Поиск

 Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси


Ёш ўзбек шоирларига доим бир нарсани айтгим келаверади.


Укаларим! Шоир ичади ва исён қилади деган ахмақона сўзларга учманг.


Ойдин ва ёруғ шеърлар ёзишга ҳаракат қилинг. Мағзава хандагига эмас, тоза булоқларнинг зилол сувларига интилинг.


Мен ушбу гапларни қора шеъриятнинг тубсиз хандакларини айланиб ўтган, ва исён йўли, охири боши берк кўчага олиб боражагини амалда англаб етган оддий бир ижодкор сифатида айтяпман.


Ўзбек шоирлари ва ёзувчилари Бобораҳим Машраб, Завқий, Ҳамза, Чўлпон, Абдулла Қодирий, Усмон Носирлар, буюк рус шоирлари Пушкин, Есенинларнинг ҳалокатли, аянчли қисмати айнан журми исён билан боғлиқ.


Француз шоири Женье ўз замонида сарой аёнларини ўз шеърларида масхара қилиб, тахқирлар экан, бир шеърида уларга қарата: "Оламдан ўтсангиз, ер сиз учун пардек юмшоқ бўлсин ва бу пардек юмшоқ тупроқни ёввойи итлар осонгина титкилаб очиб, мурдангизни тортқилаб чиқариб, ғажиб тилка пора қилсин!"дея ёзади.


Алалохир, Женьенинг аччиқ тили ўз бошига етади, уни аламли қийноқлар остида қатл қиладилар.


Пушкин ҳам мудхиш хатоларга йўл қўйиб, Женье юрган йўлга киргани, айрим шеърларидаги хақоратлар учун ҳукмдорлар тамонидан махфий ва пухта уюштирилган дуэлда ўлдирилганини, унинг тўфангидаги ҳақиқий ўқ сотқин, ғирром секундантлар тамонидан пахтавон ўққа, қуруқ порохга алмаштириб қўйилганини ҳамма ҳам билавермаса керак.


Исёну қатллар ўз йўлига.


Сиз асрлар оша, ҳатто худосиз жамият ҳам ижодини тахқирлашга, таъқиқлашга жазм этолмаган илоҳий истеъдод соҳиби Алишер Навоий бобомизнинг ҳаёт йўлларига бир назар ташланг.


Унинг асарларида, подшоларга, аъёнларга, раийятга, яъний халққа нисбатан биронта хақорат, гизли киноя борми?


Нега шундай буюк донишманд шоир исён йўлини тутмади?


Нега Навоий қуёши абадий?


Нега Пушкин қуёши олдида манаман деган рус шоирлари ижоди шамдай?


Нега уларнинг қора кросворд шеърлари харчанд юксак кенг ва тубсиз бўлсада, Пушкин шеърлари каби инсон шуурини сеҳрлай олмайди, қалбини ҳасратли, ўйчан, ойдин шуълаларга тўлдиролмайди?


Нега ўзларини шеърият реформаторлари дея хисоблаган рус символизми, авангардизми ва акмеизми вакиллари Велимир Хлебников, Хармс, Осип Манделштам, Маяковскийлардан тортиб то Лев Лосеву Иосиф Бродскийгача ҳали ҳануз Пушкиннинг битта куз ҳақидаги шеъричалик юксакликка кўтарила олмадилар?


Нега ҳали ҳануз инсоният Навоийни, Байронни ва Пушкинни севади, ардоқлайди?


Нега?


Шулар ҳақида бироз фикр юритиб кўрсак, фойдадан ҳоли бўлмас дея ўйлайман.
13/02/2021.
Эрта билан соат 9:40.
Канада, Онтерио.


 

Эй насими субҳ

(Ҳазрати Амир Алишер Навоий ғазалига Холдор Вулқон муҳаммаси)
Дил қушим аҳволини соч толаси домимға айт,
Кулбама бир бор қадам қўймасми, меҳмонимға айт,
Қилмаған лаълин лабидин ҳайру эхсонимға айт,
Эй насими субҳ, аҳволим дилоромимға айт,
Зулфи сунбул, юзи гул, сарви гуландонимға айт.

Интизор бу кўзларимға, ёр келиб, қўйсин қадам,
Эгнида гулгун матою, сув каби нозик бадан,
Сочи ғарқ этгувчи дарё, тишлари дурри адан,
Буки лаъли ҳасратидин қон ютармен дам бадам,
Базми айш ичра лабо-лаб бода ошомимға айт.

Ҳажридин тун кеча бедор, ухлаёлмай тўлғониб,
Сарғариб барги хазондек ранги рўйим сўлғонин,
Бир кўрай деб, лахта лахта қона кўнглим тўлғанин,
Ком талху бода заҳру ашк рангин бўлғанин,
Лаъли ширин, лафзи рангин, шўхи худкомимға айт.

Не сабабдин кўзларинг кўз ёшига лиқ тўлди, деб,
Не учун ҳолинга ёв, ёғий ғанимлар кулди, деб,
Боди ҳижрон оҳ чекиб, боғларда сочин юлди, деб,
Шоми ҳижрон рўзғоринг тийра нечун қилди, деб
Сўрмағил мендин бу сўзни, субҳи йўқ шомимға айт.

Бир қиё боққайми деб, доим йўлингни пойладим,
Тош қотиб, кўрганда, гул, хуснинга асло тўймадим,
Бўлмасанг ёнимда дунё дунни нетдим, найладим,
Ул пари ҳажрида нангу номким тарк айладим,
Кўнгил отлиғ ҳажр водийсида бадномимға айт.

Тун ярим, олис кавокиблар тўла осмон эди,
Кимсасиз ойдинда хурган итларинг хушёр эди,
Бирга бўлсак, сенга айтар гапларим бисёр эди,
Эй кароматгўй, ишим оғози худ исён эди,
Шамъи раҳмат партави етгайму анжомимға айт.

Чирпираб учган хазондек боғ аро рўйим ақиқ,
Чўлу саҳролар маконим, бўлмади даврон шафиқ,
Ёлборур Вулқон саҳарлар, эй сабо, севгим ҳақи,
Йўқ Навоий бедил ороми ғам ичра, эй рафиқ,
Ҳолини, зинҳорким, кўрсанг дилоромимға айт.13/02/2021.
Тонги соат 6:58.
Канада, Онтерио.

 

Ey nasimi subh(Hazrati Amir Alisher Navoiy g‘azaliga Xoldor Vulqon muhammasi)Dil qushim ahvolini soch tolasi domimg‘a ayt,
Kulbama bir bor qadam qo‘ymasmi, mehmonimg‘a ayt,
Qilmag‘an la’lin labidin hayru exsonimg‘a ayt,
Ey nasimi subh, ahvolim diloromimg‘a ayt,
Zulfi sunbul, yuzi gul, sarvi gulandonimg‘a ayt.

Intizor bu ko‘zlarimg‘a, yor kelib, qo‘ysin qadam,
Egnida gulgun matoyu, suv kabi nozik badan,
Sochi g‘arq etguvchi daryo, tishlari durri adan,
Buki la’li hasratidin qon yutarmen dam badam,
Bazmi aysh ichra labo-lab boda oshomimg‘a ayt.

Hajridin tun kecha bedor, uxlayolmay to‘lg‘onib,
Sarg‘arib bargi xazondek rangi ro‘yim so‘lg‘onin,
Bir ko‘ray deb, laxta laxta qona ko‘nglim to‘lg‘anin,
Kom talxu boda zahru ashk rangin bo‘lg‘anin,
La’li shirin, lafzi rangin, sho‘xi xudkomimg‘a ayt.

Ne sababdin ko‘zlaring ko‘z yoshiga liq to‘ldi, deb,
Ne uchun holinga yov, yog‘iy g‘animlar kuldi, deb,
Bodi hijron oh chekib, bog‘larda sochin yuldi, deb,
Shomi hijron ro‘zg‘oring tiyra nechun qildi, deb
So‘rmag‘il mendin bu so‘zni, subhi yo‘q shomimg‘a ayt.

Bir qiyo boqqaymi deb, doim yo‘lingni poyladim,
Tosh qotib, ko‘rganda, gul, xusninga aslo to‘ymadim,
Bo‘lmasang yonimda dunyo dunni netdim, nayladim,
Ul pari hajrida nangu nomkim tark ayladim,
Ko‘ngil otlig‘ hajr vodiysida badnomimg‘a ayt.

Tun yarim, olis kavokiblar to‘la osmon edi,
Kimsasiz oydinda xurgan itlaring xushyor edi,
Birga bo‘lsak, senga aytar gaplarim bisyor edi,
Ey karomatgo‘y, ishim og‘ozi xud isyon edi,
Sham’i rahmat partavi yetgaymu anjomimg‘a ayt.

Chirpirab uchgan xazondek bog‘ aro ro‘yim aqiq,
Cho‘lu sahrolar makonim, bo‘lmadi davron shafiq,
Yolborur Vulqon saharlar, ey sabo, sevgim haqi,
Yo‘q Navoiy bedil oromi g‘am ichra, ey rafiq,
Holini, zinhorkim, ko‘rsang diloromimg‘a ayt.13/02/2021.
Tongi soat 6:58.
Kanada, Onterio.

 

 Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси

 

 

Холдор Вулқон ёзган юзлаб латифалардан бири

 

 

Эр - хотиннинг урушиМаҳалла оқсоқоли ишхонасида дафтарга бир нарсаларни ёзиб ўтирса, эшик ғийт этиб очилиб, бир аёл оқсаланиб, ўғли билан келинини эргаштириб: - Ассаломалайким, хожакажон -дея  кириб келибди.

-Оббо, яна нима бўлди, Кўпехон?! -дебди махалла раиси, фиғони чиқиб.

-Э хожакажон, бу жувонмаглар нимани толашади билмийман, эттадан кечгача итдей уришиб, қирилишиб, жонимдан жахт тўйдирди. Мен ўғил уйлантириб, битта жиннини иккита қивоппан.Келин ўлгурди вак вак вак вак жағи тинмейди, бу хўкиз бўса уни бува пўстак қилиб уришини қўймейди. Буларга ўзингиз бир насихат қилиб қўймасез бўмейди, айланиб кетай сиздан - дебти аёл.

Бу гапларни эшитиб, маҳалла раисининг ғазабдан тепа сочи тикка бўлиб, истолди устида турган узун дўпписини бошига кийиб, ўннидан туриб, йигитга ташланибди: - Ҳа эшшак, эшшак, ароқхўр шайтон, нега урдинг хотинингни, а, нега урдинг, ифлос фиадал?! Қортеминан трнопка қилиб қўлини армбар қилиб синдириппеяқалейми шу топта?! - дебди у, кўзларини пахтаси чиқиб, йигитни қўлини аёвсиз қайриб. Йигит оғриққа чидомей: - Ууу, қўлди синдирас, хожака! - дебди, войвойлаб.

-Хожака дема мени, падаринга лаънат, алкаш! Қара хотиннини гўзаллигини! Шундай соҳибжамол, сочлари узун, киприклари майин, кўзлари шахло, мўрча миён, қоши камон, сарви равон, офатижон, мохитобон, сув ичса томоғидан, сабзи еса биқинидан кўринадиган сарвқомат паризоттиям урасанми, лаънати шишағариб?! Давай, тиз чўк хотинини олдига! Нозик қўлларини ўпиб кўзларинга сурти! Энди қимиман -де! Бўл тезроқ, хозир уриб ўлдириб қўяман деса, йигит хўп, хожака -деб тиз чўкканича хотинини ёнига тиззалаб бориб: - Малкахон, мени кечиринг, энди қимиман, умримнинг охиригача қимиман! -дебди.

Маҳалла раиси: -Юракдан чиқариб айт, қасамхўр! - деб, йигитни баттар дўппослаятса, кампир, қўрқиб кетиб: - войдооод, болами ўлтириб қўяди энди! Одамлар, ярдам беринар! Томошабин бўлиб туроврмей, учаскавўйга тилпон қисенарўмейдими?! - деб бақиришга тушибди.

Маҳалла раиси йигитни уришдан тўхтаб: - Э намунча вахима қиласиз, Кўфехон! Мана ярашволишди. Эр хотиннинг уруши - Орол денгизининг қуриши - дер эмиш.

 


 


 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

Между тем, Дуглат Дутарович захмелел и горько заплакал. Будто весь самогон, который он выпил, просочился из щелей его узких глаз, превращаясь в горькие слезы. - Бедный Балтазарич! Друг мой! Сени Худо рахмат килсин, достим! (Да благословит тебя Аллах, друг мой!) - плакал он, продолжая говорить:- Ты жил в Узбекистане, но всегда думал о своей далекой родине, которая называется Россия. Помнишь, мы жарили с тобой русскую водку из пял в сторожевой будке нашего склада? За окном шел снег, покрывая крыши домов, дорогу, деревья и аккуратно сложенные сосновые и березовые бревна. Лениво гавкала сторожевая собака в конуре.Невесомо кружились снежные хлопья под висячим скрипучим фонарем, словно рой комаров. Царила божественная тишина. Как будто окрестность умолкла, чтобы слушать нежный снежный шорох. Выпив до дна следующую стопку, ты говорил о том, что тебя привели на работу не только деньги, но и запах, смолистый аромат сосновых бревен, который напоминает тебе запах русских хвойных лесов, где прошло твое беззаботное детство! Ты часто ходил в тюбетейке и в чапане, любил Узбекистан.Бегло говорил на узбекском языке без акцента. Всегда твердил, что Узбекистан твоя вторая родина и все народы, которые живут в этой солнечной стране, независимо от расы, национальности, традиций и религиозной принадлежности должны жить в мире и согласие, уважая и свято соблюдая Конституцию и законы нашего суверенного государства Узбекистан и говорить на государственном языке. Вот почему мы все любили тебя и уважали, Ваня!Ты был нашим рыжим узбеком.Мы никогда не забудем тебя... Какая нелепая смерть, а, Господи?!- плакал он в свою тюбетейку.
Один из присутствующих начал успокаивать его.
- Узбагойся, брадан, берездань благать. Ну жто ды на замом деле? Бридет время мы взе умрем и наз доже бохороняд. Эдо загон брироды, бонимаежь? На, выбей эдого ржаного замогона, годорый зами гнали.Он боможет, до езд облегчаед - сказал он, протягивая ему очередную порцию мутного самогона в граненном стакане.


 

Сторож

(Рассказ)

Этот рассказ с большим уважением посвящается великому русскому юмористу Геннадию Хазанову.

 
Дуглат Дутарович работает сторожем на складе бревен. Недавно умер его сменщик Спиридонов Иван Балтазарович, и его похоронили на городском кладбище со всеми почестями. Не смотря на то, что Дуглат Дутарович является мусульманином, он всё-таки решил пойти и присутствовать на поминках своего покойного сменщика Спридонова Ивана Балтазаровича. Покойник был православным христианином и даже носил маленький деревянный крестик на своей длинной шее. По воскресеньям ходил он в церковь, зажигал свечи за упокой души своих ушедших родителей. Когда надвигались черные тучи и началась гроза, гремя раскатами грома, Спиридонов Иван Балтазарович, глядя в небо, широко крестился, прося у своего бога Иисуса Христа спасения. Но Бог почему-то его не спас. То ли он молился не так, как следует, то ли Бог не услышал его молитвы. Случилось так, что он трагически погиб. При разгрузке вагонов у крана неожиданно оборвался трос, и бедный Спридонов Иван Балтазарович остался под завалами огромных брёвен. Эх, жизнь - гулкая жестянка. Человек буквально вчера был жив, радовался, а теперь его нет.
С такими мыслями Дуглат Дутарович зашел в комнату, где планировалось справить поминки. На столе горели свечи, и аккуратно были разложены выпивки, закуски и всякая вкуснятина. Первым взял слово завскладом Никифоров Рудольф Макарович. Держа в руке стакан с отменной водкой, он начал говорить:
- Дорогие последние гости нашего покойного соотечественника Спиридонова Ивана Балтазаровича! Давайте помянем нашего дорогого верного друга, скромного и честного сторожа нашего склада бревен!
Все гости дружно, как единый организм, встали с мест со стаканами самогона в руках. Дуглат Дутарович тоже. Все стояли без головного убора. Только наш Дуглат Дутарович был в тюбетейке, так как у мусульман не принято присутствовать на похоронах и прочих мероприятиях без головного убора. Гости, конечно, обратили внимание на его головной убор, но никто не стал делать ему замечаний. Все отнеслись к этому спокойно, с пониманием и толерантностью.
- Иван Балтазарович воистину был настоящим человеком! - продолжал Никифоров Рудольф Макарович - Поскольку я знаю, он никогда никому не желал зла. Всегда помогал всем, чем мог. К великому сожалению, случилась беда, и наш друг дорогой Балтазарич остался под завалами сосновых бревен, которые он любил, назвал их своими земляками из далекой России! Всякий раз, когда разгружали из вагона березовые бревна, он тайком плакал, вытирая слезы кепкой и шепча мол бедные мои белые березы! Вы валяетесь здесь, вместо того, чтобы расти под низкими окнами русских изб, качаясь и звеня на вольном бродячем ветру! - говорил он со слезами на глазах. Будто, услышав его трогательные слова, сосновые бревна тоже плакали безмолвно, роняя янтарные смолистые слезы. Эх, какого великолепного человека с распахнутой душой мы потеряли! Эта большая утрата для нашего дружного коллектива! Дорогой Иван Балтазарович, спи спокойно, пусть земля будет тебе пухом и твоя душа пребывает в раю! - в завершение сказал завсклад Рудольф Макарович, мелко крестясь.Потом залпом выпил водку, опустошив граненый стакан.
Все повторили движения завсклада Рудольфа Макаровича, кроме Дуглата Дутаровича, который никак не мог креститься. Его рука не послушалась ему. Но стакан самогона он выпил до дна, и прикладываясь губами к рукаву, преодолевая жгучесть крепкого напитка. После этого все дружно сели по местам, ели пили, разговаривали, поминая покойника добрым словом. Потом снова ели пили и разговаривали. Между тем, Дуглат Дутарович захмелел и горько заплакал. Будто весь самогон, который он выпил, просочился из щелей его узких глаз, превращаясь в горькие слезы. - Бедный Балтазарич! Друг мой! Сени Худо рахмат килсин, достим! (Да благословит тебя Аллах, друг мой!) - плакал он, продолжая говорить:- Ты жил в Узбекистане, но всегда думал о своей далекой родине, которая называется Россия. Помнишь, мы жарили с тобой русскую водку из пял в сторожевой будке нашего склада? За окном шел снег, покрывая крыши домов, дорогу, деревья и аккуратно сложенные сосновые и березовые бревна. Лениво гавкала сторожевая собака в конуре.Невесомо кружились снежные хлопья под висячим скрипучим фонарем, словно рой комаров. Царила божественная тишина. Как будто окрестность умолкла, чтобы слушать нежный снежный шорох. Выпив до дна следующую стопку, ты говорил о том, что тебя привели на работу не только деньги, но и запах, смолистый аромат сосновых бревен, который напоминает тебе запах русских хвойных лесов, где прошло твое беззаботное детство! Ты часто ходил в тюбетейке и в чапане, любил Узбекистан.Бегло говорил на узбекском языке без акцента. Всегда твердил, что Узбекистан твоя вторая родина и все народы, которые живут в этой солнечной стране, независимо от расы, национальности, традиций и религиозной принадлежности должны жить в мире и согласие, уважая и свято соблюдая Конституцию и законы нашего суверенного государства Узбекистан и говорить на государственном языке. Вот почему мы все любили тебя и уважали, Ваня!Ты был нашим рыжим узбеком.Мы никогда не забудем тебя... Какая нелепая смерть, а, Господи?!- плакал он в свою тюбетейку.
Один из присутствующих начал успокаивать его.
- Узбагойся, брадан, берездань благать. Ну жто ды на замом деле? Бридет время мы взе умрем и наз доже бохороняд. Эдо загон брироды, бонимаежь? На, выбей эдого ржаного замогона, годорый зами гнали.Он боможет, до езд облегчаед - сказал он, протягивая ему очередную порцию мутного самогона в граненном стакане.
Дуглат Дутарович выпил содержимое и отключился совсем. Он очнулся под деревянным забором, где на ветру качалась крапива. Он быстро встал. Нашёл свою тюбетейку, стряхнул с нее пыль, надел на голову и оглянулся по сторонам. Ему стыдно стало. Потом, шатаясь пошел по тротуару. Прохожие сторонились его, не желая столкнуться с пьяным человеком и нажить себе лишние проблемы. У Дуглата Дутаровича горело все внутри. Ему страшно хотелось пить. Ему казалось, что он не утолит жажду свою, даже если он выпьет до дна целый океан. Он обрадовался, увидев водопроводный кран из которого с шумом лилась прозрачная вода, влага жизни. Дуглат Дутарович бросился на водопроводный кран и начал пить воду прямо из крана, подставив рот к трубе. Ухватившись руками за кран, он жадно пил воду. Но никак не мог напиться. Дуглат Дутарович даже испугался, подумав о том, что он прихватил сахарный диабет. Вытерев рот тюбетейкой, он продолжил путь, шагая по тротуару, как зомби. Он чувствовал себя, как солдат на поле боя, которого задавил вражеский танк. Ему очень хотелось отдохнуть где-нибудь и еще немного поспать. Дуглат Дутарович опасался также патрульно-постовых милиционеров, которые могли отправить его в вытрезвитель.
С такими мыслями он подошел к автобусной остановке и присел на скамейку. Потом прилег, покрыв краем пиджака голову, и уснул. Его разбудил человек лет сорока пяти, высокого роста, одетый в смокинг и с галстуком на шее, похожий на бабочку.
-Эй, товарищь, проснитесь! Почему вы здесь лежите? Вам плохо? - спросил он. -Нет, у меня все в порядке. Я просто сидел здесь и сам того не замечая уснул - ответил Дуглат Дутарович, поднимаясь и поправляя свою тюбетейку. -Ну слава богу. Я думал... Но вы простите меня, если я перебил ваш сладкий сон, на самом интересном месте - сказал незнакомый человек, вежливо улыбаясь. -Да нет, что вы, господин. Все нормально. Меня зовут Дуглат. Дуглат Дутарович. Я работаю сторожем на складе - представился Дуглат Дутарович.
- Вот так встреча! Оказывается, мы с вами коллеги, уважаемый Дуглат Дутарович. Я рад познакомиться с вами.Меня зовут Абу Инсан ибн Диёнат - сказал человек в смокинге.
-Да? Даже не верится. Судя по Вашей одежде, можно предположить, что вы работаете сторожем в крупном международном банке. Или трудитесь в составе спецподразделения и охраняете президента страны - сказал Дуглат Дутарович.
- Это коммерческая тайна, дорогой коллега. Где мы бы не работали, работа у нас очень ответственная и трудная. Когда все спят сладким сном, мы с вами работаем, ходим туда-сюда, охраняя имущество, когда тихо сияет луна и алмазами горят звезды в высоком небе... А почему мы здесь стоим? Давайте-ка, лучше зайдем в какое-нибудь кафе и продолжим разговор за чашечкой чая или кофе - предложил Абу Инсан ибн Диёнат.
- Ну, что же, неплохая идея - согласился Дуглат Дутарович.
Такими разговорами, они пошли в сторону дорогого ресторана.
Увидев это, Дуглат Дутарович остановился.
- Простите, коллега Абу Инсан ибн Диёнат, куда мы идем? Это же дорогой ресторан! Там такие дорогие блюды, что даже на полпорции не хватит моя мизерно - символическая месячная зарплата! -сказал, отступая назад Дуглат Дутарович.
- Да что вы, уважаемый коллега. Не бойтесь. Я угощаю - успокоил Дуглата Дутаровича Абу Инсан ибн Диёнат.
- Ну-у-у, если вы угощаете, то, пожалуй, можно заглянуть - сказал Дуглат Дутарович.
Они зашли в роскошный ресторан и сели за стол, на котором в фарфоровых вазах благоухали свежие розы, лежали серебряные ложки и вилки с ножами, горели свечи на позолоченных канделябрах. Вокруг сидели богатые люди в смокингах и в галстуках. Пили коньяк, ели икру и курили ароматные сигары. На сцене один худощавый и лохматый музыкант самозабвенно, то и дело закрывая глаза, играл на скрипке музыку Штрауса. Некоторые кавалеры танцевали со своими дамами в такт божественной музыки. Пришел официант с белым полотенцем на запястье и с блокнотом в руках.
- Что закажете, господа? - спросил официант вежливо с приятной гагаринской улыбкой. Сторож Абу Инсан ибн Диёнат, изучив меню, заказал три блюда и французский коньяк с шотландским вином, плюс десерт. Услышав, что заказал Абу Инсан ибн Диёнат, сторож Дуглат Дутарович, чуть не встал с места и не выбежал из ресторана.
- Да разве можем мы такое себе позволить, дорогой коллега?! - забеспокоился Дуглат Дутарович - Это еда и выпивка богачей! А мы с вами являемся всего лишь жалкими сторожами. Если вы рассчитываете на меня, то немедленно остановите это безумие, пока не поздно! У меня денег не хватит даже на то, чтобы спросить, сколько стоит одна порция еды в этом ресторане!
- Ну, что вы так, а, коллега? Люди же смотрят на нас. Я ведь пообещал, что угощаю. Вы сидите спокойно и не волнуйтесь. Мы отметим с вами нашу встречу как следует -сказал сторож Абу Инсан ибн Диёнат.
- Ну, хорошо, коллега, хорошо. Но учтите, я предупредил вас в присутствии этого официанта. Я ни гроша не заплачу, если возникнет какая-то проблема с оплатой. То есть вся ответственность ложится на вас - сказал Дуглат Дутарович, недоумевая и не понимая поступки своего коллеги. Официант ушел. Дуглат Дутарович с испугом и с удивлением смотрел на богатых посетителей ресторана и на огромные хрустальные люстры, на зеркала, на лохматого музыканта, который в трансе играл Штрауса, проворно двигая смычком. Скрипка плакала, а люди смеялись, хохотали, звенели бокалы. Наконец, официант принес все, что они заказали.
- Ну, с чего начнем, коллега? С французского коньяка или с шотландского виски? -спросил сторож Абу Инсан ибн Диёнат.
- Мне все равно. Я готов выпить даже чернилу или керосин.Лишь бы был кайф - сказал Дуглат Дутарович, засовывая кончик салфетки в воротник своей клетчатой зимней рубахи и орудуя звенящей серебряной вилкой и ножом, как бы, готовясь кушать по-аристократически.
- Ну, тогда будем пить французский коньяк - сказал сторож Абу Инсан ибн Диёнат, наливая коньячку из хрустального графина в звенящие тонкие бокалы.
- Давайте, коллега, выпьем за нашу встречу! - сказал Абу Инсан ибн Диёнат, поднимая бокал.
И, чокаясь бокалами, они выпили первые стопки. Коньяк оказался приятным. Коллеги сначала закусывали, потом с аппетитом стали есть сверхдорогие деликатесы. Сторож Абу Инсан ибн Диёнат ел первое блюдо. Глядя на него, Дуглат Дутарович отложил в сторону вилку с ножом и тоже взял ложку. Он начал хлебать вкусную шурпу, макая в неё хлеб. Потом они снова выпили и продолжили есть.
В этот момент в ресторан зашла группа богатых людей. Среди них были и женщины в дорогих платьях, с золотыми перстнями на пальцах рук и с золотыми цепочками на нежных шеях. Вдруг один из мужиков этой компании резко остановился и, глядя на сторожа Абу Инсан ибн Диёната, страшно обрадовался.
-Оо-о-оо, вот это да-а-аа! Наш дорогой хозяин господин Абу Инсан ибн Диёнат тоже, оказывается, тут! Здравствуйте, босс! - сказал он и, подойдя к столу, где сидели коллеги, в обнимку поздоровался со сторожем Абу Инсан ибн Диёнатом. Также он поздоровался с Дуглатом Дутаровичом, крепко пожав ему руку. Остальные члены компании тоже прибежали к Абу Инсан ибн Диёнату и начали здороваться с ним, крепко обнимая его. Женщины зацеловали Абу Инсан ибн Диёната. Но увидев Дуглата Дутаровича, резко изменились настроением, и их звонкий смех умолк. Они глядели на Дуглата Дутаровича, как на немытого дикаря, как на степного суслика. Абу Инсан ибн Диёнат познакомил их с Дуглатом Дутаровичом.
- Это, Дуглат Дутарович, мой коллега! - представил он его.
- Оо-оо, ваш коллега?! Уау! Директор крупной корпорации, значит! Очень приятно было познакомится с вашим другом, успешным и скромным бизнесменом! - сказал тот мужик, снова повторно пожимая руку Дуглата Дутаровича.
Услышав такое, женщины снова заулыбались и начали смеяться, протягивая свои нежные ручки к Дуглату Дутаровичу.
- Очень приятно! Меня зовут Матлюба! А меня Маликой зовут! -улыбались они.
- Какая грандиозная встреча, Боже мой! Эй официанты! Давайте соедините наш стол со столом нашего многоуважаемого босса! - крикнул тот мужик.
Официанты быстро соединили столы, и компания села за них, словно на банкете, как на пышной свадьбе. Начался настоящий пир аристократов. Коняк, виски, вино, веселье, смех, хохот. Тот мужик подняв бокал за здоровье сторожа Абу Инсана ибн Диёната, сказал следующее:
- Дорогой хозяин, господин Абу Инсан ибн Диёнат! Сегодня, читая биржевые новости в американском журнале "Форбс"я узнал о том, что ваше состояние на сегодняшний день составляет один триллион долларов! Примите мои поздравления, уважаемый Абу Инсан ибн Диёнат!
-Спасибо, друг мой -поблагодарил Абу Инсан ибн Диёнат. Услышав это, у Дуглата Дутаровича челюсть отвисла от удивления. -Нет, не может быть такого! Это либо мираж, либо сон. Или какой нибудь розыгрыш. Эти богатые аристократы издеваются наверное, надо мной - подумал он. Тем временем веселье продолжалось. Сново тосты, звон бокалов, пьяный хохот, танцы и все такое.
После этих слов Дуглат Дутарович снова захмелел. Он встал с места с бокалом в руке и начал говорить: -Дорогие коллеги! Я хочу рассказать вам одну смешную историю! - сказал он, качаясь -Короче, я и моя жена, чтобы поднять экономику нашей семьи, иногда работаем в две смены. Однажды я сказал своей жене, которая работает уборщицей в школе, что я разбужу ее в полночь, когда дети наши заснут и мы будем заниматься важным делом. Она сказала, что это невозможно, так как у нас одна комната и наши дети спят рядом со мной. Еще мама моя. Чуть что они могут проснуться. Я говорю, ты не волнуйся, дорогая. Я все придумал. Короче, аккуратно завяжем морским узлом большой палец твоей ноги тонкой веревочкой, потом, когда дети наши уснут с моей любимой тёщей крепким сном, я буду дергать за веревку и ты проснешься. Она согласилась. Я завязав веревкой большой палец ноги моей жены, стал с нетерпением ждать исторического момента. Дети наши с моей любимой тещей наконец уснули. Жена моя тоже. -Самый раз - думал я, сверкая глазами в кромешной тьме и дернул за веревку. Тут жена моя от испуга спрыгнула с постели, крича: - Ваааай! Вай даааад, что это?! Помогите! Услышав ее крик, дети проснулись. Тёща моя тоже. Они начали кричать в ужасе, обнимая друг друга. -Я говорю жене: - чего ты кричишь, дура! Это же я! Уговор наш позабыла что ли?! Но они все кричали, дрожа от страха.Тут испугавшись шума, наша кошка прыгнула, переворачивая кастрюли и другие утвари на кухне. А там собака наша злая начала заливаться громким и нервным лаем. Потом куры в курятнике закудахтали, гуси загоготали трубным голосом, индюки шумели, краснея до самой шеи, коровы стали мычать, как паромы на туманной реке, овцы и козы от испуга тоже блеяли изо всех сил. Особенно наши свиньи страшно захрюкали, пронзительно кричали, как будто их забивают. Будто этого мало, наш осел начал громко кричать, вытянув свою голову из проема конюшни, закрыв глаза и демонстрируя свои крупные передние зубы. Услышав шум, соседи начали один за другим просыпаться, зажигая свет и долго не заставляя ждать, они толпой прибежали с вилами и граблями в руках, подумав, что в наш дом ворвалась вооруженная до зубов банда грабителей. Кто - то позвонил в милицию и быстро приехала группа захвата в масках с автоматами в руках, также карета скорой помощи с пожарной командой, с душераздирающим криком, завывая сиренами. Милиционеры допросили свидетелей, составили протокол и меня увезли в карете скорой помощи в дурдом - заканчивал свой рассказ сторож Дуглат Дутарович.
Слушая его рассказ, богатые люди долго ржали, угорая от смеха. Особенно Абу Инсан ибн Диёнат.
Когда они вышли на улицу, в небе сияла одинокая луна и мерцали звезды. Дуглат Дутарович хотел было попрощаться и уйти, но Абу Инсан ибн Диёнат удержал его.
- Постойте, куда вы, коллега уходите на ночь глядя? Вот ребята отвезут вас домой на этих телегах - сказал он, указывая на дорогие "Ламборджини" и лимузины "Роллс Ройс". Дуглат Дутарович качался, как маятник и, глядя на сторожа Абу Инсан ибн Диёнат, с удивлением произнес:
- Простите, коллега. Я как-то недоумеваю. Вы же... хик!..сказали мне, что вы тоже работаете сторожем. А Вы, оказывается, миллиардер! Или мне... хик!.. мерещится все это? То есть вы - миллиардер, а не сторож... Нехорошо обманывать и издеваться над бедными людьми, господин Абу Инсан ибн Диёнат - сказал он.
- Ну и что из этого? Да я триллиардер.Но я, по сути, тоже являюсь простым сторожем, как и вы, уважаемый коллега. Да да, не удивляйтесь...Вот вы охраняете имущество склада, так?! А какая тогда разница между мною и вами, если я живу каждый день, каждый час, каждую минуту без выходных, охраняя свое богатство, которое крутится в крупных банках мира, золото и бриллианты, хранящихся в надежных сейфах Швейцарии, также ценные бумаги, таких как акции и облигации на фондовой бирже, следя денно и нощно за падением индексов на финансовом рынке и тогдали.Я только недавно пришел к такому выводу, что все эти годы я не жил, а только работал сторожем, день и ночь, бережно охраняя свое богатство, свою жизнь, жизнь своих близких. Оказывается, от президента страны до простого человека все сторожи и охраняют себя, свою семью, свою страну и народного имущество от кого - то или от чего - то в этом безумном мире в этой мимолетной жизни, так и не научившись охранять себя от своих же собственных желаний, которые приводят к глубокому разочарованию на закате своей жизни - объяснил Абу Инсан ибн Диёнат.
Тут Дуглат Дутарович проснулся и увидел милиционера.
- Гражданин, встаньте. Нельзя спать в общественных местах - сказал он.
Дуглат Дутарович поднялся, попросил прощения и пошел по тропе в сторону склада бревен, вспоминая о том, что сегодня вечером он должен сменить своего нового сменщика.

06/10/2014.
4:30 дня.
г.Бремптон, Канада.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 


Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси


Ёрилтош


(Халқимизнинг энг севимли актерларидан бири Фарход Абдуллаевга)
Кулма, савол билан мурожаат этсам,
Йўл четида ёлғиз сўппайган эй тош!
Сенда ҳам борми қалб, борми ҳасрат, ғам,
Чиқарми сенинг ҳам кўзингдан кўзёш?

Сен ҳам севганмисан биронтасин, айт?
Кўрганда тош қотиб, пайпаслаб кўксинг.
Сокин сукунатда, ой порлаган пайт,
Кўз ёш тўкканмисан овозсиз, ўксиб?

Сенинг бошингни ҳам ёрганми ёғий?
Кўринмас тош билан, айт менга ростин.
Бошинга оғирроқ иш тушган чоғи,
Кўриб, кўрмаганга олганми дўстинг?

Қандай мавжудотсан, нимасан, кимсан?
Кел, бугун ложувард нурларга қорил.
Гапирсангчи ахир, не учун жимсан?
Тош, сен ҳам тош бўлиб бир бора ёрил!29/07/2019.
Кундуз соат 1:48.
Канада, Онтерио.

 

 

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси

 

 

Яқинлашиб келаётган президентлик сайловлари ҳақидаМамлакатимизда президентлик сайловлари тобора яқинлашмоқда.
Умид қиламизки, бу галги президентлик сайловлари ўз оппонентига овоз бергувчи сохта, қўлбола рақибларсиз, ҳалол, демократик руҳда ўтади, Худо ҳохласа.


Албатта, агар бу сайловга амалдаги мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев ўз номзодини қўйсалар, халқимиз бу гал ҳам якдиллик билан овоз бериб, унга, ўзи бошлаган сиёсий ва иқтисодий ислохатларини ниҳоясига етказиш имконини беради.


Чунки Шавкат Мирзиёев халқимизнинг ҳурмат - эҳтиромга лойиқ садоқатли, фидоий фарзанди, дипломатия санъатидан бохабар, халқаро муносабатлар балансировкасини яхши биладиган етук сиёсий арбоб эканлигини ўз амалий ишлари билан яна бир бор исботлай олган раҳбардир.


У биринчи навбатда қўшни мамлакатлар билан яхши қўни қўшничилик муносабатларини тиклади. Сиёсий қатағонларни тўхтатиб, сўз ва фикр, ҳамда матбуот эркинлигини йўлга қўйди.Инвестиция билан мамлакат иқтисодиётини қайта жонлантирди.


Яхшилаб эътибор берсангиз, Каримов замонида жамиятдаги мавжуд сиёсий ва иқтисодий муаммолар ҳақида бир оғиз гапиргани қўрқиб, чурқ этмай ўтирган баъзи ватандошларимизнинг бугун тили чиқиб қолди.
Тили чиққани яхши, негаки бу мамлакатда демократик ислохатлар механизми ишга тушганидан далолат.


Лекин улар энди барча мамлакатлар билан ўзаро муносабатларни яхши йўлга қўйиш учун ҳаракат қилаётган давлат раҳбарини россияга тобе сиёсий марианеткаликда айблаб, уни вассал дея хақорат қилишга ўтдилар.


У сиёсий мурдаларнинг гапларини эшитиб, ёпирай, шулар ҳам энди сиёсатчимикин, шу ҳам сиёсий маданиятми? - дейсан беихтиёр.
Ахир, ҳақиқий сиёсатчи деган ўз сиёсий рақибини ҳеч қачон тахқирламайди, хақорат қилмайди. Баҳо берса, фақат сиёсий оппонентнинг олиб бораётган фаолиятини ҳолис баҳолайди, аниқ факт ва аргументларга қурилган тахлил асосида коструктив танқид қилади.
Фақат сиёсат нималигини билмайдиган саводсиз кимсаларгина карвонга хурган лайча каби ўз оппонентининг сиёсий фаолиятига эмас, шахсига осилади.


Ундайлар танқидга уста, аммо ўзларининг сиркаси сув кўтармайди.


"Фаолияти"даги салгина камчиликни айтсангиз, сизга ўқрайиб, ғилай кўз билан қарай бошлайди, сизни душман дея эълон қилади.


Ўзлари ғирт мустабид фанат, яна бошқаларни диктатор дея демократия талаб қиладилар.


Мен улар ҳақида ёзмоқчи эмас эдим. Фақат сиёсий маданиятнинг мухимлигига урғу бериш учунгина шундай қилдим.


Чунки айнан сиёсий маданиятдан бехабар кимсалар, олиб бораётган фаолияти қолиб, конституцияда дахлсиз деб белгилаб қўйилган шахсига тегиши, хақоратлашлари ортидан сиёсий тўнини тескари кийган собиқ президент Каримов қаттиққўл раҳбарга, диктаторга айланган бўлса эхтимол.


Охир оқибат тахқирловчилар ўзлари пиширган кашани ўзлари едилар.


Оғзидан боди кириб шоди чиқаётган бугунги сиёсий бақироқларни Каримов замонида бўлса, танобини тортиб қўйишарди.


Лекин Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев уларнинг биронтасига тазъйиқ ўтказаётгани йўқ. Ҳатто битта журналистни икки марта қамоқдан ҳам озод қилдилар.

Майли, олий раҳбар фаолиятини ҳолис танқид қилайлик, лекин хақорат қилмайлик.


Мамлакатимиз Давлат бошқарув тизимларига ўшандай саводсиз, сиёсий пандавоқиларнинг яқинлашмаслиги йўлида мен ҳатто(ундайлар назарида) маддох бўлишга ҳам тайёрман.


Ваҳоланки "маддох" тушунчасини сиёсий мақсадларда ишлатилишининг ўзи ножоиз ва ҳатто гунох.


Чунки "Маддох" арабча сўз бўлиб, мадх этгувчи, мақтагувчи маъносини ташийди.Адҳам, Махдий, Маҳмуд, Ҳамид ва бошқа исмлардаги маъно ҳам Оллохни мақтагувчи содиқ қул мазмунини англатади.


Пайғамбаримиз Муҳаммад Салоллоху Аълайҳи Ва Салламнинг исми мубораклари Оллохнинг мақтовига сазовор бўлган зот маъносини англатади.


Шунинг учун ҳар куни беш маҳал номозида Оллохни мақтовчи, мадх этувчи одам "маддох" сўзини ишлатишда сал хушёрроқ бўлгани мақулмикин дейманда.


Бугун Оллох азиз қилган бойларимизнинг ҳам халқ ғами, Ватан қайғуси билан яшаётганлари ҳаммани қувонтирмоқда. Айниқса, мамлакатимиз президенти жаноб Шавкат Мирзиёевнинг ўзбек миллиардери Алишер Усмонов билан дўстона муносабатлари.


Ҳа, ўзбекистонда яшаётган барча халқлар - ЎЗБЕКИСТОНЛИКлар мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантиришда Алишер Усмоновнинг нафақат бойлигидан, балки талант, тафаккуридан, билим ва тажрибаларидан фойдаланмоғимиз керак.


Худо азиз қилган банда ўзидан ўзи бойиб қолмайди.


Ундай инсонларда Худо томонидан ато этилган ноёб истеъдод бўлади.
Алишер Усмонов бойлик, файзу барокотларни кўрган, назари тўқ, ҳалол инсон. Энг муҳими у ўз халқини, она ватани Ўзбекистонни жону дилидан севади.


Ўз ватани ва халқини жондан севган мамлакат Президенти ҳам, миллиардер бой ҳам ҳеч қачон ўз халқининг олтинларига, нефту газига, урану пахта пилласига кўз олайтирмайди.


Алишер Усмоновнинг ватанпарварлигига ва халқпарварлигига битта мисол.


Россия Федерациясининг президенти Владимир Владимирович Путин катта бир анжуманда Алишер Усмоновни олий орден билан мукофотлар экан, Алишер Усмонов Россия сиёсий эстиблишментининг ва бутун инсониятнинг кўзи олдида: -Владимир Владимирович, менинг хизматларимни қадрлаб, берилган бу юксак мукофот учун миннатдорчилик билдираман. Мен Россия граждани бўлсамда, аждодларим ўзбек эканлиги ва менинг томирларимда ўзбек қони оқаётгани билан фахрланаман! - дедилар.


Диққат билан эътибор беринг, рус ё француз, инглиз ёки турк демадилар.


Ўзбек дедилар.


У ўзининг ўша буюк сўзлари билан халқимиз қалбини фахру ифтиҳорга тўлдирди, элимизнинг қаддини кўтарди.


Инсонни тўлқинлантириб юборгувчи ундай сўзлар фақат ўз халқини ва юртини чин дилдан севгувчи инсоннинг қалб қаъридангина отилиб, тоза булоқдай қайнаб чиқади.


Яна бир бор айтаман.


Ҳақиқий дўст оғир кунларда билинади деганларидай, ўз халқи бошига иш тушганда бир четда қараб турмай, Ватанига келиб, 100 миллионлаб доллар ҳайру эхсон қилган Алишер Бурханович каби яхши нийятли инсонларнинг илоҳий истеъдодидан, тафаккуридан мамлакат иқтисодиётини юксалтириш йўлида фойдаланмоғимиз керак.


Мен бу гапларимни Мирзиёев мени ватанга қайтариб, мартаба билан сийласин, ёки Алишер Усмонов чорак асрдан бери дунё юзини кўрмаётган китобларим нашрдан чиқиши учун молиявий ёрдам кўрсатсин деган умидда ёзмадим.


Мен ростан ҳам бу икки буюк инсонни қаттиқ ҳурмат қиламан, уларга ҳавас қиламан.

Президентлигига, ёки миллиардерлигига эмас, уларнинг инсонийлигига ҳавас қиламан.24/12/2020.
Кундуз соат 1:41.
Канада, Онтерио.

 

Стихи о родине

 Засыпаю тихо, от Родины вдали,
И мне край мой далекий снится.
Луга и просторы хлопковых полей,
Заливающаяся трелью синица.

Пойма реки, проселочные дороги,
Бродячие ветры далеких долин.
Шелестящие волны, берег пологий,
Где серебрится горькая полынь.

Желтые сережки весенной ивы,
Цветущие урюки, глиняные дувалы.
Дальний крик осла, поле в мареве,
Бабье лето в паутинной вуале.

Люблю тебя, Родина душой и телом,
Хорошее помню, все плохое забыл.
И горжусь тем, что на свете белом,
Огненным твоим Вулканом я был!22/11/2018.
10:27 дня.
Канада, Онтерио.

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

Отрывок из фантастического рассказа Холдора Вулкана "Якан ибн Хакан"
--------------------------
- Пожалуйста, какой вопрос? - улыбнулся Балтабалик.
-Когда мы вошли в пещеру, ваша жена сказала, что вам семьсот пятьдесять лет. Дочке вашей 170 а сыну скоро стукнет 300. Это правда или мне послышалось?-спросил Лаинжон Лаънат.
- Да, это правда, Лаинжон Лаънат. Мне и на самом деле 750 лет. А что, я постарше что ли выгляжу? - сказал Балтабалык.
- В том - то и дело. Вы выглядите очень молодо. Только удивляюсь, разве человек может так долго жить? - сказал Лаинжон Лаънат.
- А что, у вас на Земле люди так долго не живут? - удивленно спросил Балтабалык.
- У нас люди живут в среднем 50 - 60 лет. У нас загрязненный воздух, день и ночь дымят бесчисленные заводы и фабрики по всей планете, выбрасывая в атмосферу углекислого газа и радиация зашкаливает- ответил Якан ибн Хакан.
- Да что вы, ребята , шутите что ли? - снова удивился Балтабалык.
- Честное пионерское - сказал Лаинжон Лаънат.
- Ну бедные вы земляне! Наши обезьяны и то дольше вас живут! - воскликнул Балтабалык.
- Да-а-а-а-а - сказал Якан ибн Хакан - Если у нас, на Земле люди жили бы так долго, как у вас, то тогда у нас авторитарные диктаторы просидели бы на президентском кресле по 2000 лет!

Якан ибн Хакан

(Фантастический рассказ)Бесконечные ссоры жены просто вымотали Якана ибн Хакана, вынудив его лететь на планету "Гуррабаш", чтобы привезти оттуда алмазы с топазами, обменивая их на кизяк. Оказывается, для гуррабашей, кизяк самый дорогой материал как золото и бриллианты у нас. А драгоценные камни выбрасиваются в мусорный бак.То есть алмазы и другие драгоценные камни не имеют у них никакие ценности. Якан ибн Хакан долго готовился к длительному и опасному полету, тщательно проверив технической исправность своей летающей тарелки. Потом, взяв свое свидетельство летчика и паспорт, полетел на планету "Гуррабаш", загрузив в багажник своей летающей тарелки, как можно больше кизяка. Тарелка его летела на бешеной скорости сквозь космические тела такие, как метеориты, астероиды, осколки которые иногда с грохотом попадали в толстое пуленепробиваемое лобовое стекло летательного агрегата Якана ибн Хакана. Не смотря на это, космический летательный аппарат продолжил свой путь по просторам бескрайнего космоса, освещая себе дорогу мощными фарами. Якан ибн Хакан больше всего боялся заснуть, так как засыпая он может совершить космокатастрофу и погибнуть. Поэтому, чтобы не заснуть за штурвалом, он начал петь песню великого узбекского певца из Ферганы Таваккала Кадырова "Охшайдику" на стихи поэта Хамзы Хакимзады Ниязий, кого зверски убили религиозные фанаты, забрасывая камнями в Шахимардане. Якан ибн Хакан летел долго, пока не остановил его космостопом, поднимая большой палец вверх возле воздушного ресторана, какой - то странный тип высокого роста, тощий, как шайтан. Якан ибн Хакан остановил свой летательный аппарат и человек в скафандре залез в кабину.
- Закройте дверь и пристегните ремень! - сказал Якан ибн Хакан.
-Ну, спасибо вам огромное, друг мой, что помогаете! Замерз весь. Летел я в соседнюю галактику и на тебе, сломалась летающая тарелка, на которой я летел. Я не стал тратить деньги на ее ремонт и ждать прихода механиков. К тому же, она не моя. Арендовал эту развалюху у соседа. Дай думаю, лучше поймаю какую нибудь попутную летающую тарелку и полечу дальше. Летать на космобусах я не люблю.Там полно нехороших пьяных гуманоидов... А вы меня узнаете? - спросил попутчик вдруг, хитро улыбаясь.
-Нет, я вас что -то не припоминаю. Может, где - то пересекались, виделись, не знаю - ответил Якан ибн Хакан, бросая беглый взгляд в зеркало заднего вида.
Попутчик продолжал: - Это я, Лаинжон Лаънат, причинивший вам много зла. Помните, мы однажды сидели в гостях у ибн Нигмана, выпивая водку и когда у нас кончилась выпивка, вы полетели на этой своей старой летающей тарелке за водкой, исчезая в метель. Вот тогда я нанёс тяжёлый удар по голове ибн Нигмана монтировкой. Когда он упал с окровавленной головой на пол, я обчистил его карманы, взял деньги и драгоценности и , чтобы избавиться от тело, я выбросил труп ибн Нигмана в глубокий заснеженный овраг. Думал, загрызет его труп стая голодных волков, не оставляя улик. Ваш паспорт в целлофановой обложке, который я украл у вас вместе с деньгами, когда вы осоловели, набрав лишнего, тоже выкинул в овраг. Потом скрылся в лесу. Непроглядная пурга все бушевала. Весной, когда растаял снег, полицейские обнаружили сгнившее до неузнаваемости тело ибн Нигмана и ваш паспорт. Потом вас задержали, подозревая в убийстве, а потом вы загремели в тюрягу. То есть вы сидели все эти годы в тюрьме из - за моих грехов. Я думаю, что сегодня встретила нас сама судьба, от которой не убежишь. Я глубоко раскаиваюсь о содеянном и мне очень хочется просить у вас прощения, Якан ибн Хакан. Было бы хорошо, если вы простили меня.
Якан ибн Хакан молчал и спокойно себе летел, не отрывая глаз от космической -воздушной дороги, вместо того, чтобы, бросаться на подлого Лаинжона Лаънат и задушить его.
- А может вы хотите чтобы я просил прощения у вас в письменном виде? - спросил Лаинжон Лаънат, улыбаясь.
- Да, пожалуй. Желательно в двух экземплярах. Одну оставлю себе, а другую председательствующий судья будет приобщать к уголовному делу в суде - ответил Якан ибн Хакан, тоже с улыбкой на устах.
Потом добавил. - Знаете, Лаинжон Лаънат, я с пониманием отношусь к больным людям, в душевном смысле этого слово. Так же и к подлым и завистливым типам и тупым безмозглым животным - сказал он.
-Лаинжон Лаънат усмехнулся и умолк.
Такими разговорами они продолжали полёт до тех пор, пока сверхскоростной космический супер агрегат Якана ибн Хакана не попал в воздушную яму, напоминающая бетономешалку, где многочисленные обломки метеоритов не забарабанили по корпусу.
- Началось! - сказал Якан ибн Хакан, вцепившись изо всех сил с посиневшими пальцами за штурвал летательного аппарата. Летающая тарелка дрожала, теряя высоту и резко начала спускаться вниз, будто сердце Якана ибн Хакана ушло в пятки. Падение продолжалось долго. Лаинжон Лаънат в ужасе кричал: - Якан ибн Хакан! Сделайте же что - нибудь! О Господи! - кричал он, плача и вращаясь, как шебень в бетонамешалке.
- Сейчас, Лаинжон Лаънат! Сейчас, айн момент! - сказал Якан ибн Хакан, стараясь взять под контроль непокорную машину. В это время они оба увидели высокие скалы, которые мелькали на мониторе и со страхом кричали: - Аааааааааа!
Хорошо, что Якан ибн Хакан смог установить контроль над машиной. После этого летательный космический агрегат пролетел с высокой скоростью между двумя скалами. Потом, медленно теряя скорость и едва касаясь брюхом на снег, начал лететь низко над заснеженными полями. Якан ибн Хакан нажал на тормоза и они сработали. Наконец Летающая тарелка, сгребая глубокий снежный сугроб у лесного кордона, остановилась. Якан ибн Хакан и Лаинжон Лаънат долго сидели в шоковом состояние в салоне летающей тарелки. Потом, постепенно придя в себя, они начали благодарить Бога за то, что он их оставил в живых. У них от пережитого страха все еще дрожали ноги. На лбу Якана ибн Хакана образовалась шишка величиной с небольшого лимона. Лаинжон Лаънат сидел с разбитой головой и плакал от счастья. Через некоторое время Якан ибн Хакан открыл люк и они поднялись наверх. Они вышли из салона летающей тарелки, совершившей вынужденную аварийную посадку и задумались, не зная что делать и куда идти. Шёл снег, гудела вьюга. На фоне снега можно было различить окрестность. Вдруг у подножья высокой скалы они увидели небольшую пещеру, где горел свет.
- Я чувствую интуицией, что там кто - то есть - сказал Якан ибн Хакан и направился в сторону пещеры, спотыкаясь и падая в снег. Лаинжон Лаънат последовал за ним. Когда они подошли близко к пещере, то увидели там человека с арбалетом в руках, высокого роста, широкоплечего, с длинными волосами, и серьёзным лицом, одетого в звериную шкуру, предположительно волка.
- Здравствуйте, господин! Мы, это, прилетели с планеты "Земля". Может слышали о ней? Есть такая планета во вселенной, где земляне производят химические, биологические и бактериологические оружия массового поражения, крылатые, баллистические межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, чтобы истребить друг - друга, сравнивая с землей красивый города, которые построили их же предки... О простите, мы не представились. Я предприниматель Якан ибн Хакан, а этого пассажира Лаинжоном Лаънатом зовут. Мы везем на планету "Гуррабаш" кизяки, чтобы поменять их на золото и алмазы - сказал Якан ибн Хакан.
Человек с арбалетом в руках, глядя на экран своего компактного аппарата - переводчика, начал говорить:
-Здравствуйте, господа пришельцы! Добро пожаловать в нашу планету. Я очень рад с вами познакомиться. Меня зовут Балтабалык - переводил аппарат слова человека с арбалетом.
- Приятно было познакомиться с вами, господин Балтабалык. Мы летели по бескрайнему космосу вдвоем, но к сожалению наша Летающая тарелка сломалась и нам пришлось совершить вынужденную посадку здесь. Есть ли тут по близости ремонтная мастерская космических летательных аппаратов? Нам надо отремонтировать нашу тарелку и лететь дальше. Мы заплатим за ремонт бесценным кизяком - сказал Лаинжон Лаънат.
- Да, вы не беспокойтесь. Есть у нас ремонтная мастерская для летательных аппаратов любой модификации.Так же достаточно запчастей и квалифицированные мастера механики, кои вам помогут. Только у нас есть такая традиция - встречать инопланетян, как своих родных и угостить чем Бог послал, из какой бы галактики они не прилетели.Так что, сперва я вас приглашаю в гости. Пойдёмте ко мне, дорогие инопланетяне - сказал Балтабалык.
- Земляне согласились и последовали за инопланетянином. Когда они вошли в пещеру, Балтабалык познакомил их со своей супругой.
- Познакомьтесь, господа пришельцы, эта моя жена миссис Матильда... Якан ибн Хакан хотел было пожать и поцеловать нежные руки жены Балтабалыка, но не тутто было. Враждебно настроенная супруга Балтабалыка встретила их, как говорится, в штыки. Она начала орать на Балтабалык и компактный аппарат - переводчик стал переводить ее слова на наш язык.
- Зачем ты привёл этих паразитов, дармоедов - а, зачем?! Ну зачем нам гости, когда самим есть нечего?! Когда ты, наконец, образумишься, дурак дураков?! Когда?! Вот, скажи мне, где ты их нашел?! Они с виду только похожи на человека! Может они оборотни или зомби, зараженные бешенством, откуда их знаешь?!.. Ой, зачем же я вообще вышла замуж за этого придурка, Господи!.. - сказала миссис Матильда и стала бить себя рукой по лицу, как бы наказывая себя сама за то, что она по ошибке вышла замуж за Балтабалыка.
Услышав слова своей ворчливой жены, бедный Балтабалык густо покраснел от стыда. А жена его все ворчала: - Ему уже семьсот пятьдесят лет, а он все еще, как маленький мальчик! Наивный харып, как был дураком, так им и остался! Нашей дочке уже 170 лет, а сыну скоро стукнет 300! Их надо женить и выдать замуж! А на какие шиши, спрашывается? Для того, чтобы сыграть нормальную свадьбу, требуется, как минимум 45 - 50 тысячи шилатанов! Кто нам даст такую сумму денег?! Пушкин что ли? Мы должны поставить их на ноги! В противном случае, отец мой перевернется в своём летающем гробу!.. Произнося эти слова, женщина начала плакать в дырявый фартук. Балтабалык, обратившись к гостям,  тихо сказал: - Пошли отсюда, земляны. Новые друзья вышли на улицу, где гудела вьюга, кружа снежных хлопьев во мгле. Алмазные пыли снежинок не давали им открыть глаза. Они шли вслед за Балтабалыком, защищаясь руками от снежных хлопьев, время с временем оглядывая назад.
- Господин Балтабалык, куда мы идём?! - крикнул Лаинжон Лаънат, тяжело шагая в густом снегу, сквозь снежный вихрь.
- В мой рабочий кабинет! - воскликнул Балтабалык, не оглядываясь назад. Они направились в сторону высоких скал. Доносился далекий вой полярных волков. Наконец они пришли в пещеру, где работает Балтабалык. Гости подойдя к двери, стряхнули снег с одежд. Балтабалык взял ключи и открыл дверь. Они зашли в рабочий кабинет, который напоминал кабины огромного вертолета, так как там было много различных аппаратов, датчиков и кнопок. На полу были устланы шкуры какого - то зверя с длинной шерстью. На стене пещеры было небольшое окно.
- Вот , друзья мои земляны, это и есть мой рабочий кабинет. В этой дыре я и работаю -сказал Балтабалык.
- Простите, пожалуйста господин Балтабалык, кем вы тут работаете, если не секрет? - спросил Якан ибн Хакан.
- Работа у меня не тяжёлая, но ответственная. Я работаю главным солнце зажигателем и солнце гасителем нашей планеты. Утром включаю солнце и вечером отключаю, чтобы как -то сэкономить энергию. У нас понимаете ли, луна и звёзды настоящие а вот, солнце искусственное. Ну что делать, если наша планета далека от солнца? Работа интересная и романтичная. Я получаю за месяц 99 шилатанов. Это мало конечно.Но не жалуюсь. Наоборот, радуюсь когда вижу, играющих детей на солнышке, весело и дружно крича, как чайки на берегу море. У нас каждое две недели меняется время года. Сегодня последний день второй недели. То есть, конец зимы. Завтра утром наступит долгожданная весна.Перелетные птицы прилетят с юга. Самое интересное то, что наши растения тоже приспособлены на времена года и они растут быстро, прямо на глазах. Деревья тоже торопливо раскрывают почки, распускают листья и цветут. А там лето, осень , вновь зима и так далее - объяснил Балтабалык.
- Да-а-а-а, интересная у вас планета и работа у вас уникальная - сказал Лаинжон Лаънат. Потом продолжал: - простите, у меня есть ещё один деликатный вопрос.
- Пожалуйста, какой вопрос? - улыбнулся Балтабалик.
-Когда мы вошли в пещеру, ваша жена сказала, что вам семьсот пятьдесять лет. Дочке вашей 170 а сыну скоро стукнет 300. Это правда или мне послышалось?-спросил Лаинжон Лаънат.
- Да, это правда, Лаинжон Лаънат. Мне и на самом деле 750 лет. А что, я постарше что ли выгляжу? - сказал Балтабалык.
- В том - то и дело. Вы выглядите очень молодо. Только удивляюсь, разве человек может так долго жить? - сказал Лаинжон Лаънат.
- А что, у вас на Земле люди так долго не живут? - удивленно спросил Балтабалык.
- У нас люди живут в среднем 50 - 60 лет. У нас загрязненный воздух, день и ночь дымят бесчисленные заводы и фабрики по всей планете, выбрасывая в атмосферу углекислого газа и радиация зашкаливает- ответил Якан ибн Хакан.
- Да что вы, ребята , шутите что ли? - снова удивился Балтабалык.
- Честное пионерское - сказал Лаинжон Лаънат.
- Ну бедные вы земляне! Наши обезьяны и то дольше вас живут! - воскликнул Балтабалык.
- Да-а-а-а-а - сказал Якан ибн Хакан - Если у нас, на Земле люди жили бы так долго, как у вас, то тогда у нас авторитарные диктаторы просидели бы на президентском кресле по 2000 лет!

- Извините, Земляне, я покидаю вас буквально на несколько минут. Такими словами Балтабалык направился в соседнюю комнату. Спустя несколько минут он появился с большим подносом в руках, где лежали копченые крабы, рыбы и фрукты. Перед тем, как приступить к приёму пищи, Лаинжон Лаънат вынул из-за пазухи бутылку водки и сказал:
- Господин Балтабалык! Я хочу выпить с вами на брудершафт за наше знакомство! Такими словами он открыл бутылку и налил водку в граненые стаканы. Якан ибн Хакан отказался пить.
- Якану ибн Хакану не налем. Ему нельзя.Он у нас за рулем. А мы с вами выпьем за вас, за здоровье вашей прекрасной синеглазой жены миссис Матильды. А ну - ка, берите стакан и поехали! - сказал Лаинжон Лаънат, протягивая стакан Балтабалыку. Балтабалык улыбнулся в ответ и взял граненый стакан с водкой. Лаинжон Лаънат первым осушил стакан, залпом выпив содержимое. Потом, закусывая сделал жест, что бы Балтабалык тоже выпил. Солнцезажигатель залпом выпил водку и сильно захлебнулся. Он закашлял и схватившись за свое горло с расширенными глазами, страшно испугался, думая, что Лаинжон Лаънат отравил его ядом.
Лаинжон Лаънат начал успокаивать его:
- Не бойтесь, Балтабалык! Сейчас пройдёт! Нате, ешьте, закусите это!..
Балтабалык закусил и ему стало намного лучше. От крепкой водки прослезились его глаза. Протерая слёзы он сказал:
- Ну и напиток у вас, Земляне! Чуть не сдох!
Якан ибн Хакан с Лаинжоном Лаънатом смеялись. Балтабалык тоже. Лаинжон Лаънат снова наполнил стаканы жгучей водкой до краев и протянул один из них Балтабалыку. Тот, испуганно глядя на стакан, отказался пить. Лаинжон Лаънат обиделся:
- Никаких но! Потому что теперь мы с вами будем пить за самое главное! За космическую дружбу народов всех планет вселенной!
- Ну, если за дружбу народов планет, то выпью - сказал с икотой Балтабалык и выпил содержимое, опустошая до дна гарненный стакан. Лаинжон Лаънат тоже. После третьего стакана Балтабалык совсем захмелел. Всё улыбался, лениво произнося речи. Смеялся, хихикал, как чокнутый. После четвертого стакана он вовсе упал на пол и уснул, как убитый. Лаинжон Лаънат тоже. Якан ибн Хакан сидел долго у окна, задумчиво глядя на снег, кой все падал во мгле, где свистела вьюга, кружа снежинок, похожие на белые мухи. Потом, широко зевая он тоже лег спать. Они проснулись днем, от глупого стука в дверь. Балтабалык подошёл к двери и открыл её. В кабинет зашёл горбатый человек низкого роста, с косыми глазами, худой, как мумий египетских пирамид. Он держал в руках длинный и кривой посох с колокольчиками. Горбун орал на Балтабалык:
- Ты чего, Балтабалык?! Уже двенадцать часов дня, а ты всё ещё спишь и до сих пор не включил солнце!
- Виноват, простите, господин главный колдун - сказал Балтабалык и спешно включил солнце.
- Не могу простить. Ты нанёс большой урон сельскому хозяйству нашей планеты! Земледельцы опоздали с посевом! Давай, пиши заявление об освобождения тебя от занимаемой должности по собственному желанию! - приказал горбатый колдун, гремя колокольчиками, кои висели у него на рукаве.
- Господин колдун... Больше не буду опаздывать. Ну пожалуйста не выгоняйте меня с работы. Как я детей-то своих буду кормить без этой работы? Моему маленькому сыну едва исполнилось 99 лет. Вот уже сколько лет свою 170 летнюю дочь не могу отдать замуж. Мне предстоит женить моего сына, которому стукнуло 300 лет.Я являюсь единственным кормильцем в семье. Если я потеряю работу, то моя злая жена Матильда выгонит меня из пещеры. Куда я пойду тогда? - умолял Балтабалык.
- Нет, раньше надо было думать об этом! Пиши заявлению и больше не приходи сюда, если не хочешь неприятностей! - сказал горбатый колдун.
После этих слов горбатого колдуна, Балтабалыку пришлось освободить помещение и они вышли на улицу. На улице было солнечно и таял снег. Журчала вода и смеялись ручья. Пели жаворонки над полями. С полей поднимался пар. Трава начала спешно расти прямо на глазах. Деревья распустили листья. Одним словом Весна! Но это не радовало Якана ибн Хакана. Потому что бедного Балтабалыка выгнали с работы из - за них. Если Балтабалык был бы в трезвом состоянии, он бы не проспал.
- Как я буду нынче жить? Теперь мне конец, друзья инопланетяне. Жена моя не пустить меня в пещеру - грустно вздохнул Балтабалык.
- Ничего, выше голову, господин Балтабалык! - подбадривал его Лаинжон Лаънат.
- Полетите вместе с нами в другие галактики и там поженитесь на красивые гуманоиды. Зачем вам такая ворчливая вредная жена, которая вас не уважает? Там очень легко найти работу. Пристроиться дворником и будете убирать ядерные отходы, задумчиво шаркая метлой в предрассветном часу в безлюдных дворах. Или откроете свой собственный публичный дом, будете работать сутенером - сказал Лаинжон Лаънат.
Балтабалык, грустно глядя в даль, сказал:
- На счет ремонта я вам помогу. Но полететь с вами не могу, друзья мои земляне. Потому что я люблю свою родную планету и не могу без неё жить, даже если солнце ее искусственное! На чужбине я просто засохну, безутешно тоскуя по своей планете, глядя на ней издалека через сверхмощные телескопы! Я родился в этих краях, здесь и умру - сказал Балтабалык.
-Да не смешите меня ради Бога, Балтабалык! Не будьте таким наивным.Мужик должен быть решительным! Айда путешествовать по просторам бескрайнего космоса, пока мы живы и здоровы! Якан ибн Хакан построит там большой завод, где будут перерабатываться хлопок.Будем заниматься космическим бизнесом! Оттуда будем перевезти домой на караване летающих тарелок хлопковые отходы под названием "увада", из которой наши соотечественники шьют себе чапаны, ватные одеялы - курпу и прочие вещи. Разбогатеем! Ну, не вешайте нос... Да, вы плюньте на эту планету, которая недооценила вас. Разве это планета!? Живете блин, не имея даже нормального солнца! Вы только скажите, где эти ваши механики. Как отремонтируем нашу летающую тарелку, так сразу в путь! Труба зовёт! - сказал Лаинжон Лаънат.
Балтабалык сдержал своё слово, наняв ремонтников и они отремонтировали летательный аппарат. Когда ремонтники закончили работу, Лаинжон Лаънат взял из бардачка отремонтированной летающей тарелки ещё одну бутылку водки, которая он спрятал и сказал:
- Это дело надо обмыть как следует. Будем пить за механиков на капоте летающей тарелки... Когда он начал открывать бутылку его остановил Балтабалык: - Нет, не надо! Пожалуйста , не открывайте! Этот ваш напиток оказывается очень вредный для организма человека. Я один раз только выпил и лишился работы! Я боюсь, что второй раз я могу лишиться и жизни. Вы не обижайтесь, но я больше никогда не буду пить эту гадость! - поклялся он.
Лаинжон Лаънат обиделся: - Ну, раз не хотите, не будем заставлять - сказал он. Потом с жадностью глотнул несколько раз огненно -жгучую водку, поднося ко рту бутылку, как карманную фляжку. После этого они втроем сели на летающую тарелку и полетели.
Чтобы во время полета не заснули, Лаинжон Лаънат, начал говорить.
-Ходят слухи, что наши гиперзвуковые межконтинентальные крылатые ракеты с ядерными боеголовками не оружие, а рогатка в сравнение с оружием, которое создали космические террористы какой -то галактики, сейчас, к сожалению не помню, название.
Они изобрели страшный реактор, с помощью которого можно сталкивать одну солнечную систему с другой. Тогда взорвётся вся вселенная, представляете?!Во оружие да? - сказал Лаинжон Лаънат, глядя через монитор на летящие обломки космических камней и на звезды. Потом продолжал, обратившись к Балтабалыку, у которого есть компактный аппарат - переводчик, работающий на солнечную батарейку.
-Знаете, Балтабалык, жизнь которое вы прожили на своей планете, это не жизнь а сущий кошмар! Это пародия! То есть вы не жили, а пародировали. Вот поедем туда, где нас ждет счастье, там вы почувствуете вкус настоящей жизни... - сказал он, попутно промочив свое горло водкой.
Тут небольшой обломок космической массы ударился в лобовое стекло летающей тарелки и Балтабалык испугался: - У, блин! Осторожно, Якан ибн Хакан! Может вам надоело жить, но мне лично не хочется умереть!.. Какой ужас! - сказал он
- Да, это фигня, в сравнении с воздушными воронками, похожие на бетономешалку, где с бешенной скоростью вращаются бесчисленные обломки метеоритов, астероидов и комет! - старался успокоить его Лаинжон Лаънат.
-Да? Ну тогда я прощу вас отвезти меня обратно домой, дорогие земляне, я не хочу напрасно погибнуть в этих Богом забытых местах вселенной. Кто знает, может там идут межгалактические звездные воины и гуманоиды нас могут сбить, открыв огонь из зенитно -лазерной установки. Так что давайте, разворачивайтесь -сказал Балтабалык.
- Что?! Ах ты сука, трус! Кто дал тебе право командовать тут?! Чего ты пялишься на меня! Крутой что ли? - сказал Лаинжон Лаънат, который к этому времени слегка захмелел.Потом изо всех сил ударил бутылкой по башке Балтабалика с криком "Умри, скотина!", и Балтабалык тут же потеряв сознания, сник. Разгневанный Лаинжон Лаънат хотел было его выбросить из летающей тарелки, но его тут же остановил Якан ибн Хакан. -Что ты делаешь, сволочь, псих?! Не открой люк, агрегат разгерметизируется! Почему ты ударил его по башке бутылкой, маньяк несчастный! Серийная убийца! Что ты наделал, тварь неблагодарная?! Он же нам помог! - кричал он.
-Ну все, командир, успокойся. Все нормально. Ну прости, Яканчик, что погорячился. Ну с кем не бывает? Я просто не сдержался - просил прощения Лаинжон Лаънат с ленивой усмешкой на устах.
-Придурок! -сказал Якан ибн Хакан.
Они летели долго. По космической дороге Балтабалык очнулся, но он ничего не помнил. Оказывается, он потерял память.Взгляд его был пустым, как у человека, кой окончательно потерял интерес к жизни.
После изнурительного полета старая летающая тарелка Якана ибн Хакана прилетела наконец, на планету "Гуррабаш". Якан ибн Хакан и его друзья остановились в столичной гостинице, чтобы хорошенько отдохнуть недельку две. Лаинжон Лаънат с помощью компактного аппарата - переводчика, принадлежащий Балтабалыку, разговаривал с красивыми гуррабашками, которые работали в столичной дорогой гостинице, предназначенная для богатых клиентов - инопланетян. Те не отвечали на вопросы Лаинжона Лаъната, только дружелюбно улыбались, принимая его слова за шутки. Балтабалык, потерявший память послушно ходил за Яканом ибн Хаканом, задумчиво ел, пил, сидел молча, ни с кем не разговаривал. Якан ибн Хакан вел переговоры с менеджерами крупных банков, чтобы продать свой бесценный товар, который он привез на своей старой летающей тарелке из далекой планеты "Земля". Наконец ему удалось подписать договора на реализацию товара на бартерном основе, то есть поменять кизяк на бриллианты и алмазы. Его радости не имели границ. Якан ибн Хакан вернулся в свой роскошный номер дорогого отеля, где все молча сидел бедный Балтабалык, глядя туманным взглядом на улицу из широкого окна. Лаинжон Лаънат днями пропадал с одной привлекательной гуррабашкой.
Якан ибн Хакан, хотел было включить телевизор, тут брык, и он оказался в световой ловушке, похожая на перевернутый пластиковой стакан. Тут он услышал голоса. -Гоподин пришелец Якан ибн Хакан, Вы арестованы по подозрению в убийстве гуррабаша по имени Битбылдык и в угоне его машины времени новой модификации. Услышав такое, Якан ибн Хакан окосел от страха и удивления.
-Что вы говорите?! Какое убийство?! Какой угон?! Я не знаю, кто такой этот Битбылдык! Это недоразумение какое - то! Я требую, немедленно прекратить этот маскарад! Вы не имеете меня арестовать! Это подстава! Подлость! Я честный бизнесмен и прилетел сюда только для того, чтобы торговать бесценным кизяком! Я буду жаловаться в Межгалактический суд! - кричал он, стоя в световой ловушке полиции, словно попугай в клетке.
В скором его судили и на основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, с конфискацией имущества.
-Осужденный пришелец господин Якан ибн Хакан будет отбывать свой срок наказания, как особо - опасный преступник в исправительном концлагере, который находится на планете "Земля" - сказал судья.
Услышав такое, Якан ибн Хакан рассмеялся даже, думая о том, какие дураки эти гуррабашы, кои отправляют меня на свою родную планету, где меня любят и ценят.Там есть справедливый Президент страны и союз писателей на худой конец.Они меня защитят, освободят меня из тюрьмы. Наградят меня орденами медалями, выделят мне квартиру с загородным домом, где я буду писать свои захватывающие романы в безлюдной тишине.
Через день, по решению суда, Якана ибн Хакана отправили этапом на планету "Земля", на космозаке времены полиции, который летел по космосу на бешеной скорости с душераздирающим воем сирены.
Якан ибн Хакан сидел в космозаке, с невидимыми наручниками на руках, глядя на полицейские, кои молча летели в костюме химической защиты.
-Придурки - усмехнулся Якан ибн Хакан.
Наконец машина времени приземлилась и полицейские, осторожно открыв нижний люк, вытолкнули осужденного Якана ибн Хакана. Таким образом они, доставив его в пункт назначения, улетели обратно.
Когда начал задыхаться от дыма, Якан ибн Хакан, со страхом подумал, что Гуррабашы обманули, бросив его не на родную планету "Земля" а на совсем другую планету, где дышать нечем.
Он с удивлением огляделся. Потомучто это планета была туманная и сквозь этот туман бросались в глаза только руины. Не было деревьев и трав. Земля было покрыта серым пеплом.. В воздухе летал такой же пепел, словно перхет из неухоженных волос. Гуррабаши обманули меня - со страхом подумал он. Ему стало ещё труднее дышать. Как раз в это время он увидел человека в кислородной маске и спросил у него задыхаясь: - Простите, господин, это планета "Земля"?
Прохожий удивлённо смотрел на него сквозь стекло противогаза, потом ответил: - Да.
Якан ибн Хакан продолжал: - А что с ней? Я как - то не узнаю её. Где дома, деревья? Кругом руины. Почему здесь трудно дышать? Везде пепел и туман.
- Ты что, с луны что ли свалился? Где ты был, когда вспыхнула Третья Мировая Война? Год назад на земле прогремела такая война, а он не знает. Странно. Ты наверно вместе с радиацией получил и контузию. Бедный - сказал человек с противогазом на голове, напоминающий слона с хоботом.
Такими словами он стал уходить. Якан ибн Хакан спешно догнал его и спросил: - Господин, я задыхаюсь от нехватки воздуха. Вы не подскажете, где можно взять кислород? Помогите ради Бога. Человек с противогазом услышав имя Бога, остановился.
- Вон, видишь, за поворотом стоит зелёная будка, где наверху написано Н2О. Вот, иди туда и купи себе кислород - сказал он.
Поблагодарив его, Якан ибн Хакан побежал туда, куда он указывал. Там в будке он увидел человека тоже с противагазом на лице. На полках стояли кислородные баллончики с маской различного размера.
- Здравствуйте, господин продавец - сказал Якан ибн Хакан.
- Привет, что вам угодно? - сказал продавец.
- Кислород! Хочу кислорода! Дышать трудно! - сказал Якан ибн Хакан, задыхаясь.
- А деньги у вас есть? - спросил продавец.
- Нет. То есть будут. Сегодня же принесу. Дайте пока в кредит. Ну, ради Бога, пожалуйста - умолял он.
- Нет, ради Бога не могу. А вот если ради нашего незаменимого многоуважаемого президента страны, то могу дать - сказал продавец.
- Ну дайте хотя бы ради президента страны - сказал Якан ибн Хакан. Продавец записывал в тетрадь должников фамилию и имя Якана ибн Хакана, потом дал ему кислородный баллончик с маской. Якан ибн Хакан взял баллончик и надев кислородную маску еще сильнее начал задыхаться. От нехватки кислорода глаза его окосели. Тут, глядя на баллончик он увидел надпись "Карбонат ангидрид". Продавец смеялся, хохотал, треся плечами. Вот тогда Якан ибн Хакан только узнал подлого продавца.


Это был Лаинжон Лаънат.19/11/2020.
11:54 дня.
Канада, Онтерио.
eb23ebae4e2f0a5747a3836a73a792433eb756231883193 (700x510, 39Kb)

 

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси

 

 

 

 

 

Нийят

Зулматда чирилдоқ чириллаган он,
Тўлин ой порласа пайкалга қараб.
Яғир дўппинг кийиб, елкангда кетмон,
Далаларда юрсанг ёлғиз, сув тараб.

Сокин увотларда бўзрайса фонар,
Оқшом юлдузларни бирма бир ёқса.
Оғзини ланг очиб ойдин далалар,
Ойнинг қўрғонига ағрайиб боқса.

Сувлар жилдираса, пушталар тўлиб,
Кўршапалак учса шодон, овозсиз.
Ўлтирсанг порлаган ойга термулиб.
Оддий сувчи бўлсанг, бўлсанг саводсиз.

Шийпон тамондаги сўрида ётсанг,
Ғир - ғир эсаверса тунги шабада.
Уйғонсанг тўрғайлар чулдираётган,
Ўз она юртингда, тонги далада.


7-август, 2010 йил.
Тунги соат 1 дан 56 дақиқа ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Баҳор соғинчи
Баҳор келар, тарқалар туман,
Тарқагандай қайғули тушлар.
Қайтиб келар булутлар билан,
Инларини соғинган қушлар.

Ўрик гулларини ўпар дайди ел,
Гуллар бошин эгар, уялиб.
Читтак ноласига қулоқ тутар эл,
Белкуракка ўйчан суяниб.


01/02/2020.
Кеч соат 6:57.
Канада, Онтерио.
Ғозлар галасининг бўм -бўш челаги
Хорғин куз ёмғири ёғиб, чарчаган,
Ёмғирда ойнадек ювилган туйғу.
Одамлар хаёлчан қарар дарчадан,
Ўйчан кўзларида исмсиз қайғу.

Кўлмак кулгичида кумуш халқалар,
Пичирлар дуогўй ёмғирнинг лаби.
Бир юпун мажнунтол маҳзун чайқалар,
Унсиз йиғлаётган паризод каби.

Охир тамом бўлди ёмғир кўз ёши,
Табиат йиғидан тўхтади, тинди.
Гулларнинг ер қадар эгилди боши,
Борлиққа сукунат, ҳаловат инди.

Хаёлчан, тортинчоқ боғлар бир ёнда,
Мармардай ялтирар боғлар йўлаги.
Ғийт - ғийт этар кузги ғамгин осмонда,
Ғозлар галасининг бўм - бўш челаги.9 июл, 2011 йил.
Тунги соат 2 дан 36 дақиқа ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Кузги ойналарнинг унсиз кўз ёшиЁмғирларда ялтирайди тош,
Қарар ўйчан табиат ромдан.
Ёғаётган ёмғирмас, кўз ёш,
Кўзларингдан дувиллаб томган.

Сен кетасан соябон қўлда,
Олислайсан мисоли рўё.
Дарахт акси, кўлмакли йўлда,
Чўкиб ётар кўзгуга гўё.

Фироқ жисму жоним қиймалар,
Эриб борар изларингда қум.
Сен кетасан, ғамгин ойналар,
Одам каби йиғлайди юм - юм.31 июл, 2011 йил.
Кундуз соат 1 дан 29 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Хазонларга кўмилди йўлларЛовуллаб ёнаркан кузги гулханда,
Гув урар хаёли паришон боғлар.
Ўйчан куз лабида қахрабо ханда,
Қағиллар сукунат қўйнида зоғлар.

Боди изғиринда ялонғоч, юпун,
Яланг новдалари қолса ҳам қақшаб,
Оппоқ чойшаб ичра ухламоқ учун,
Боғлар ечинганда аёлга ўхшаб,

Олис ўлкалардан келгандай қайтиб,
Дарчангдан тўлин ой мўралаган пайт,
Адашган йўловчи сингари дайдиб,
Гоҳо тушларинга кираманми, айт?13 август, 2011 йил.
Кундуз соат 3 дан 23 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Ёлғизлик
У стол устида ётган қоғоз марказига
қалам билан нуқта қўяркан, деди:
- Бечора, қанчалар ёлғиз у
қоғознинг қор босган далаларида!..
Сўнгра шоша пиша ўчиргич билан
ўчираркан нуқтани, ўзига ўзи:
-Энди қорбўронда кўринмай кетди -
деди, қайғу билан чуқур хўрсиниб.
Сўнг дераза ортида бўралаб ёғаётган
тунги лайлакқорга термулди узоқ.


05/02/2020.
Кеч соат 5:55.
Канада, Онтерио.

Сукунат
Ёлғиз одимлайсан ўтлоқ томонда,
Кўринмайди кузги йўлларда биров.
Сигиринг излайсан кузги туманда,
Қошу кипригинга қўнади қиров.

Боғлар сукунатга, хаёлга ботган,
Ёстиқ қилиб ётар жимлик ковушин.
Тинглаш учун аста учиб тушаётган,
Япроқларнинг мунгли товушин.


11/02/2020.
Эрта билан соат 8:16.
Канада, Онтерио.

Зулматларда учқунлайди қор
Бу хазон, кўзлари ожиз ошиқнинг
Қўлидаги ўқилмаган хат.
Кимсасизлик, сукунат балки,
Сўзсиз қўшиғидир соқов ҳофизнинг.

Мен бўлсам,
Кузги далаларда, тунги зулматда
Ёлғиз увлаётган қора шамолман.

Сен пастак дераза ёнида,
Қировли гулзорда булбулни кутиб,
Музлаб қолган атиргулмисан?

Чирпираб учаётган қор учқунларичи?
Ёруғ ойналарга талпинаётган
Сон - саноқсиз оппоқ парвоналарми?..

Айтгил, нима учун, кимни соғиниб,
Сочлари қувв оқарди қишнинг?20 август, 2012 йил.
Кундуз соат 3 дан 20 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.


 


 

 

Подробнее...

 

Фарид Усмоннинг сурати ФБ саҳифасидан ўғирлаб олинди.Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси

Фарид Усмонга Ўзбекистон халқ шоири унвони берилса, яхши бўлар эди.

Х.В.


Фарид УсмонгаҚон томирлар риштадир, шундан жарангдор созимиз,

Бизга шундай соз ато этган Худодан розимиз.Шеър ёзишдек бедаво бир дардни юқтирган азиз,

Камтарин шоир Фарид Усмон бизим устозимиз.Шум қадамлар етмаган тош қоялар мангу макон,

Кўкда бургутлар каби кўз илғамас парвозимиз.Қилмағаймиз эътибор ёғий ғанимлар ҳайлига,

Бор адолатли Худо -явмул қиёмат Қозимиз.Йиғламай қувноқ яшармиз бу фано тупроғида,

Титратар оламни гарчанд оҳ ила фарёдимиз.
16/06/2016.

Кеч соат 8:02.

Канада, Онтарио.

 

 

Андижонлик улуғ ИНСОНларни ёд айлаб


 

Андижонда кўплаб бообрў, камтарин, донишманд ижодкорлар, олимлар ўтганларки, уларнинг саноғига етиш мушкул.

Шундай улуғ инсонлардан бири буюк навоийшунос олим ва математик Омонуллохон Валихонов Боқир (Мансур Ҳалложнинг издоши, Балхда мустабид Махмуд Қатағон фармонига биноан дорга осилган Шох Машрабнинг пири Офоқхўжанинг авлоди, Саййид Омонуллохон тўра) бўлиб, мен бу инсоннинг ҳам назарига тушиш, ва дуоларини олишга мушарраф бўлганман.

 

 

Қотма қорачадан келган, нигохи фикрлари каби ўткир ва теран бу олим билан Андижон адабиёт музейида, шеърият анжуманида учрашиб қолдим ва у менинг шеърларимга юксак баҳо бериш билан бирга аруз вазнида қилган машқларимдаги айрим хатоларимни тўғрилашга ёрдам берди, архаик сўзлар маъно -моҳиятини эринмай тушунтирди.

Унинг менга сенлаб мурожаат этганидан хафа бўлмадим.Қайтага, шундай улуғ адабиётшунос олим, Пайғамбар алайҳи салоти васалламнинг авлоди мени қалбига яқин олди дея хурсанд бўлдим.

Аммо Имодиддин Улфат, Восит Саъдуллалар билан учрашиш менга насиб этмади.

 

Устоз адиб, лирик шоир Олимжон Холдорнинг дуосини олганман.

 

Олимжон Холдор шундоқ кўчада қўлларини дуога очиб: Буюк шоир бўлинг, бошқа гап йўқ, омин Оллоху Акбар дея юзларига фотиха тортдилар.

 

 

Ўзбекистон халқ шоири Тўлан Низом ҳам қийналиб қолган пайтларим менга кўп ёрдам берганлар.

Ёниқ шоир Фарид Усмон эса, менга илк бор шеър ёзиш техникасини ўргатганлар.

Ул зотлардан Яратган Парвардигори олам рози бўлсин.Андижонда яна бир тилшунос олим борки, бу инсон ҳақида ҳам ёзмасам бўлмайди.

 

 

У Мухторхон Эшонхўжаевич Умархўжаевдир. Бу инсон немис тили бўйича мутаҳассис олим.У ўзининг немис тили шеваларидаги сўзлар таснифотига бағишланган докторлик диссертациясини Германияда ёқлаганлар.

Германияни бошдан оёқ кезиб, оддий немисларнинг ўзларига ҳам маълум бўлмаган шева сўзларини тўплаб, уларнинг келиб чиқиши, мазмунини изохлаб, таснифлаганлар.

Мухторхон ака Пайғамбар Алайхиссаломнинг авлоди эканлиги учунми, юзларида нур, амалида файзу баракотлар бор.

У олим билан суҳбатлашган одам ҳар доим янги, қулоқ эшитмаган ҳикматли гапларни эшитади.

Қалбида кири, кибри йўқ, доимо суҳбатдошига беғараз жилмайиб қарайдиган, хасад, кек, бахиллик, қитмирлик, макру ҳийла нималигини билмайдиган бу очиқчеҳра улуғ инсоннинг бирон марта қовоғини уйганини, бировнинг устидан кулганини, кўча кўйда майда чуйда, бачкана кимсалар билан ичкилик ичиб юрганини кўрмаганман ва нимадандир норизо бўлганини, бировни ғийбат қилганини, ёлғон гапирганини, сўкинганини эшитмаганман.

Доимо кастим шим кийиб, бўйинбоғ тақиб юрадиган маданиятли, диди юксак, камтарин,одоб ахлоқли, ҳар хил зиною маъсиятлардан, харом харишдан йироқ, қалби тонг каби беғубор, олийжаноб у инсонга ҳамиша хавас қилиб яшаганман.

Мухторхон ака узоқ йиллар Андижон чет тиллар институтида ректор бўлиб ишладилар.

Бир куни Мухторхон аканинг иш кабинетида суҳбатлашиб ўтирарканмиз, у инсон кутилмаганда: -Шоир, кеча телевизорда сиз ҳақингиздаги лавҳани кўриб, ўқиган шеърларингизни эшитиб, келин аянгизга: -Қарагин, бизда қандай зўр шоирлар бор дея фахрландим -дедилар.

Ҳа, буюк олим Мухторхон Умархўжаев бировнинг муваффақиятидан астойдил қувонадиган пок қалбли инсон.

Ҳозир невара чеваралари бағрида қарилик гаштини сураётир.

Камтарин, донишманд олим, филология фанлари доктори Мухторхон Умархўжаевнинг умрлари узоқ бўлсин, илоҳим.

Ҳурмат билан, Холдор Вулқон.

 

06/07/2016.
Кундуз соат 2:27.
Канада, Онтарио.


 

Ватанда яшаб юрган пайтларим, бир кеча ғаройиб туш кўрдим. Тушимда иккита фаришта оёқлари ерга тегмай, ҳавода муааллақ турар, уларнинг бири оппоқ, тирик кабутарни ушлаб олган эди.Кабутар оёғига букланган қоғоз маҳкамланганди. Иккинчи фаришта чиройли жилмайиб, кабутар тутган фариштага қараркан, менга ишора қилиб: Бу ўзиники, бер унга деди. Кабутар тутган фаришта қуш оёғидаги қоғозни менга топширгач, уйғониб, ғалати аҳволга тушиб қолдим.Хотинимга тушимни сўйларканман, уни қўрқитиб: - Тушимда фаришталар мактуб ташлаб кетишди. Афтидан менга у дунёга жўнаш учун чипта келдиёв.Куним битган кўринади. Мабодо менга бир нарса бўлса, болаларни эхтиёт қил.Қўлёзмаларим йўқ бўлиб кетмасин.Эҳ аттанг, қанча шеър, ҳикояю романлар ёзмоқчи эдим.Наҳотки энди нийятимга етолмай, ўлиб кетсам -дедим мен, афсусланиб.

Хотиним бечора бўлса: -Э, шоир, нафасингизни иссиқ қилсангизчи - деди, йиғламсираб. Шу пайт нима учундир шеър ёзгим келиб, стол лампасини ёқдимда, бир зумда "Ватан" деган шеърни ёзиб қўйдим. Эртасига ишга борсам, йўлда мошина - пошина уриб кетиб, пўк этиб ўлиб турмай -деган хаёлда ишга бормасликка қарор қилдим.Эрта билан эса, қазоси етса, қози ўлибди деган мақолни эслаб, қазодан қочиб қутилиб бўладими дедиму, таваккал ишга жўнадим.Кечгача ҳавотирланиб юрдим, лекин фожиа юз бермади. Шундан сўнг, фаришталар келтирган мактуб "Ватан" шеъри эканини англаб етдим.Йиллар ўтиб, мен ҳорижда яшаётганимга қарамай, у шеър Ватанимда, серсаҳифа бир газетанинг муқовасида эълон қилинди. Шунда мен ўша шеърни ростдан ҳам фаришталар олиб келганига юз фойиз амин бўлдим. Шунақа мўъжизалар ҳам юз бериб турар экан бу ҳаётда, азизлар.

 

Холдор Вулқон.

 

Ватан

 

Сен агар буғдой бошоқ бўлсанг, сомонингман, Ватан,

То абад бошинг омон бўлсин, товонингман Ватан.

Барча яхши, барча оқил, барча доно, файласуф,

Қимтиниб бир чеккада юрган ёмонингман, Ватан.

Чор тараф зулмат, туман, увлайди минг минглаб шоқол,

То саҳар гулҳан ёқиб чиққан чўпонингман, Ватан.

Барча жим, тилсиз пусиб, мум тишлаганда ҳайқириб,

Ҳақ сўзин дор остида айтган забонингман, Ватан.

Бўлмасин оввора ёв ойболта қайраб қатлима,

Қатл этиб ўлдирса ҳам, ўлмас омонингман Ватан.

Юртда Вулқон чўққидек бошим булутлардан баланд,

Ёв учун мангу ўтиб бўлмас довонингман, Ватан!

 

 

 

Подробнее...

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 


Ўзбек жамиятида Ибрат Сафо, Шодиёр Сайф сингари виждонли, ҳалол ва жасоратли журналистлар кўпаяверсин!

 

Догорает день на пылающем закате

(Настоящему журналисту Шодиёру Сайф)Поранил снова клин журавлиный,
Предзакатные небеса вдали.
Облетают в рощах тополя и ивы,
Беспечно бродят ветры долин.

Крикливо на юг улетели журавли,
Теперь их никто не догонит.
Приостановлен поезд муравьев,
До весны оцеплены вагоны.

День на пылающем закате догорает,
Задумчиво пляшет на ветру трава.
Пугая деревья до смерти у сарая,
Я заготавливаю на зиму дрова.
08/08/2019.
12:34 дня.
Канада, Онтерио.

 

Кузги сукунат

(Журналист Шодиёр Сайфга)Кузги чорбоғларда ёрилди анор,
Тинди ботаргохда қушлар жанжжали.
Алвон уфқларнинг жарохати қонар,
Кўкда турналарнинг ханжари.

Чуғурчиқ галаси турналар билан,
Учиб кетди кўзлар илғамас жойга.
Отлар ўтлаётган ўтлоқни туман,
Сеҳргар cингари беркитди қайга?

Шамол қари товуқ сингари титиб,
Хазон шопиради, дарахтлар юпун.
Хўмрайган тўнкани зимдан қўрқитиб,
Мен кузги жимликда ёраман ўтин.


14/02/2020.
Кеч соат 7:34.
Канада, Онтерио.

 

Kuzgi sukunat

(Jurnalist Sodiyor Sayfga)Kuzgi chorbog‘larda yorildi anor,
Tindi botargoxda qushlar janjjali.
Alvon ufqlarning jaroxati qonar,
Ko‘kda turnalarning xanjari.

Chug‘urchiq galasi turnalar bilan,
Uchib ketdi ko‘zlar ilg‘amas joyga.
Otlar o‘tlayotgan o‘tloqni tuman,
Sehrgar cingari berkitdi qayga?

Shamol qari tovuq singari titib,
Xazon shopiradi, daraxtlar yupun.
Xo‘mraygan to‘nkani zimdan qo‘rqitib,
Men kuzgi jimlikda yoraman o‘tin.


14/02/2020.
Kech soat 7:34.
Kanada, Onterio. 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 


Казнь на электрическом стуле

(Рассказ)


 Саидваккас лет двадцати пяти, среднего роста, с большими коровьими глазами, со сгорбленным носом и черными бровями и волосами, как нефть.Работает он электриком в местной электросети и безумно любит свою профессию.Он каждый день где - то что - то чинет, залезая на высокие столбы на когтях.Работает в защитном шлеме оранжевого цвета, чуть отклоняясь, держа в натяжку цепь вокруг столба и напевая себе под нос какую-нибудь веселую песню.Над столбой, где работает Саидваккас, проплывают огромные облака, словно гигантские дирижабли, а рядом на весенних стройных тополях запоют синицы, заливаясь трелью, типа: -Чка- ди-ди-ди-ди-ди -ди -ди!Самое лучшее и самое интересное для Саидваккаса то, что ему все видно с высоты, как на ладони, дома, дворы, деревья, улицы поселка городского типа, далекие проселочные дороги, луга и коровы, хлопковые поля и за полями высокие горные склоны и снежные вершины. Обычно люди почти не обращают на него внимания. Но, когда обрываются электрические провода в зимной метели или в буране и отключается свет, тут Саидваккас мгновенно превращается для жителей поселка городского типа самым важным, дорогим и близким сердцу человеком, как незаменимый вечный президент страны, как героической личность.О как обрадуются жители поселка городского типа, когда Саидваккас починет и устраняет неполадку!Стар и млад, даже дети во весь голос, закричат хором: -Урааааааааа!.Услышав такого первый раз, человек даже может подумать, что разгневанный народ восстал наконец против мерзкого тирана и кровавого диктатора чтобы совершить революцию.После того, как свет загорит, все, тут же забудят о Саидваккаса.А Саидваккас в свою очередь, относясь к этому с пониманием, не обижается на них.Часто, власти сами, чтобы как - то сэканомить электроэнергию, отключают свет и поселок городского типа погружается в кромешную тьму.Особенно зимой, когда взрываются старые электрокиоски, неделями, иногда и месяцами люди живут без электричества, топя допотопным способом свои лачуги и хижины кизяками, едя и читая в свете керосиновых ламп, в морозной тишине. В такие дни, когда дети делают уроки в свете зажженной свечи, разгневанный народ хором проклянет электриков и всех госслужащих, которые угнетают таким образом свой собственный народ, проголосовавший за них на выборах, доверяя им свою судьбу, когда они обещали о том, что не будут никакие проблемы с электричеством и газом, если народ проголосует за них. Такими мыслями Саидваккас работал на столбе, и тут зазвонил его мобильный телефон.
Саидваккас, вытащив свой мобильник, включил его. -Алло!Слушаю вас! - сказал он.
Человек, который позвонил, молчал.
-Алло!Кто вы?! Почему молчите? Говорите, я вас внимательно слушаю! Алло!.. - удивился Саидваккас.


Тут человек шуршащим голосом начал говорить:- Алло! Это электрик Саидваккас?! Ну здравствуй, чувак. Короче я тебя знаю а ты меня нет. Так вот, слушай меня внимательно и не перебивай, не спрашивай, кто я, откуда, если конечно дорога тебе жизнь!.. Короче, твоя жизнь висит на волоске над бездонной пропастью и у тебя ничтожно мало времени.Тебя сегодня хотят арестовать за то, что ты проболтал лишнего в чайхане, критикуя власти и политики нашего незаменимого, многоуважаемого президента, назвав его диктатором. Короче, тебе объявили в международный розыск.Так что беги, чувак и неоглядывайся. Все, я не могу больше говорить.Это опасно для моего организма.Ситуация крайно серьезное.После нашего разговора ты разбей свой мобильный вдребезги и старайся ни с кем не разговаривать по телефону. С уважением, твой тайный друг - сказал неизвестный.
- Да что вы говорите, я просто пошутил тогда, чтобы компанию было весело и не говорил о некоторых наших чиновниках в высшем эшалоне власти, которые воруют народные деньги и переправляют их через оффшор в зарубежные банки в виде золото и бриллиантов, в место того, чтобы улучшать газоснабжения в стране и обновить устаревшую систему электропередач. Я ни слово не говорил и о властях, которые продают углеводородов такие, как природный газ, нефть и другие полезные ископаемые почти за дарма другим странам.А наш бедный народ топит свою хижину, лачуги и железобетонные квартиры допотопным способом в суровую зиму.То есть углем, дровами или кизяком.Особенно зимой в отсутствие электричества и газа населения нашей страны страдает от холода.Особенно дети.Они делают уроки при свете керосиновой лампы в холодных домах, как в блокадном Ленинграде в сороковые годы ХХ века.Когда за деньги, сворованные некоторыми госчиновниками нашей независимой страны, запросто можно построить мощные сверхсовременные солнечных электростанций, не требующие колоссальных затрат,не загрязняющие экологическую среду ядерными отходами, обеспечивающие почти бесплатной электроэнергией сотни гигантских заводов и фабрик, где могли бы работать наши соотечественники, страдающие от тотальной безработицы.Они бы не разъехались по миру в поисках работы и не превратились бы в рабы. Если бы они имели нормальную работу на родине, то наше молодые согражданы не превратились бы в марадеры, в горячих точках планеты, где взрывают и разрушают красивые города, превращая их в руины, убивая друг друга и ни в чем неповинных людей, особенно беспомошных детей...
Алло! Алло, вы слышете меня - сказал Саидваккас.
Но из телефона доносились короткие гудки, похожие на гудки аппарата искусственной вентиляции легких больного, который умер. То есть связь оборвалась.
Саидваккас с испугом оглядывался вокруг и спешно спустился вниз, и пошел в сторону квартала, где он живет со своей мамой.По дороге и даже в лифте все люди начали ему казаться полицейскими в гражданской форме.Перед тем, как зайти в свою квартиру, он снова озирался вокруг и зайдя во внутр, закрыл за собой дверь на замок.
Увидев его бледное лицо и тревогу в глазах, его мама забеспокоилась. -Что с тобой, сынок? -спросила она.
-Все хорошо, мама.Только, знаешь... тут такое дело... ну, как тебе обяъяснить? Короче... -сказал он еле и услышав топот сапогов за дверью, от страха замер.
Потом, подойдя к двери на цыпочках смотрел в глазок и увидел стоящих там людей.Один из них Саидваккас сразу узнал.Им был участковый милиционер лейтенант Карбабаев, который начал стучать в дверь.
-Кто там, сынок?Открой дверь, посмотри, может гости к нам пожаловали - сказала мама Саидваккаса. Саидваккас вертикально поставив свой указательный палец в губы, шепотом сказал:
-Тсс, мама, там лейтенант Карбабаев со своим отрядом.Они хотят меня арестовать.Ты не волнуйся, мам, все будет хорошо.Я сейчас ухожу через окно и им скажи, что ты меня не видела.Береги себя, мама.Я тебя люблю -сказал Саидваккас, обнимая свою маму и прощаясь с ней.
От этих слов мама Саидваккаса чуть не упала в обморок. Саидваккас открыв окно, прыгнул на гулкую жестянную крышу соседнего дома и побежал, как каскадер, который исполняет опасные и сложные трюки, заменяя актера на съемочной площадке.За ним гонялись участковый милиционер лейтенант Карбабаев и двое гицуля, люди занимающихся отловом бродячих собак.Внизу столпился народ и начал наблюдать за происходящим, защишая свои глаза от солнечнего луча ладониями своих рук.Они думали, что в их родном квартале снимают остросюжетный захватывающий художественный фильм - боевик. Саидваккас долго и безоглядно бежал по жестяным крышам.Бежал и думал набегу о том, что в этом мире бегут все, как белка в клетке, которая крутит колесо.Бегут люди, бегут.Потому что за ними гонится безжалостная смерть с косой.А люди крутят и крутят свои колеса, большие и маленькие, золотые, железные, деревянные и глиняные, незаметно седея и старея при этом.Бегут у кого есть ноги за несметным богатством.Даже те, у кого парализованы ноги тоже бегут за мизерной пенцией, кто передвигаясь с помощью костылей, кто на инвалидном коляске с колесами от велосипеда. А Земля крутится, как таинственное колесо вселенной и как хорошо, что никто не в силах ее остановить.А синее небо больно похоже на песочные часы, где секунды, минуты,часы, дни недели, месяцы, годы и века льются сверху, как песчинки с рваного мешка небес в песочные часы вечности... Такими мыслями Саидваккас бежал дальше, прыгая с крыши на крышу, как летучая белка в лесу, как шумпанзе в джунглях.
-Гражданин Саидваккас!Стойте! Кому говорю?! Стой! Иначе я буду вынужден открыть огонь из своего табельного оружие на поражение! - крикнул лейтенант Карбабаев.
Саидваккас не слушался его.Наоборот стал бежать еще быстрее.Он проворно прыгал с крыши на крышу, как обезяна в джунглях, как белка-летяга с елки на елку и безоглядно бежал.
Лейтенант Карбабаев и двое гицеля - догхантеров тоже бежали с сачками в руках, ловко прыгая с крыши на крышу, не теряя из виду беглого электромантера Саидваккаса.Внизу за всем этим с восхищением следила толпа зеваков, как туристы у канадского водопада Неагара, над которым ходит по канату без всякого шеста рискованный канатаходец.Тут случилась беда и Саидваккас свалился в старую глубокую вентеляционную шахту хрущевских времен.Когда он с грохотом падал вниз, в темноте он услышал ругань.Кто то кашлял и чихал в копоте и пыли.На крыше, все еще топая сапогами ходили люди.
-Ё мое!Он исчез!Будто сквозь земли провалился!Во шайтан а!Странно, куда же он может пропасть?! Неужели упустили гада! -сказал лейтенант Карбабаев и дабавил: -Ну ничего, мы устроим засаду в его квартире и он от нас не убежит!
После этих его слов, топая по гулкой крыше отряд лейтенанта Карбабаева стал уходить.
Когда они ушли, в темной вентеляционной шахте кто - то зажег спичку и Саидваккас увидел перед собой человека, лет тридцати пяти-сорока. Он зажег свечу. Саидваккас сразу просил прощение у хозяина за то, что испугал беднего, принужденно прыгая в его жилье.
-Ничего, бывает - сказал человек и продолжал.
- Я одинокий поэт Дахобебахо - обяснил он.
-Я рад познакомиться с вами господин поэт Дахобебахо. Зовут мея Саидваккас. Образование у меня средно -специальное. До этого я работал простым монтером.
-Ну, тогда мы с вами почти коллеги.Так как вы электрики освещаете людям дома и дороги, а мы поэты освещаем душу людей как задумчивые усталые фонары в тихом предрассветном часу -сказал поэт Дахобебахо.
Потом прочел свое новое стихотворение. Слушая стихи Дахобебахо, Саидваккас глубоко вздохнул.
-Ндаааа, такой великий поэт живет в неосвещенной вентеляционной шахте!Какая несправедливость, Господи! Как вы вообще живете в такой яме, покрытой паутинами? Такие поэты, как вы должны жить в особняках, в окно которые по ночам с украдкой заглядывает любопытная луна. Где, за окном звенят белоствольные тополя на ветру, а осенью задумчивые клены роняют свои листья в тишине, как слезы.В зимных сумерках поэты должны сидеть молча у окна, специально выключив свет и глядя часами на снежнюю метель, слушая вой вюги -сказал он.
-Нет, господин Саидваккас, наоборот я рад, что живу в вентеляционной шахте.Это гораздо лучше, чем жить в роскошных особняках.Тут царит тишина и покой. Здесь никто мне не мешает.Я никуда не бегу, не спешу и не опоздываю.Занимаюсь тем, что мне по душе -сказал Дахобебахо.
Саидваккас умолк на миг, глядя на руки поэта Дахобебахо, покрытые татуировками. Потом спросил:
-Прошу прощения, господин поэт, видно, что вы долгие годы сидели в тюрьме. А за что?
-Нет, господин Саидваккас, я не сидел в тюрьме -ответил поэт Дахобебахо.
-А почему тогда ваши руки покрыты татуировками? - удивился Саидваккас.
-Ааа -сказал Дахобебахо. Потом стал объяснить: -У меня не только руки, почти все мое тело покрыто татуировками, где написан мелким шрифтом текст моих стихов, которые можно прочитать только с помощью лупы.Я написал их на свое тело с помощью чернилы и иголки, чтобы стихи мои не потерялись.Одним словом я живая рукопись своих стихов.Ходячая библиотека, если конечно можно так выразиться. Вот таким образом я сэканомлю средства, чтобы купить себе новые ботинки, но это мне пока не удается.Хожу, как видите, вот в этих старых голошах, намотав на свои ноги портянки.Бумагу купить не на что.Она для меня точно так же, как золото для богатых.Я ползуюсь бумагой редко -сказал он.
Потом продолжал: -Господин Саидваккас, я рад вашему приходу.Хотя вы пришли в мое убогое жилье без предупреждения, но вы всеравно являетесь для меня Богом посланным гостем и я по обычаю должен вас чем - то угостить, правильно? -сказал поэт Дахобебахо.
-Ну что же, я готов принять угощения, господин поэт.Знаю, что вы меня хотите угостить увесистым кулаком по морде за то, что я беспокоил вас своим дурацким визитом -заулыбался Саидваккас.
-Да нет, что вы, дорогой гость.Действительно у меня есть для вас угощения.Где то здесь должен быть кусочек засохшего хлеба.Я его не сьел, даже тогда, когда грозила голодная смерть.Я сберег его для случайных гостей такие, как вы. Где же он... Такими словами поэт Дахобебахо начал судорожно шарить в своей старой и рваной сумке, сделанной из дермантина.
-Не надо, не беспокойтесь, господин поэт.Я сыт -сказал Саидваккас.
-Да? -сказал поэт Дахобебахо, грустно вздыхая.Потом сильно заобрадовался, пощупая свой рваный пиджак и вытаскивая из внутренного кармана кисет.
-Вот, у меня есть отменная махорка, изготовленная мною из опавших багровых листьев осеннего клена, который печально роняет свои пожелтевшие листья в безлюдных осенних парках и аллеях в туманной тишине. То есть я угощу вас священным дымом -сказал он, спешно развязывая тесемку кисета с трясущими от волнении руками.
-Господин поэт Дахобебахо, не надо.Я не курящий, не пьющий.То есть веду здоровый образ жизни.Занимаюсь спортом -сказал Саидваккас.
-Вы не бойтесь, господин Саидваккас.Этот табак целебный - объяснил поэт Дахобебахо , набивая махоркой свою трубку с длинным и тонким мундштуком, сделанный специально из камыша.Потом, зажигая трубку, сделал несколько затяжек и передал ее Саидваккасу.
Саидваккас взял трубку и тоже сделал затяжку.Тут едкий дым попал в его легкие и он начал сильно кашлять, высовывая свой язык, как больной и старый овец, задыхаясь.А поэт Дахобебахо стал хохотать.Он, еле задавив свой смех, сказал: -Вы кашляете, как перепелка, которая поет в предрассветной мгле в клеверном поле, простудив свое горло холодной росой, когда она ее пьет.
- Ндаа, горьковато однако у вас махорка, сделанная из опавших кленовых листьев, которые вы собирали в осеннем парке - улыбался Саидваккас -нимножко придя в себя.
Дахобебахо спросил у него о том, почему лейтенант Карбабаев со своей группой захвата преследует его. Саидваккас подробно рассказал причину преследование и поэт Дахобебахо задумался.Потом, закуривая трубку набитую целебной махоркой, сделанная из опавших багровых листьев осеннего клена, начал говорить.
-Да, господин Саидваккас, таких, как вы - большая редкость не только в нашем обществе, но и на планете.Не каждому дано, смело сказать правду о тяжелой жизни народа, рискуя своей собственной жизнью.Я вам завидую по белому в этом плане, честное слово.А я живу здесь, скрываясь от глупой толпы, как орел который гнездится на высокой гранитной скале. Посколько у этого жилья отсутствуют окна, я каждый день поднимаюсь на крышу через компактной складной лесницы, чтобы встречать зарю и заката, сидя на жестяной крыше и писать новые стихи.По ночам любуюсь звездным небом и сияющей луной в тишине.Особенно люблю глядеть на заре с крыши вниз, наблюдая за движением толпы, спешащая на работу или еще куда нибудь.Поток толпы движется по тротуару, как караван муравьев и направляется в сторону метро.Спешащие люди напоминают мне послушных песчинок, которыми ветры управляют легко и направляют их туда, куда хотят...
Тут неожиданно кто - то начал кричать на верху: -Ах, гад, он оказывается здесь, в вентеляционной трубе!Разговаривает со своим сообщником!Скорее сюда, товарищ Карбабаев! -кричал он. И снова послышался топот кирзовых сапогов на гулкой жестяной крыше.
Саидваккас и поэт Дахобебахо с ужасом уставились вверх, как узники в глубоком зиндане древной Бухары. Они страшно испугались, увидев разгневанного участкового милиционера лейтенанта Карбабаева, который глядел в вентеляционную шахту, как в колодец, с табельным оружием в руках.
-Нука, руки вверх, сволочи!От нас еще никто не убежал!Теперь тебе конец, Саидваккас! И твоему сообщнику тоже!.. Эй, вы принесите быстро веревку.Пусть они поднимутся добровольно, если конечно им еще хочется жить на этом свете! -крикнул он, слегка приподнимая козырка своей фуражки с помощью ствола пистолета с глушителем. Услышав такое у Саидваккаса екнуло сердце.Он стоял с поднятыми руками, словно воин попавшый в плен на братоубийственной войне.Поэт Дахобебахо тоже.
-Постойте, господин лейтенант Карбабаев!У меня есть дротики с транквилизатором! -сказал, только что прибежавший санитар, который занимается отловом бездомных собак, и вытаскивая из-за пазухи духовую трубку начал метать из нее дротики по Саидваккасу и по его другу.Но никак не мог попасть.Тогда у лейтенанта Карбабаева лопнуло терпения и резко оттолкнул его.
-Эх, ты, догхантер несчастный!Кто так стреляет!Отойди, придурок! Обойдусь без твоих медвежьих услуг, без веревки! У меня есть дымовая шашка, которая заставит их подняться наверх! -сказал он и зажигая дымовую шашку, бросил в вителляционную трубу, напоминающую яму старого засохшего колодца. В это время от толчка лейтенанта Карбабаева догхантер покатился по жестяной крыше и еле остановился на краю крыши.
-Не бойтесь, господин Саидваккас.Без паники.В вентиляционной трубе есть черный ход-сказал шепотом и кашляя в дыму поэт Дахобебахо.После чего, вытащив старый матрас, они открыли проем и нырнули туда. Саидваккас с поэтом Дахобебахо выбрались из проема и бежали, не оглядываясь назад по тротуару, сбивая прохожих, чтобы успеть скрыться.
Лейтенант Карбабаев и его дружки -гицеля догхантеры все еще находились над вентеляционной трубой, надеясь поймать двоих беглецов которые вот вот выскочут из ямы вентеляционной трубы, наполненной едким дымом.А беглецы - единомышленники бежали по тротуару изо всех сил, обгоняя друг друга, как участники спортивной олимпиады на беговой дорожке.Когда они начали перебежать улицу, как бы изменяя направления на бегу, Саидваккас чуть не попал под грузовик.Шофер грузовика, резко крутанул баранку вправо и в панике нажал на тормоза.В результате грузовик резко выехал на обочину и с грохотом врезался в столб. От мошного удара деревянный столб сломался, как мачта старинного корабля пиратов в штормовом море.Раздались истошные крики женщин, похожие на свист, ругань и вопли сигнализации.К счастью, все обошлось без человеческих жертв.Друзья бежали до тех пор, пока не начинали задыхаться.Тут в голову Саидваккаса пришла уникальная идея и он силой отобрал у одного человека велосипед с рулем мотоцикла байкеров.
-Господин поэт Дахобебахо! Прыгайте быстро на задный багажник агрегата шайтана! - крикнул он. Поэт Дахобебахо прыгнул на багажник угнанного велосипеда с удобным, длинным рулем.Он ловко сел на шайтан арбу, как садятся проворные индейцы на лошадь и они вдвоем умчались по тротуару, крича: -От винта, уважаемые граждане!У этого агрегата шайтана не работают тормоза! Прохожие прислонялись к стенам домов и витринам ресторанов и кафе, освобождая им тротуар.Тут случилось беда.То есть брючина Саидваккаса попала в цепь и беглецы, теряя равновесие упали на тротуар.Чтобы избавиться от двуколесного капкана, от агрегата шайтана, Саидваккасу пришлось попращаться с брючиной своих брюков.После этого они снова начали бежать по многолюдному тротуару.
Тут послышались крики: -Товарищ Карбабаев!Вот они!Стреляйте!А то снова упустим их! -кричал шофер пикапа, плотно подъезжая к многолюдному тротуару.
- Нет, здесь многолюдно!Я могу промахнуться и пристрелить ни в чем не повинных прохожих!Ты, это, догхантер, давай, стреляй ядовитыми дротиками по беглецам из своей дурацкой духовой трубки! -крикнул лейтенант Карбабаев.
-Хорошо, товарищ Карбабаев! -сказал догхантер и вынув из за пазухи своего синего халата духовую трубку, похожую на дудку, начал метать дротиками, прицеливаясь в шеи беглецов.Но он промахнулся и тут же упали несколько прохожих, схватившись за свои шеи руками.
-Дурак!Поаккуратнее, догхантер вонючий! -упрекнул охотника бродячих собак лейтенант Карбабаев, слегка приподнимая козырка своей фуражки с помощью ствола табельного оружие.К этому времени беглецы резко изменяя свои направления, нырнули в узкую переулку, куда не пролезет автомобиль. После этого отряд лейтенанта Карбабаева начали преследовать беглецов пешком.Преследуемые бежали в сторону железнодорожного вокзала.
Тут крича от невыносимой боли электрик Саидваккас начал хромать, схватившись за ногу.Оказывается он наступил на заржавевший гвоздь, который пронзил его ногу насквозь.Он больше не мог ходить и обессиленно свалился на землю, как мешок с удобрением. Поэту Дахобебахо пришлось вернуться обратно, чтобы помочь своему верному другу в трудные минуты.
-Что, случилось? -спросил он, прибегая и тяжело дыша.
-Всс ааахх!..Гвоздь пронзил мою ногу насквозь! - сказал Саидваккас. Лицо его исказила гримаса боли. -Ничего, потерпите, господин электрик Саидваккас.Поднимайтесь. Давайте я вам помогу. Нам обеим опасно здесь оставаться.За нами гонится карательный отряд злого лейтенанта Карбабаева, слышите? -сказал поэт Дахобебахо, стараясь помочь поднятся своему беглому другу.
-Нет, не надо мне помагать.Я как нибудь уж сам... А вы бегите, я вас прикрою.Пока я их задержу, вы успеете скрыться, сливаясь толпой в вокзальной толкучке.Я уверен в этом.Прощайте, мой друг поэт Дахобебахо! Вы не имеете право не спасаться, бегите ради Бога, ради нашей многострадальной литературы, ради нашего угнетенного народа! -сказал Саидваккас, охая от невыносимой боли. После этого Дахобебахо не оставалось ничего, кроме, как бежать дальше.
-Прощайте, господин Саидваккас! Спасибо, что помогаете мне, оставаясь сами в беде и жертвуя собой ради нашей дружбы! - крикнул поэт Дахобебахо. В его глазах заблестели слезы.Прощаясь своим другом, он побежал дальше.Когда он исчез из виду, появился отряд лейтенанта Карбабаева и поймали беглого электрика. Лейтенант Карбабаев сидя на спине Саидваккаса, с ловковстью надел наручники на его руки.
-Ну, попался электрик поршивый, злой враг нашего многострадального народа?! Ничего, поймаем и твоего дружка чокнутого богатого поэта, живущего в роскошной винтеляционной шахте!
-Т... ты чего, начальник, больно же! Ты не дави на мою ногу, которую насквозь пронзил ржавый гвоздь! - сказал Саидваккас, валяясь на земле. После этого его увезли в подвал следственного изолятора для допроса.
Следствие длилось долго.
Уголовное дело состояло из нескольких томов.
Наконец состоялся суд и присяжные вынесли обвинительный вердикт.После всего этого прокурор просил суд приговорить Саидваккаса к высшей мере наказания, то есть к смертной казни.
- Суд посоветовавшись на месте, решил! Посколько наш осужденный Саидваккас работал на воле электромонтером, он будет казнен на электрическом стуле!- сказал судья.
Потом приказал: -Встаньте, осужденный!
Саидваккас встал.
- Вам понятен приговор?! -спросил судья.
Саидваккас ответил: -Да, ваша честь!
-Садитесь! - приказал судя.
Саидваккас присел на скамю подсудимых.
- На этом судебное заседание объявляется закрытым! - сказал судья, стуча деревянным молотком.
Саидваккас никогда не думал, что он когда - нибудь совершит столь гнусное преступление и будет казнен на электрическом стуле.О, как плакала его мама в суде, как плакала!Самое страшное случилось перед казнью.Когда послышался лай злой собаки и зазвенев ключи гремели железные двери, Саидваккас с ужасом думал, что идут по плохо совещенному коридору безжалостные палачи, чтобы увести его в комнату для исполнение казни.Но не тутто было.Пришел адвокат с муллой. Безбородый молодой мулла с черной бархатной тюбитейкой на голове стоял со свяшенной книгой в руках.
-Электромонтер Саидваккас, так как ты сегодня отправишься на тот свет, я пришел зачитать твою джаназу по шариатскому закону - сказал безбородый мулла в бархатной тюбитейке черного цвета.
Саидваккас молчал, глядя на муллу равнодушным взглядом, как сумасшедшый. -Я тоже пришел простится с вами, уважаемый мой подзащитный Саидваккас.Прощу прощения за то, что я не смог вас защитить от смертного приговора -сказал адвокат и горько зарыдал.
После этого пришли двое, которые принесли ему еду.
-Это твой последный обед, приговоренный к смертной казни.Отменный плов, сваренный на курдюк овца гисарской породы.Ешь.Если хочешь выпить водку или вино на последок, скажи, не стесняйся -сказал один из них и откупорил бутылку отменного вина "Ценандали", грузинского производство, аккуратно вытащив пробку с помошью штопора.
-Нет, спасибо.Я не хочу есть.Пить тоже -сказал Саидваккас.
-Ну, что же.Раз ты не хочешь пить, то мы сами выпьем целебное грузинское вино за твое здоровье, то есть на помин твоей души -сказал другой и они выпили молча, чокаясь стаканами, вкусно поели.Потом увели Саидваккаса, волоча по узкому, плохо совещенному коридору.Перед тем, посадить его на электрический стуль, парикмахер побрил его волосы бритвой в верхной части его головы, намочил мокрой тряпкой башку, чтобы его череп эффективно пропускал электрического тока высокого напряжения.Саидваккас заплакал.
-Ты чего плачешь, приговоренный к смертной казни? - спросил палач.
-Да, вот, видети ли, когда парикмахер брил мою голову, мне казалось, что он гладит мне по башке, как моя мама в далеком детстве -ответил он.
Угрюмые палачи молчали.Они крепко привязали руки и ноги приговоренного к смертной казни прочными ремнями, завязали его глаза темной повязкой, чтобы они не выскочили из своих орбит во время казни. После того, как прочитали приговор, Саидваккас с кляпом во рту думал о том, что вот вот главный палач кивнет своему помощнику и тот дёрнет рубильник и страшно задребезжут электрические разряды, издавая звуки "Дзержинский!", вспыхнув словно молня в грозовом небе, метая искры в разные стороны и ему конец.
Наконец настал долгожданный момент исполнение казни и помощник главного палача торжественно дёрнул ричаг.
Присутствующие в зале закрыли свои лица, кто руками, кто журналами, кто еще чем - то, чтобы не видеть страшную картину.
Но как раз в это время отключилось электричество во всем округе, спасая тем самым Саидваккаса от явной смерти...
Саидваккас проснулся в холодном поту и увидел свою маму, которая стояла с горящей свечой в руках.
-О, мама, почему ты держишь горящую свечу? - спросил он с испугом, подумав, что он в самом деле умер после казни и уже находится в темном мире.
-Что с тобой, мой ягненок, заболел что ли? А что делать, если власти каждый день отключают свет, под предлогом сэканомить электроэнергию? Только включила телевизор, чтобы смотреть сериалы и на тебе, снова отключили свет - сказала мама электромонтера Саидваккаса.
-О, слава Богу, мама, слава Богу, что все это происходило не на яву! -сказал Саидваккас, обнимая свою маму.
-О чем ты, сынок, страшный сон приснился что ли тебе? - спросила мама Саидваккаса.
-Да, мама, во сне меня казнили на электрическом стуле!Хорошо, что во время казни отключился свет! О, как хорошо жить без электричество!Глянь, мама, как заглядывает луна в наше открытое окно!Как мерцают далекие несметные звезды! Ты слышешь, хор лягушек похожий на шепот?Как они квакают! Кувак! Кувак! Кувак - как - как - как -как -кувак! А как самозабвенно поют сверчки! - сказал Саидваккас, глядя в открытое окно, на котором нежно трепетали прозрачные занавески, вздуваясь на ветру, словно паруса старинного фрегата.
- Да, сынок, слышу. Лягушки бывают горбатыми, пучеглазыми, отвратительными, ну не превлекательными, одним словом.А как они поют под ярко сияющей луной, в тишине! -сказала с восторгом мама Саидваккаса.
Мать и сын задумались, молча глаядя через открытое окно на луну и на далекие синие звезды.
02/05/2018.
9:46 ночи.
Канада, Онтерио.

 x_15d42282 (604x453, 162Kb)