Кир  ёядиган  жойдан,

Ҳамма  ёқдан  қарарлар  ойга...

 

***


Баҳор  оқшоми,

Кимдир  ўтди  ёнимдан

Сибизға  чалиб...

 

***


Қандай  қайғули  кўриниш!

Ўргимчак  тўрига

Капалаклар  илиниб  ётар...

 

 

Осербай Хожаниязов

НА РАССВЕТЕ

 

Восток оделся позолотой,

Роса упала на поля.

Легко с себя стряхнул дремоту,

И подошёл к окошку я:

Поля—их словно вышил кто-то—

Сверкали, сердце веселя.

А солнце счастья, солнце мира

Брало стремительный разбег,

Как будто это из тандыра6)

Хозяйка вынула чурек.

А в поле, не жалея силы,

Уже трудился человек;

Равнял хлопчатника квадраты,

Рвал с корнем травы-сорняки.

Селитрой и суперфосфатом

Питал зелёные полки...

Был воздух густ от ароматов

Трав, солнца, ветра и реки.

 

Пер. Н.Поливина

ПРИ ЛУНЕ


Словно девичьи косы, черна,

Ночь морозом пахнула в лицо нам,

И лежала вокруг тишина

На просторе, давно заснеженном.


Еле слышно поскрипывал снег

На дороге у нас под ногами

Да звенел колокольчиком смех—

Твой серебрянный смех над снегами.


В поле не было видно ни зги,

А сердца были полными света,

Мы вперёд устремляли шаги

По равнине, в сугробы одетой.


Нет мне этой дороги милей!

Помнишь—вместе осенней порою

Хлопок в город возили по ней.

Я впервые был рядом с тобою.


Поглядев в просветлённую высь,

Чуть замедлив шаги, ты сказала:

—    Вот и звезды, на небе зажглись,

Отчего же луна запоздала?


Бьётся сердце, а в сердце—весна.

Я ответил, подругу целуя:

—    Ты моя золотая луна,

И другой никогда не найду я.


И тогда-то в просвет облаков

Нам дорогу луна озарила,

Словно эту картину снегов

Нам на память о встрече дарила.

 

Пер. Л.Хаустова.

ВЕСЕННИМ УТРОМ


Рассвет. По глади небосвода

Плывут отары облаков,

Светло на сердце и легко,

Поёт восторженно природа.

Зари пурпурное крыло

Тьму мощным взмахом раскололо,

И солнечный поток на сёла

Обрушился... И вот пошло!—

В саду загомонили птицы,

На стане трактор заурчал,

Вол за рекою промычал,

Кому-то жалуясь:

—    Не спится!...

И петушиное "ура"

В окно влетело с сеновала.

Вот горлица заворковала ...

Я сел за стол, сказал:—пора...

И песни полились с пера.

Пер. Н.Поливина.Источник:  ZiyoUZ.UZ  сайти

 

 

 

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана


Замела меня на дороге метель

(сборник стихов)Часть 2.

(Эта книга посвящается в память великого узбекского певца Батыра Закирова)

Я усну, чтобы увидеть тебя во сне

 

Ветры музыканты бродячие вертуозы,

Не опоздали на репетицию.

Поклонились им пурпурные розы,

И зааплодировали крыльями птицы.

 


Скоро у природы откроется белая,

Заснеженная новая страница.

Я на нее напишу твое имя, милая,

И исчезнет в снегопадах граница -

 


Сказал я в рваном пиджаке не модном,

Прислоняясь к скрипучей сосне.

Потом уснул на подвале холодном,

Чтобы увидеть тебя во сне.

 

 

15/07/2015.

6:39 вечера.

Канада.

 

Ах, как жизнь коротка!

 

Ночной снегопад шепчет нам в ухо,

О чем то на непонятном языке своем.

Кружатся встревоженные белые мухи,

Под одним зонтом мы бродим вдвоем.

 


Как хорошо, что улицы пустеют в тиши,

И, что мы с тобой рядом шагнем.

В лютом морозе пригрея мне душу,

Губы твои заалеют огнем.

 


Снежинки гоняя разлуку прочь,

Летят, покрывая ночного городка.

Как мы с тобой счастливы в эту ночь,

Ах, как жизнь коротка!

 

 

 

15/07/2015.

8:05 вечера.

Канада.

 

 

Раскатистая рулада покатится по роще

 

 

Вода журчит где то, но не видно речки,

Иду я по колено в высокой траве.

По небу несутся белые овечки,

Воротится с работы усталый муравей.

 


На белых тополях, растущих на краю,

Шумят птицы, о чем то ворчат.

Безобидные бабочки словно в раю,

Порхают садятся и молчат.

 


Садится и солнце за сосновым бором,

Загорятся звезды как далекие фонари.

Оплакивая день зарыдают хором,

В летнем сумерке гудящие комары.

 


И поднимится луна безмолвно, проще,

Соловей почему то заливается смехом.

Раскатистая рулада покатится по роще,

Вторит ей тишина в дубравах эхом.

 

 

 

19/07/2015.

10:37 дня.

Канада.

 

 

Дворники граблями грабят

 

 

На свадьбе деревьев из листьев салют,

Деревья стояли в золотых нарядах.

Теперь шедрые дожди точно налют,

Ну, думаю, порядок.

 


Для деревьев молодоженов осень,

Стелила золотые постели.

Но дворники их украли, впрочем,

Осенние парки опустели.

 


Теперь белую постель стелят морозы,

И деревья не умрут от тоски.

Дай Бог, весной у клена и березы,

Появились ростки.

 

 

 

19/07/2015.

3:40 дня.

Канада.

 

 

Чудеса да и только!

 

 

В осеннем парке могучие клены,

Задумались, глядя в воду.

Они такого чуда связанной с осенью,

Не видели с роду.


Над парком курлычут сволота,

Плачут дожди, ветер стонет.

А над поверхности воды золото,

Плавает и не тонет.

 

 

 

19/07/2015.

4:33 дня.

Канада.

 

 

Журавли уходят в клювах перец

 

 

Солнце на закате в тучи утонет,

Журавли уходят в клювах перец.

Осень шепча молитвою гонит,

Богохульство и ересь.


Ночи длиннее и дни всё короче,

Опадает с кленов багрец.

Рыжее солнце, похоже на осень,

Слабеет, не в силах согреть.


Опавшие листья как рыжие кенари,

Бьются в окно и взгляд мне ранят.

Не зовите меня из окна, фонари,

Я пишу о вас стихи, я занят.

 

 

 

19/07/2015.

6:48 вечера.

Канада.

 

 

Забытая перчатка на скамейке шаткой

 

 

По этой реке плавают только,

Старые рыбаловные суда.

Куда вместе с облаками молча,

Утонула осеняя вода.


Листья равнодушно опадают тоже,

Воздух задумчивый, но чистый.

Никто, кроме ветра не сможет,

Так красиво разбрасывать листву.


Стая в журавлиный рог протрубила,

Там, где тумани укутывают сосен.

На шаткой скамейке снова забыла,

Свою желтую перчатку осень.

 

 

 

20/07/2015.

12:52 дня.

Канада.

 

 

Соловей поет в роще под луной

 


В лунном саду снова черешни цветут,

Опадают тихо белые лепестки.

Они вращаясь на бродячем ветру,

Опускаются плавно на пески.


Луна льет расплавленного серебра,

И над рекой туман клубится тихо.

А соловей заливается, забывая себя,

Ему вторит далекое эхо.


Его песни слушают в тишине хрупкой,

Другие птицы и лесные звери.

Люди тоже ему внимают с улыбкой,

Настеж открыв окна и двери.


Чего то не видно тебя, соловей, где ты?!

Мы любим слушать песни задарма.

Ты не глядишь в окна как птицы эти,

И не просишь корма.


Скрываешься где то, одинокий такой,

Поешь и засветиться не хочишь.

В лунную ночь людям не давая покой,

Заливаешься смехом, хохочешь.

 

 

 

21/07/2015.

12:11 дня.

Канада.

 

 

Летит бумерангом птичья стая

 


Ветер читал, позабытую газету листая,

И в обморок упали от восторга воды.

Летит бумерангом птичья стая,

Переполняя криками небосводы.


Деревья равнодушны к осиратевшим,

Опадающим листьям своим.

Такое чувство, что этот мир опустевший,

Остался только нам двоим.


Глядим на багровые тихие листопады,

И не о чем мы не будем жалеть.

Задумчиво глядя через шаткие ограды,

На хоровод листьев, на балет.

 

 


21/07/2015.

5:42 дня.

Канада.

 

 

Пашня

 


Визжит на ветру у дороги неровной,

Осенний шиповник тернистый.

Прощайте, крикливые журавли,

Весной к нам снова вернитесь!


Совсем недавно, ну, буквально весной,

Прилета вашего я ждал.

А сегодня прощаясь листвой,

Вы улетели снова вдаль.


Осенний вечер раб своего характера,

Он звезд как алмазы дробит.

Ночь рокотом далекого трактора,

На полях храпит.

 

 

 

21/07/2015.

10/08 ночи.

Канада.

 

 

В ожидании скорой помощи

 

 

Безлюдный парк в сером тумане,

Скрипят качели, скамейки пусты.

Листья лежат как на мягком диване,

Ветры их рвут на куски.


Летят птицы в тумане восвояси,

Как слова сказанные невпопад.

Говоря о чем то шепотом, боясь,

В тишине плачет листопад.


Деревья позируют нагишом,

В зеркало лужи у дороги.

Воздух пахнет первым снегом,

Тихо надвигаются морозы.


О, сумасшедшая осень в палате,

Не кричи как улетающий грач.

Скоро придет в белом халате,

Снегопад - лечащий врач.

 

 

 

22/07/2015.

9:33 утра.

Канада.

 

 

Глаза осени

 


Снова наступили осенние холода,

Такой у природы суровый закон.

Озябщий дождь лихорадочно дрожа,

Царапает каплями окон.


Дай приют бедным птицам, Боже!

Ты не тени резину, время!

Деревья голые и они сейчас похожы,

На первобытное дикое племя.


За окном на пустых тротуарах лужи,

Заблестели слезами дрожа.

Дождевые капли почему то в стуже,

Выклевывают лужам глаза.

 

 


22/07/2015.

6:10 вечера.

Канада.

 

 

Слезнодорожный состав

 


Утопая в молоке утренних туманов,

Деревья пели стоя в хоре.

Стучал дятел как гость незваный,

В бору, похожем на синее море.


А я бежал как на перроне по полю,

Туда, где поднимается ввысь,

С прощальными криками печально,

Воздушные эшелоны птиц.


Осень, ты вожака плакать не заставь,

Который локомативом впереди рыдал.

Когда печальный слезнодорожный состав,

Начинает уходить с криками вдаль.


Вон, из тростника дыт -тиш! дыт -тиш!

Охотник открыл из ружья огонь.

И кувыркаясь плавно упал в камыш,

Один отцепленный вагон.

 

 


23/07/2015.

11:24 дня.

Канада.

 

 

Борозда

 

Дождевые капли как винограда грозды,

Летят на себя небу взвалив.

Идут унылые затяжные дожди,

Превращая улицы в залив.


Фонари опустили голову и они,

От дождя серого зверски устали.

Но у природы есть свои законы,

И четкие уставы.


Засутулилось небо в вышине,

Сгорбились клены и березы.

Лицо оконного стекла в тишине,

Бороздят слезы.

 

 

23/07/2015.

1:22 дня.

Канада.

 

 

Красная книга

 

 

Он заблудился дома, друзья,

Как туристо на улицах Рыма,

Теряя тропинку и дорогу, блуждя,

В туманах табачного дыма.


Окликает он родных, повсюду,

Внимает в тишину дикию тихо.

Вторя его голосу громыхают посуды,

И раздается где то на кухни эхо.


А в горшках колышутся цветы,

Как в лесу, где журчит речушка.

Тут вскакивая из скворечника запоет,

Пластиковая серая кукушка.


Как самый одинокий человек на свете,

Он словно волки капканы грызет.

Пускай не навещают его дети,

Он их в Красную книгу внесет.

 

 

23/07/2015.

5:17 дня.

Канада.

 

 

Простуда

 

Простудилась осеняя дорога,

Когда она в лужах купалась.

Потом прихватив насморк у порога,

Побледнела сильно и упала.


Не спешите похоронить ее серьезно,

Дворники, оставьте лопат.

Видите, роняя листьев как слезы,

Плачет над ней листопад.


А дожди решили лечить дорогу,

Без рецептов и без всякой бланки.

Они из пузырков лужи холодных,

Клали ей на спину банки.


А дорога лежит, дыша не ровно,

Как раненний в схватке хишник.

Опавший лист на ее спине словно,

Жгучий желтый горчичник.

 

 

24/07/2015.

1:37 дня.

Канада.

 

 

Долгожданный звонок

 

 

Я ждал ее звонка, а она не звонила,

Разорвав мне сердце на куски.

Может она обо мне вовсе забыла? -

Подумал я, глядя в кусты.


Потом с размаху как ненужную штуку,

Выбросил в сумрак мобильник.

Туда, где летели одуванчиков пушинки,

Словно снегопад обильный.


Тут звонок тот знакомый раздался,

Я обрадовался и тут же побежал.

Бегу и думаю, неужели дождался!

Спешил туда, где мобильник лежал.


Звезды мерцали над сосновым бором,

И луна освещала деревьев макушки

Смотрю, как бабы на базаре, хором,

Куда то звонят в пруду лягушки.

 

 

24/07/2015.

2:06 дня.

Канада.

 

 

Журавли в тумане

 

Как падают листья устало, глуше,

Они сухие, огнеопасные как порох.

Я слышу, рыжая осень, слышу,

Твоих осторожных шагов шорох.


Деревья в парках роняют аксессуары -

Свои листья как старые одежды.

Да ты, осень не плачь, тротуары

Очистятся, не теряй надежды.


Облака в небе как матрас рваный,

Безбрежное небо бездонно.

Растворяются журавли в тумане,

Курлыча хором монотонно.


Плачут долго, прощаясь с нами

Птицы до весенних зарниц.

Зашторили занавеску туманы,

Дождь на крыще чинит карниз.

 

 

24/07/2015.

6:42 вечера.

Канада.

 

 

Почему я люблю туманы?

 


Почему я люблю густые туманы?

Почему я одинокий такой?

Потому что душой я в туманах,

Приобретаю покой.


Потому что в туманах волки,

Выгуливают своих волчат.

Туманы мудрые, но скромные,

Они не болтают, молчат.

 

 

24/07/2015.

8:12 вечера.

Канада.

 

 

Дождь начинает квакать

 


Не за горами суровая зима,

Увяли в саду осеннем астры.

А Земля не Ваша, она включена,

В небесные кадастры.


Машины как тараканы своего рода,

Друг друга ищут и находят.

Люди тоже как времена года,

Приходят и уходят.


А ты улетаешь как птица в стужу,

Глядя в сумрак хочется плакать.

И вздувая пузырь за окном в луже,

Дождь начинает квакать.

 

 


24/07/2015.

8:40 вечера.

Канада.

 

 

Полет

 

Одинокая бабочка тихо бродила,

Над полями и лугами весной.

Летела она, порхая сиротливо,

Над журчащей речушкой лесной.


Гуляла временем мимолетным,

Где теребили ромашками поля.

Она летела над косогором летним,

Где звенели белые тополя.


Летела бабочка когда опали листья,

Которые ветер в воздухе ловил.

И поредевший шиповник тернистый,

На взгорье осеннем завыл.


Летела бабочка и в месте с ней,

Другие бабочки летели.

Летели за окном на морозе они,

Где кружились снежные метели.

 

 

 

25/07/2015.

10:43 дня.

Канада.

 

 

Пушинки летят как медузы в море

 

О седой одуванчик осенний,

Как ты любишь свои семена.

Они так много, что ты иногда,

Перепутаешь их имена.


Ты помоему с ума сошел,так как,

Детей своих носишь на голове.

Радуешься когда светит луна,

И щелкает в рощах соловей.


Шапочку твою сдувают ветры,

Как свечей на день рождениях в хоре.

Пушинки твои нежно полетят,

Как медузы в море.

 

 

 

25/07/2015.

9:15 вечера.

Канада.

 

 

Заикание

 

Он не был немым, но почему то,

Затруднялся говорить.

Глядел в небо, будто плавно,

Там ангел крылатый парит.


Будто застрял в его глотке комок,

Он начал кулаки свои зажать.

От того, что просто не мог,

Одно важное слово сказать.


Трудно командиру сдержать слезы,

Такая душураздирающая драма.

Солдат перед смертью произнес,

Лишь одно слово "Мама".

 

 


26/07/2015.

11:44 дня.

Канада.

 

 

Осенняя указка

 

 

На берегу голые деревья тайно,

Молчанию дружно хранили.

Глядя на воду, куда они случайно,

Отражения свои уронили.

 

 

Потом они резко сходили с ума,

Срывая с себя пожелтевшые одежды.

Не оставляя листьям словно чума,

Никакой надежды.

 

 

Никто в мире не умеет плакать,

Как поредевшие на берегу березы.

И смеяться как лягушки, квакать,

Утопаясь в собственные слезы.

 


Я спросил, мол куда ушло лето, аууу?!

Вы не в курсе, мисис?

Осень указала рассеянно на юг,

Стрелкой улетающих птиц.

 

 

 

26/07/2015.

4:58 дня.

Канада.

 

 

Пьяный стекольщик апрель

 

Время как река быстро утекло,

И отступила зима словно мрак.

Говорю:- эх, апрель, кто так режет стекло,

Ты друг народа или враг?

 


Но апрель то на берегу то на лужайке,

Бродит, как то странно себя ведет.

Шатается пьяный в рваной фуфайке,

Смеется как последний идиот.

 


Разрезанные стекла месяцем этим,

Как лезвие гильотины блестят.

За такую работу на западе диком,

Кнутами до смерти хлещат.

 


На берегу рябина пострадала больше,

Она льдом порезалась вновь.

Вижу, как у нее из тонких пальцев,

Сочится кровь.

 

 


27/07/2015.

3:03 дня.

Канада.

 


Не плачь, одуванчик седой

 


Что с тобой, одуванчик луговой?

Где твоя весеняя улыбка?

Неужели пробежал по дорожке беговой,

Время - ленивая улитка?

 


Злые двуногие затоптали тебя,

Во время сбора земляники ягод.

Ты похудел, у тебя тонкая шея,

О, как ты страшно поседел за год!

 


Я видел тебя, ты стоял смирно,

На туманом вечерном поле.

Где лошади табунами мирно,

Паслись, фыркая на воле.

 


Твою прическу сдувал сутулый,

Ветер парикмахер, дурак.

Ты стоял как лысый узник, который

Умер на архипелаге "Гулаг".

 


Одуванчик, ты живи, шелестя,

В моих стихах и радости дари.

Ну, что ты как маленький, перестань,

Не плачь, старик...

 

 

 

28/07/2015.

3:02 дня.

Канада.

 

 

Грибной дождь

 


Серый дождь идет за грибами,

Не в осенние боры сосновые.

А в лес дремучий, где растет камень,

На бетонной основе.

 


А грибы с разными зонтиками в руках,

По тропинке задумчиво идут.

С другими грибами на остановках,

Автобуса маршрутного ждут.

 


К вечеру дождь перестал, в стуже,

Задумался вечер влажный.

Небо из яркого месяца в лужу,

Запустило кораблик бумажный.

 

 


28/07/2015.

10:35 ночи.

Канада.

 

 

Стучит дятел в тумане

 


Надвигается туманная лавина,

Покрывая рощи и дубравы.

Одинокая осень качает рябину,

Листьев с ветвей убрав.

 


Она как мачеха злая прогоняет,

В чужые страны бедных птиц.

Засохшего листья паутина пленяет,

Которая на волоске висит.

 


Осень ишет листьев пропавших,

Это ветры сняли с деревьев тулупы.

Они виноваты в гибели опавших,

Пожелтевших листьев глупых.

 


Отзвенел в небесах клин звонкий,

Осенний воздух предельно чист.

В безлюдном лесу на паутине тонкой,

Повесился лист.

 


Тускнеют в туманах тополя и ивы,

Зима не за горами, значит.

Раздается стук дробный и тоскливый,

Это дятел в тумане плачет.

 


29/07/2015.

7:15 утра.

Канада.

 

 

Счастья

 


На осеннем косогоре туманами клубя,

Глядит на просторы деревьев чета.

Это не журавли, а улетает трубя,

В теплые края рассеянное лето.

 


Идет толпа, измеряя жизнь своими,

Неуверенными не широкими шагами.

А дни бегут безоглядно и мимо,

Промелькая, как в пустыне агамы.

 


Бегут люди жадные, дяволом гонимые,

Туда, где смерть на засаде лежит.

Окликая их и спотыкаясь, за ними,

Счастья бедное бежит.

 

 

 

29/07/2015.

10:30 дня.

Канада.

 

 

Потоп сознания

 


Дождь идет неспешно дорогой прямой,

Ритмично цокая копытами кобыл.

Он больше не намерен возвращаться домой,

Дождь давно свой адрес забыл.

 


Идет он, будя громамы просторов,

Сверкая молнями, играя на гуслях.

Люди смотрят в дождливый город,

Затупив взгляды и затопляя мысли.

 


Дождь не ниший не богатый, то есть,

Нет у него машины, он идет пешком.

Идет без зонта, просто, укрываясь,

Полиэтиленовым мешком.

 


Дождь бушует, бурлит как мысли гениев,

Будто начинается всемирный потоп!

В таком радостном потопе вдохновения,

Не задумываясь утопится я готов.

 

 

 

31/07/2015.

10:02 дня.

Канада.

 

 

Доброта

 


Я закрыл с трудом дверь в буране,

Когда пурга хотела ворваться в дом.

Под снегом грустели хижины, чуланы,

И река крепко скована льдом.

 


Мои друзья живут вон там, в лесу,

И, чтобы не оставлять друзей в беде,

Утопая в снегу я капканы несу,

Когда они остро нуждаются в еде.

 


Я пойду к реке, где ветер резкий,

Пою, позёмками разговоры веду.

Там я открыв лунку во льду стамеской,

С помощью лески опускаю еду.

 

 

 

01/08/2015.

10:25 дня.

Канада.

 

 

Август

 


В августе утихают поля и дороги,

И спадает невыносимая жара.

Утопает в зелени берег пологий,

Август моя любимая пора.

 


За полями серая одинокая кукушка,

О ком то долго и печально плачет.

Ее голос летит по просторам по опушке,

Где бабочка безмолвно пляшет.

 


Ветер полевой похож на твое платья,

Не ветер, а нежный шелк.

Вот снова из рощи на поле глядя,

Август задумался и умолк.

 

 


03/08/2015.

4:09 дня.

Канада.

 

 

Я стучал и ты плакала за дверью

 

 

Лесорубы в лесу деревьев рубят,

Скрип грохот и кто то кричит.

Люди падения деревьев любят,

Там, где одинокий дятел стучит.

 


Дятел стучит то там то в другом месте,

Изрешетил он наверно старую сосну.

Разбудив своим дробным стуком лес,

Когда деревьев клонит ко сну.

 


Пусть стучит этот лесной приятель,

И ему когда нибудь откроют, я верю.

Помнишь, я тоже долго как этот дятел,

Стучал и ты плакала за дверью.

 

 

 

06/08/2015.

3:54 дня.

Канада.

 

 

Душа

 


Прощайте перелетные ангелы Бога,

Осенними ветрами гонимые!

Это о вас плачут рябины у стога,

Дождевыми каплями ранимые.

 


Прощается избушки, оконные рамы,

И леса, отражаясь в стекле окон.

О как трудно расставаться с вами,

Какой у природы суровый закон!

 


Поправки в ее безжалостные законы,

Невозможно внести никак.

А осень все бродит, на ногах оковы,

Со сломанным зонтиком в руках.

 


Воздушные караваны, за океаны синие,

Улетели, тишину просторов круша.

Такое чувство, что цепляясь за паутину,

Улететь готова за птицами душа.

 

 

 

08/08/2015.

11:11 дня.

Канада.