Поиск

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси

 

Ой порлаган оқшомлар

(қисса)


1 боб

Кузги дала
Холбўри 20 ёшлардаги ўрта бўйли, сочлари қора, аммо кўз қорачиқлари яшил, қирғийбурун, қалин лаблари устида мўйловлари сабза урган рассом йигит.Гарчанд рассомчилик ўқув юртларини тамомламаган эсада, у олийгохни хатм қилган тажрибали рассомлардан сира кам эмас.Холбўри мойбўёқда ҳам, акварельда ҳам бирдай, рангларни кир қилмай, табиат манзараларини қойиллатиб ишлар, биронта гўзал этюд яратиш ишқида кун бўйи жийдалар, юлғунлар ўсиб ётган дарё соҳилида, шамолларда шаршарадай шовуллагувчи толзорларда, каккулар оҳ чекаётган далалар этагида худди ўлжа излаган овчи каби этюднигини елкасига осганича дайдиб юради.Баъзан, тонг саҳарда уйғониб, соҳил тамон йўл оларкан, шудрингли бедазор сўқмоқлари аро ғира - шира сўлим субҳи содиқ сукунатида бири қўйиб, бири сайраётган беданалар овозига қулоқ тутганича: - эх беданалар, муздек шудрингларни ичиб, томоқни шамоллатиб қўйибсизларку.Қаранглар, тинмай йўталяпсизлар -дея ўйлайди ва ўзича жилмайиб қўяди.Соҳилга етгач, ёйилиб оқаётган Қорадарёнинг кўзгу каби ялтираган теран ва сокин сувларига термулганича, одамлар ҳали донг қотиб ухлаётган, машиналар ва қушлар шовқини тинган тоза ҳаволи сукунатда асабларини созлайди, шу ҳолатда баланд жарликлар узра тик туриб, тонгни қарши олади.
Тонги қоронғуликда, узоқ узоқларда хўрозлар қичқиришга тушаркан, уларнинг ўткир ва ўктам овозлари олмос ойнакесгич каби тонгнинг мусаффо кўзгусини кесиб юборгандай таасурот қолдиради гўё.
Кейин эса осмон этаклари оҳиста оқаришиб, рангпар парқу булутлар дақиқалар ўтган сайин оч сариқ тусга кирганича, бора бора уфқ ранги йўлбарс терисидай кўриниш касб этади.Бу илоҳий манзарани жимгина кузатиш Холбўрининг энг севимли машғулотларидан бири.
Кўп ўтмай тонги сукунат, теварак - жавониб қушлар сайроғидан жаранглай бошлайди.Қушлар сайроғи урилган тонг жимлиги тоғ ўнгирлари каби акс садо қайтараркан, кўп ўтмай, далалар этагидан кўзни қамаштиргувчи баҳайбат қуёш кўтарилади ва тўрғайлар шўх -шодон чийиллаб, тонги далалар устида муаллақ сайрай бошлайдилар.
Далалар узра сайраётган тўрғайлар тонги оппоқ булутларга кўринмас иплар билан осиб қўйилган қўнғироқчалардай жарангдор товушлари билан одамзод юрагини қувончга, шодликка тўлдириб, тоширади.
Ҳозир "Қовункапа" қишлоғида куз кезиб юрибди.Ўтлоқларда ўт -ўланлар қувраб, қовжираб, қўнғир -қизғиш ранга кирган, пахтазорлар чаман бўлиб очилган пахталардан қордай оқариб ётибди.Далалар четидаги тут дарахтларининг, толзордаги қари бужур, букри тол ва азим адл теракларнинг барглари қахрабодай сарғайиб, махзун пичирлаб, тўкиларкан, кузнинг ўйчан шамолларида чирпираб учиб, заъфарон капалаклар галаси сингари енгил, оҳиста - оҳиста ерларга қўнар, суви қуриб қолган ариқларнинг ўзанига, дарахтларнинг ўйчан соялари акс этган кўзгудай тиниқ анхор сувларига ёғилар, йўллар ва сўқмоқлар гўё сариқ ва қирмизи хазон кўрпасига ўраниб ухлаётгандай.Ҳадемай далалар қуюқ кимсасиз сокин туманлар билан қопланади.Холбўри совуқ куз кечалари чироғи ўчирилган хонасида ётаркан, тунги далаларда, туманлар қаърида наъра тортиб, ер шудгорлаётган ёлғиз тракторнинг ҳасратли товушига қулоқ тутганича, то кўзларига уйқу илингунга қадар хаёл суриб ётади.Оҳ, бу далаларни қишда кўрсангиз эди!Чирпираб айланиб, рақс тушаётган қорқуюнга термулиб, қорли далаларнинг яйдоқ кенгликларида бўғзигача қорга ботган чўкиртакларнинг, қамишларнинг совуқ изғиринда аччиқ изиллаган, ғувиллаган товушларига қулоқ тутсангиз эди.Ромга таранг тортилган мато каби оппоқ қордан тундрадай оқарган теварак атрофнинг кундуз каби ёп - ёруғлигини, машиналар шовқини тинган қорли сукунатда далалар кимсасизлигини тасаввур қилиб, лаззатланмоқ, ҳузурланмоқ бахти ҳар кимга ҳам насиб этавермас? Ҳа, ҳозир бу ерларда куз ҳукмрон. Холбўри бундай паллалар уйда ўтиролмайди.У уч оёқли этюднигини дала четига ўрнатиб олиб, қахрабо ҳазонлар ёғилаётган теракзорлар, соҳилдаги толзорлару илонизи сўқмоқлар, кузги кимсасиз дала йўлларини матога мойбўёқда акс этдириш билан банд.Ҳаво очиқ бўлгани учун узоқдаги уфқларга туташ пахта далалари ортида Тянь -Шань тоғ тизмаларининг қорли чўққилари аниқ кўриниб турар, пахтазорда одамлар эгатлар оралаб энкайганларича пахта териб юрардилар.Холбўри пахтазорлар устидан гувиллаб учаётган чуғурчуқларнинг безовта галаларига термулганича қўлидаги мўйқалам бўёғини латтага артиб, бир зум осмонларга термулиб қолди.Чуғурчуқлар галаси ҳавода парвозини тез тез ўзгартириб, дарё соҳилидаги бошоқлари олтиндай товланиб пишган шолизорлар тамон учардилар.Бу кузги чуғурчиқ ва чумчуқларнинг улкан галалари узоқдан шамол ипларини узиб қаёқларгадир учириб бораётган парашютларга ўхшайди.Холбўри яна этюд ишлашда давом этди.У шу қадар берилиб ишлардики, ҳатто шаҳарлик хашарчи қизнинг шундоқ ёнида туриб, яратилаётган гўзал картина эскизига ҳайрат билан тикилиб турганини ҳам сезмасди. Агар этюдга масофадан назар ташлаш мақсадида ортига тисарилмаса ва қизга урилиб кетмаса, у ҳамон ҳайратдан донг қотган биринчи тамошабиннинг келганини ҳам сезмай ишлайверган бўларди.

-Э, ахир одам деган сал йўталиб нетиб келадида.Юракни ёрай дедингизку, оппоқ қиз! -деди Холбўри жўрттага жиддийлашиб.

-Кечиринг, рассом ака.Чизаётган картинангизга хушим кетиб... -деди қиз, айбдорларча бош эгиб, гоҳ рассом йигитга, гоҳ этюдникка ер остидан ўғринча назар ташлаганича, уялиб.

-Ҳечқиси йўқ, оппоқ қиз, хазиллашдим.Ҳавотир олманг, ҳаммаси жойида.Юрагим ёрилгани йўқ.Ишонмасангиз кўксимга қулоқ солиб, юрагим ураётганига ишонч ҳосил қилишингиз мумкин -деди Холбўри, самимий жилмайиб.

-Товбаааа, сиз рассом экансизда а? Далаларни, дарахтларни, тоғларни худди ўзига ўхшатиб қўйибсиз.Қандай ажойиб! -деди қиз, ҳамон ҳайратини яширолмай, ҳаяжон ичра.

-Чизаётган этюдим сиздай соҳибжамол қизга ёққани учун ўзимни худди асари Париждаги Лувр музейидан ўғирлаб кетилган бахтли рассомдай ҳис қилаяпман -деб қўйди Холбўри, ишлашда давом этиб.Кейин қизга ярим ўгриларкан: -Менинг исмим Холбўри - деди, ўзини таништириб.

-Менинг исмим Илтижо деди қиз, уялибгина.

-Исмингиз ҳам ўзингизга ўхшаб ғоят чиройли экан.Агар камондай қайрилма қошларингиз бўлмаса, худди машҳур италян рассоми Леонардо да Винчи чизган портретдаги Монна Лизага ўхшаркансиз.Сиз билан танишганимдан хурсандман -деди Холбўри.

-Мен ҳам -деб қўйди қиз, ҳамон этюдникдан кўзларини узолмай.

-Сизни авваллари ҳеч учратмаган эканман.Кўринишингиздан шаҳарлик қизларга ўхшайсиз.Бу ёқларда нима қилиб юрибсиз дайдиб? Ё қариндошларингизникига меҳмонга келдингизми? -сўради Холбўри, мўйқаламдаги бўёқни латтага хафсала билан артиб.

-Мен тиббиёт институтининг 3 босқич талабасиман.Курсимиз билан пахта йиғим теримига кўмаклашиш учун келдик.Биз ёрдамчи хашарчилармиз - тушунтирди қиз.

-Тушунарли -деб қўйди Холбўри.Кейин яна ишга киришаркан, давом этди:

-Эшитишимча бошига қоп кийган махсус жаллодлар пахта териш нормасини бажармаган талабаларни карнай - сурнай ва ноғораи калон садолари остида дала шийпонининг пешхорисига намоишкорона осиб, қатл қилармишлар, шу ростми?

Бу гапларни эшитиб, қиз бўйнидаги харир рўмоли билан оғзини тўсганича нозик елкаларини силкитиб, астойдил кула бошлади.

Кейин: -Товба, сизни рассом десам, қизиқчи ҳам экансизда а? Ҳеч жаҳонда пахта териш нормасини бажармаган талабани ҳам дорга осадиларми? -деди у, кулишда давом этаркан.

-Энди, йигит кишига етмиш хунар оз дейишадику машойихлар.Хар тўкисда бир айб деганларидай, шунақа ҳазил мазах деса томдан ташлайдиган қизиқчилик одатим бор.Зерикмай ҳазиллашиб турайлик дедим -да, оппоқ қиз. Лекин, керак бўлса, пахта теришда сизга ёрдамлашишдан ҳам тоймайман.Ёрдамчиларга ҳам ёрдам керак ахир.Медицина тили билан айтсак, "тез ёрдам" -деди Холбўри.

-Э, Худо сақласин. Ҳеч бандани тез ёрдамга мухтож бўлгулик қилмасин -деди қиз.

-Яхши. Унда тез эмас, сал секинроқ ёрдамлашаман - деди Холбўри, илжайиб.

Қиз яна кулди. Кейин худди муҳим бир нарса ёдига тушгандай, ялт этиб йигитга қараркан: -Кечирасиз, Холбўри ака, сиз одамнинг суратини ҳам чизасизми? Бизнинг шаҳарда рассомлар хиёбонларда ўтириб олиб, ўтган - кетган одамларнинг суратини чизиб беришади.Мен ҳеч суратимни чиздирмаганман.Агар сиз чизиб берсангиз, портретимни дугоналаримга кўрсатиб, мақтаниб юрардим - деди Илтижо.

-Яхши - деди Холбўри ва мато қопланган ромлардан бирини олиб, этюдникка махкамларкан, қизга қилт этмай кулиб туришни буюрди.

-Аввал кўмир билан қоралама қиламиз, кейин... деди у қизнинг дўндиққина оппоқ юзларига, шахло кўзларига, ғунчадек лабларию, оққушникидай силлиқ бўйинларига бир зум ўйчан термулиб.

Холбўри чизишни бошлаши билан қиз лунжларини шишириб, кутилмаганда кулиб юборди.

-Ие, кулмангда.Ахир қилт этмай ўтиринг дедимку сизга -деди Холбўри, гоҳ қизга қараб, гоҳ ромматога кўз югиртириб, бадиий кўмир билан тез тез қоралама қиларкан.

-Кулгим қистаб кетяптида -деди Илтижо, яна қайта жиддийлашишга тиришиб.

Холбўри бир зум чизишдан тўхтаркан, битта оппоқ бўлиб очилган пахта чаноғини банди билан узиб, қизнинг қуюқ ва майин сочларига, чаккасига қистириб қўйди.Сўнг яна ишга шўнғиди.

Илтижо қилт этмай ўтирсада, ҳамон кўз қири билан этюдникка қараб турар, суратининг қай йўсинда чизилаётганини билгиси, матодаги тасвирга қарагиси келарди.

-Яхшилаб чизяпсизми? Яна карикатурамни чизиб қўйманг! -деди у. Сўнг сабрсизланиб: - Ҳали узоқ ўтиришим керакми? Бўйним толиб кетдику -деди.

-Ҳечқиси йўқ, сабр қилинг. Кечаси бўйнингизга тахта боғлаб ётсангиз, эрталабгача дардингиз мусаффо бўлиб кетади, Худо ҳохласа - деди Холбўри.

Қиз доҳий мавзалейи кираверишидаги соқчи каби қотиб турган куйи, ўзини тутолмай силкиниб, овозсиз кула бошлади.

-Кулманг. Шайтон васваса қиляпти сизни. Мен ҳам бир гал бандаликни бажо келтирган худосизлар жамиятининг собиқ раисига патаха ўқигани бориб, мусибатхонада кулиб юборганман. Қисқаси, воқеа бундай бўлган. Оёқ учида секин секин юриб бориб, чорпоя қирига омонатгина ўтирсам, муллаваччалар билан қори акалар менга "қани, ўқисинлар" дегандай мўлтайиб қараб турибдилар.Мен ҳам авваллари худосизлар жамиятининг аъзоси бўлганим учун дуо деган нарсани билмасдим.Бум бум. Аста қори акага қараб: -тақсир, ўқисинлар -десам, қори ака ёнидаги пуфайка кийган чўққисоқол одамга: - Сариқ домла, сиз ўқинг -деди.Сариқ домла бўлса, йўқ, пакана домла ўқий қолсинлар деди, ўзини масъулиятдан ҳалос этиб.Жуссаси бироз кичикроқ домла бўлса, дуо ўқиш ўрнига менга қараганича бутун танаси билан силкиниб кула бошлади.Муллаваччалар ҳам.Ие, дейман, буларнинг том -поми кетиб қолганми? Ё товба, мусибатхонада ҳам куладими одам деган? -дея ўйлайман нуқул.Бир маҳал битта йигит келиб, қулоғимга: -ака, кастимингизни тескари кийиб олибсиз -деса бўладими. Қарасам, ростдан ҳам кастимимнинг астари чиқиб турибди.Қаранг, шошилишда кастимни тескари кийиб кетаверибман. Қайдан кулги келди билмайман.Шайтоним тезмасми. Гоҳ кастимимга қараб, гоҳ сариқ домлага қараб, куляпман, куляпман денг, қани энди ўзимни тўхтата олсам. Астахфирулло десам ҳам кулгим тўхтамайдида. Айниқса, норка телпак кийган пакана домлага қарадиму, ортиқ чидолмай портлаб кетдим гўё.Хуваххахахахаааа! - дея қахқаха отиб кулавердим. Ҳамма патахачилар, айниқса ўлик эгалари кулиб, қотиб қолишдида ўзиям.Кулавериб кўзларимиздан ёш чиқиб кетди.Шайтон алайхуллаъна шунақа ёмон бўлар экан -деди Холбўри.

Унинг гапларидан Илтижо роса кулди.Охири кулгидан чарчаб, кўз ёшларини бўйнидаги харир шарфига артаркан: -Э, боринге -деди, ўрнидан қўзғолиб.

Шу маҳал хирмон тамонда бир қиз Илтижонинг исмини айтиб чақира бошлади.

-Вой, дугонам Сайёра чақиряпти.Дахшатий домла мени сўраяптилар шекилли.Тезроқ бормасам, деканимиз мени ўқишдан хайдаб юбормасинлар тағин -деди, ҳавотирли тараддудланиб Илтижо.Кейин шошиб Холбўрига юзланаркан: - Суратим тайёр бўлдими? -деди.

-Ие, мен фотографмидим сизга, бир зумда суратингизни чиқариб берсам.Ҳали бўёқ билан ишлашим керак.Қолганини эртага давом этдирамиз энди.Эртага сизни шу ерда кутаман.Албатта келинг, сурат чала қолиб кетмасин!- тайинлади Холбўри.

-Хўп, албатта келаман, хайр! Эртагача! -деди Илтижо ва этагидаги бор пахтани орқалаб, ўқариқни ёқалаганича хирмон тамон чопиб кетди.

 

 

 

Подробнее...

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

 

Странные письма Мизхаппара

(Юмористический повесть) 

(Книга посвящается светлой памяти великого юмориста Узбекистана Хаджибая Таджибаева)
Первое письмоПусть это письмо, которое пишу сейчас, спеша как буря, бушуя словно тайфун, дойдет до руки многоуважаемого Сайтмират аки, который живет в тех странах, где процветает демократия как японская Сакура весной. Да будет это письмо понятно и ясно ему как полная луна в безлюдной тишины заснеженное поле колхозное, где мы весной сажаем хлопчатник. Ассаламу алейкум, Сайтмират ака, меня Мизхаппаром зовут. Я колхозник. Мои одноколхозники, отвечая своим ратным трудом на огненно - пламенные прызви власти, перевыполняют годовые планы, по сбору хлопка, мужественно победив все капризы суровой природы. Спасибо огромное, нашему мудрому президенту и властям, за то, что они делали хлеб дешёвым. Человек не помрет , если не употребляет мясо. То есть, он обойдется и без мяса. Для нас лиж бы хлеб с водой что бы не подорожало и воздух был бесплатным. Вот, прикиньте сами, Сайтмират ака, если одежда или сопоги вашы порвется, то, это не страшно.Можно их латать и одевайте на здоровье. А живот? Как вы думаете, можно ли зашить желудок хотябы на сутки и жить не кушая ничего? Как бы не так. Вот недавно, мы ходили в поисках хлеба по мельницам с мешкамы в подмышках. А сейчас, слава опять таки нашему премудрейшему президенту и властям, что хлеб, вода и воздух есть.Это самое главное. Я сейчас пишу этот историческое письмо и думаю, о тех днях, когда изчезли первые необходымые товары с прилавки магазинов и вспомнил одну смешную историю. История эта очень смешная и когда я вспоминаю об этой случае, заливаюсь смехом и не могу остановиться. Немогу остановиться даже тогда, когда пристально смотрю на свои ногти, чтобы задавить свой смех. Вот сейчас тоже, пишу это письмо и тресется рука от смеха. Короче, в те суровые дни мой ровесник и родственник Курумбой из села "Латтакишлак" поехал в город в поисках растительное масло. Он шел среди лавок базара и увидель одного молодого человека, который торгавал растительной маслой. Курумбой спросил цену у этого продавца. Продавец назвал цену. Цена была приемлимая и Курумбой решил купить думая: "Цена приемлимая. Давайка я, куплю побольше. Лишную перепродам своим соседям в тридорого " . Пока он думал, продавец задал ему деликатный вопрос, дескать: - Сколько вам литров, господин?
- Два... нет, три литра пожалуйста - сказал Курумбой, вытаскивая деньги из за галенище своих кирзовых сопогов без подошв. -Хорошо, господин - сказал продавец и взял один из стеклянных трехлитровых банок с плотно закрытой крышкой. Потом вытирая её с помощи полотенцы, дал Курумбою. Тот заплатил и осторожно положил трехлитровую стеклянную банку в мешок. Когда Курумбой приехал домой цел и невредим, на автобусе по марке "Пазик" похожый на буханку хлеба желтего цвета, его мать сильно обрадовалась. А как же иначе, конечно обрадуется. Ведь, они три месяца подрят не принимали горячего, а тут такое! Мама Курумбоя от радости даже заплакала. Потом очистила капусту, кукрузу, репу с картошкой и с хирургической осторожности налила в кател из растительного масло, кое принес Курумбой. Хорошо очишенное, прозрачное масло лежало в днише почерневшего котла. Курумбой начал кочегарничать, разводя огонь. Огонь в очаге горела давольно долго но, почему то масло не разогрелось. То есть, от него не поднимался дым. Вдруг разогретое масло начало кипеть. Увидев это, Курумбой и его мама окасели от удивление. Оказывается, тот продавец сволоч, продал Курумбою не масло растительное, а холодный чай.После этого Курумбой в течение одной недели тратив деньги на транспорт, ездил в город и искал того продавца негодяя на базаре, но не смог найти его. Теперь вот, растителное масло, слава богу появилась на прилавках. Хотя, дороже, но есть. Я не понимаю людей. Вот, некоторые жалуются все время, то на свет, то на газ, то на питьевой воде. Если бы мое воля, я бы уничтожил всех этих электролиний, столб, и электрокиоск в месте с рубильникамы. Оказывается это электрический ток самое опасное и вредное вешество для человеческой жизни. Эвон, сколько людей умерли от электирического тока в нашем селе, когда ковырялись они с отверткой в руках, в надежде перекрутить счетчик, как бы избегая от уплаты за электроэнергии. Как вспихнет огонь, с зелено - красной искрой и взорвется счетчик в месте с хозяином как бомба с часовым механизмом. У некоторых сгорели дома до тла от того, что вспышка из перемичек полетела прямо в чердак, где они хранили сухое сено на зиму для скота. Сена то энто, оказывается тоже огнеопасное вещество как порох в бочке. Лучще жить без электричество. В нашем селе имени Чапаева каждый день, с утра до вечера и от вечера до утра отключают свет. Естественно, я радуюсь этому. Мои родители, то есть, отчим с мачихой тоже радуются. Отчим говорить, когда электричество нет, Мизхаппар не будут смотреть телевизор и он пораньше уснет. Вчера я, как то чишу коровника от коровье дерьма, вдруг, неожиданно хором заорали сельчани и я чуть не прихватил инфаркт. Они громко кричали: Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааа!. Думаю, неужели приехал Сайтмират ака на бронетранспортере с оппозицией и началась революция. Вышел я бегом на улицу и вижу сельчане бегут по домам, шурша тяжелыми тулупамы и топая кирзовыми сапогамы сорок восьмого размера.
-Что вы крычите, товарищи односельчане?! - спросил я у них.
-Подали свет!Спасибо, нашему мудрому президенту и властям! - отвечали они с радостным криком. Через пол часа, пока люди не успели толком поесть свой скудный ужин и постелить матрас и разогрет свои включенных теликов с черно белым изображением, кои работают с помощи стабилизаторов, сново отключили свет.
Некоторые граждане жалуются на отсутствие газа. Ну, что поделаешь, ежели эти дураки не знают даже, настолько опасно этот газ. В прошлом году зимой из за газа чуть не сгорел наш дом. В нашем селе люди для того, чтобы пользоваться газом устонавливает в трубу моторчики, смонтированные в консервную банку и с помощи этого механизма они скачивают газ из трубы, не оставляя голубое топливо своим соседям. Посоветовавшись с отчим и с мачехой я тоже купил маторчик такого рода и смонтировал его в трубу нашей печки буржуйки. Как моторчик начал работать, так сразу начал поступать голубое топлива в печку и наша буржуйка от радости страшно загудела словно корабль дальнего плавание в среди ледяных просторах северного ледовитого океана. Пламя в буржуйке трепетало как флаг на флагштоке и за короткое время нам стала жарко. Отчим с мачехой радуются, восхваляют меня. Когда стала душно, мне пришлось снимать бушлат с шапкой ушанкой и сидеть в майках барабаншиков черного света, в котром барабаншики играют на ударнике. Сидим как в финском сауне и вспотели весь. Даже дышать трудно стало от невоносимой духоты. Вдруг, моторчик смонтированный в консервную банку, раздавая звук летучего мыша взорвался, разлетаясь в разные стороны. Оказывается давление на газапроводе резко поднялось. Гляжу, пламя поднялось до полутра метра, если не больше, и наша хибара превратилась словно в каменную пищеру огненного ада. Мачеха в истерике кричит пронзительным голосом как гудок старинного завода, зазывая на помощь людей. Я в шоке. Стою как вкопанный. Смотрю, отчим тоже крычит как дикий человек у водопада.
- Мизхаппар! Гляди, сынок мой приёмный, овечья шкура горит с матрасом у печки! Потуши, ради бога! О, господииии! - крычал он.
- Вижу, вижу отчим! Сейчас локализую её! - крычал я в ответ и начал лихорадочно топтать пламю, которая страшно бушевала около нашей буржуйки. Я топтал огонь с помощи моих плоскостопих ног, похожие на ласти аквалангистов, и наконец, мне удалось успешно локализовать пожар. Но, во время борьбы с огнем, сгорели мои брюки на половину и они превратились в шорты. С тех пор я боюсь газа.Нас спасла от гибели наша бедность. Потому что у нас кроме глинянного пола, стены и глинянного потолка почти ничего не было. Если бы были у нас деревянные полы и потолки, роскошной мебели, то мы бы точно сгорели. Оттуда и народная поговорка модернизириовалась, что не красота, а беднота спасет мир. Вот вы большой ученый в области сквернословии, подумайте сами, если люди всей планеты были бы бедными, то они бы не смогли изобретать атомные и ядерные бомбы, правильно, Сайтмират ака? Ежели человек бедный и к тому же голодный, как он будет вообше думать об изобретениях всяких? Они бы тоже как мы в надеждах найти свой хлеб насушный, работали бы на хлопковых плантациях, с утра до вечера, собирая хлопок, не переставая даже в холодные дни декабря в месте со своими детьми. Я твердо убежден в том, что богатства и роскош враг номер один всего человечество. После пожара, который вспихнул в нашем доме, похоже на чулан, я демонтировал трубы от газапровода и мы стали топить нашу хибару с помощи кизяка, то есть, коровьем дерьмом. Хотя кизяк в буржуйке горит медленно и пахнет дурно, зато, оно безопасно для жизни человека. Добыт кизяка тоже не трудно. Сел на ишака и езжай ради бога на лужайку, где растут юлгуны можжевельники, там полно кизяков, которые произвели коровы. Собери на здоровье, положи их в свой мешок и милиционеры даже не будут за это привлечь тебе к ответственности. Иногда скошенное ржаное поле тоже превратится в карьер топливо энергетических ресурсов для нас, то есть для бедняков. Нужно жить в гармонии с природой, а не разрушать её.
С огромным уважением, колхозник Мизхаппар.


21 января, 2008 год. 19 часов 15 минут.
Колхоз "Чапаев".


eb23ebae4e2f0a5747a3836a73a792433eb756231883193 (700x510, 39Kb)

 

 

 

Подробнее...

 

Xoldor Vulqon

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi

 


Darcham yonidan o'tdi uchib yvvoyi g'ozlar
(Ushbu she'riy kitobimni mehribon onam Muhtaramxon Mirzajalol qizi va mening ikkinchi onam E'zozxon Kenjaevalarning porloq hotiralariga bag‘ishlayman.)X.V.

 

  

Niyyat

Zulmatda chirildoq chirillagan on,
Toʼlin oy porlasa paykalga qarab.
Yagʼir doʼpping kiyib, yelkangda ketmon,
Dalalarda yursang yolgʼiz, suv tarab.

Sokin uvotlarda boʼzraysa fonar,
Oqshom yulduzlarni birma bir yoqsa.
Ogʼzini lang ochib oydin dalalar,
Oyning qoʼrgʼoniga agʼrayib boqsa.

Suvlar jildirasa, pushtalar toʼlib,
Koʼrshapalak uchsa shodon, ovozsiz.
Oʼltirsang porlagan oyga termulib.
Oddiy suvchi boʼlsang, boʼlsang savodsiz.

Shiypon tamondagi soʼrida yotsang,
Gʼir - gʼir esaversa tungi shabada.
Uygʼonsang toʼrgʼaylar chuldirayotgan,
Oʼz ona yurtingda, tongi dalada.


7-avgust, 2010 yil.
Tungi soat 1 dan 56 daqiqa oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.
Bahor sogʼinchi
Bahor kelar, tarqalar tuman,
Tarqaganday qaygʼuli tushlar.
Qaytib kelar bulutlar bilan,
Inlarini sogʼingan qushlar.

Oʼrik gullarini oʼpar daydi yel,
Gullar boshin egar, uyalib.
Chittak nolasiga quloq tutar el,
Belkurakka oʼychan suyanib.


01/02/2020.
Kech soat 6:57.
Kanada, Onterio.
Gʼozlar galasining boʼm -boʼsh chelagi
Xorgʼin kuz yomgʼiri yogʼib, charchagan,
Yomgʼirda oynadek yuvilgan tuygʼu.
Odamlar xayolchan qarar darchadan,
Oʼychan koʼzlarida ismsiz qaygʼu.

Koʼlmak kulgichida kumush xalqalar,
Pichirlar duogoʼy yomgʼirning labi.
Bir yupun majnuntol mahzun chayqalar,
Unsiz yigʼlayotgan parizod kabi.

Oxir tamom boʼldi yomgʼir koʼz yoshi,
Tabiat yigʼidan toʼxtadi, tindi.
Gullarning yer qadar egildi boshi,
Borliqqa sukunat, halovat indi.

Xayolchan, tortinchoq bogʼlar bir yonda,
Marmarday yaltirar bogʼlar yoʼlagi.
Gʼiyt - gʼiyt etar kuzgi gʼamgin osmonda,
Gʼozlar galasining boʼm - boʼsh chelagi.9 iyul, 2011 yil.
Tungi soat 2 dan 36 daqiqa oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.

Kuzgi oynalarning unsiz koʼz yoshiYomgʼirlarda yaltiraydi tosh,
Qarar oʼychan tabiat romdan.
Yogʼayotgan yomgʼirmas, koʼz yosh,
Koʼzlaringdan duvillab tomgan.

Sen ketasan soyabon qoʼlda,
Olislaysan misoli roʼyo.
Daraxt aksi, koʼlmakli yoʼlda,
Choʼkib yotar koʼzguga goʼyo.

Firoq jismu jonim qiymalar,
Erib borar izlaringda qum.
Sen ketasan, gʼamgin oynalar,
Odam kabi yigʼlaydi yum - yum.31 iyul, 2011 yil.
Kunduz soat 1 dan 29 minut oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.

Xazonlarga koʼmildi yoʼllarLovullab yonarkan kuzgi gulxanda,
Guv urar xayoli parishon bogʼlar.
Oʼychan kuz labida qaxrabo xanda,
Qagʼillar sukunat qoʼynida zogʼlar.

Bodi izgʼirinda yalongʼoch, yupun,
Yalang novdalari qolsa ham qaqshab,
Oppoq choyshab ichra uxlamoq uchun,
Bogʼlar yechinganda ayolga oʼxshab,

Olis oʼlkalardan kelganday qaytib,
Darchangdan toʼlin oy moʼralagan payt,
Аdashgan yoʼlovchi singari daydib,
Goho tushlaringa kiramanmi, ayt?13 avgust, 2011 yil.
Kunduz soat 3 dan 23 minut oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.

Yolgʼizlik
U stol ustida yotgan qogʼoz markaziga
qalam bilan nuqta qoʼyarkan, dedi:
- Bechora, qanchalar yolgʼiz u
qogʼozning qor bosgan dalalarida!..
Soʼngra shosha pisha oʼchirgich bilan
oʼchirarkan nuqtani, oʼziga oʼzi:
-Endi qorboʼronda koʼrinmay ketdi -
dedi, qaygʼu bilan chuqur xoʼrsinib.
Soʼng deraza ortida boʼralab yogʼayotgan
tungi laylakqorga termuldi uzoq.


05/02/2020.
Kech soat 5:55.
Kanada, Onterio.

Sukunat
Yolgʼiz odimlaysan oʼtloq tomonda,
Koʼrinmaydi kuzgi yoʼllarda birov.
Sigiring izlaysan kuzgi tumanda,
Qoshu kipriginga qoʼnadi qirov.

Bogʼlar sukunatga, xayolga botgan,
Yostiq qilib yotar jimlik kovushin.
Tinglash uchun asta uchib tushayotgan,
Yaproqlarning mungli tovushin.


11/02/2020.
Erta bilan soat 8:16.
Kanada, Onterio.

Zulmatlarda uchqunlaydi qor
Bu xazon, koʼzlari ojiz oshiqning
Qoʼlidagi oʼqilmagan xat.
Kimsasizlik, sukunat balki,
Soʼzsiz qoʼshigʼidir soqov hofizning.

Men boʼlsam,
Kuzgi dalalarda, tungi zulmatda
Yolgʼiz uvlayotgan qora shamolman.

Sen pastak deraza yonida,
Qirovli gulzorda bulbulni kutib,
Muzlab qolgan atirgulmisan?

Chirpirab uchayotgan qor uchqunlarichi?
Yorugʼ oynalarga talpinayotgan
Son - sanoqsiz oppoq parvonalarmi?..

Аytgil, nima uchun, kimni sogʼinib,
Sochlari quvv oqardi qishning?20 avgust, 2012 yil.
Kunduz soat 3 dan 20 minut oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.

 

 

 

 

Подробнее...

 

000

Хуршид Даврон

Шоир Хуршид Давроннинг шеърларини Самарқанд гумбазларига ўхшаш мовий осимонларга менгзагулик.У ўзининг Ислом Каримовга бағишланган шеърида ҳам

Кўзларимга кўриниб турар
Гумбазлари мовий Самарқанд.

Де ёзаркан, кўхна Самарқанднинг мовий гумбазлари ва минораларини васф этади.

Ҳа, бахиллик, хасад, ёмон хотинларга ҳос макр ва майдакашлик, бачканалик нелигини билмайдиган, ҳалол, разиллик остонасидан ўтмаган мовий гумбазлар куйчиси Хуршид Даврон чиндан ҳам кўнгли кенг, осимон шоир.

У менинг "Туманли далалар қўшиғи" номли китобимни чиқариб берган. Бу ҳақда алохида ёзиш нийятим бор.

 

Холдор Вулқон

 

 

 

132221451_gorod_Brempton (202x216, 31Kb)

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

The eighteenth letter of Mizhappar

 

 

(In loving memory of the great humorist of Uzbekistan Hadjibay Tadjibayev)

 


Let this letter, which I am writing on a stray dog skin which we slaughtered with a knife and ate with vodka, fly on the autumn wind, fly strictly to the West, where Mr. Sitmrat lives , there, where he often sits drinking whisky or tequila with some ice looking through the window, at the late tired midnight buses, with only a few people still waiting in the bus stops.
Hello, Mr. Sitmrat!
Yesterday Qurumboy called an extraordinary Congress of our party, climbed onto the roof of the pigsty. I ran to where the Convention was supposed to be. When I arrived, Qurumboy rejoiced and uttered this speech:
- Well, the member of the collective farm Mr. Mizhappar is here too. Now we have a quorum, and we can start congress, according to the point of the Charter of our party about holding congresses! So, comrades, if we really want to come to power, we must strengthen political propaganda among the population as never before! On this I declare Congress closed! Members of our party, members and guests of the Congress of our party immediately Yoldashvoy harnessed to a cart! Then he added - do you Hear the trumpet calling?
- Yes! - we answered.
- Then let's go! - shouted  Qurumboy.
We put the clamp on Yoldashvoy, and Qurumboy sat on the cart. We sat down too. We drove on the street, admiring the scenery and sometimes greeting passers-by. The soul sings. I love the road by nature. All around, the trees drop their yellow and crimson leaves. Behind the bare branches of the trees you can see the huts of farmers, with crooked chimneys. Qurumboy humed a melody, good mood from him. Mamadiyar sang some old song.

The cart rattled along, and suddenly it got stuck. Yoldashvoy tensed, trying to pull it out of the mud, but couldn't. Then Qurumboy went to help him, that is, began to beat him over the head with a long whip. Which tore Yoldashvoy's hat, made of dog skin. His pea-jacket was torn, too. Qurumboy mercilessly beat him constantly shouting:
- Get up, don't pretend, you sly quitter! Damned parasite!
Yoldashvoy struggled trying to pull the cart, but it didn't work. The poor man pulled the cart, wrapping the bridle around himself like a fly caught in a spider's web, injuring his shoulders, cutting his neck with swollen arteries. Then from fatigue and impotence he lay down in the mud. His face and clothes were filthy. We had to get off the cart to help Yoldashvoy. Mamadiyar and I pushed the cart from behind, leaning on it with our shoulders. Finally we pulled it out of the mud, and Yoldashvoy ran, dragging the cart along a paved road. We caught up with him and got back on the cart. We went, we waved our hands to children and old men who stood on a roadside watching us with a surprised look. We drove at high speed until our vehicle hit a man. This man was a drunk named Khurram, who was lying on the road tipsy. When we hit it, our cart went up and down again. Well, that local drunk Khurram not died. He got up from his seat and, throwing clods of dirt at us, began to scold us with all his might. Yoldashvoy added speed, but since we did not have a speedometer, we didn't know what speed he was driving at the moment. There were no drunks on the horizon but us. We ride on a high-speed creaking cart, plowing the air. The speed was too great, and suddenly there was an emergency. Our high-speed cart suddenly and unsightly tilted to one side, and one of its wheels fell off. Now the cart stopped listening to Qurumboy, and our uncontrolled carriage went off the road. Dragging Yoldashvoy, it rolled towards a small poultry farm of a local farmer. We rode it and screamed in panic, uttering only one sound:
-A - a - a - a - a -a!  - we shouted.
When we tore down the net, the chickens, geese, ducks, turkeys, too, were frightened, flying noisily away like frightened birds in the night. I don't remember how our cart fell. When I came to my self, I was lying like a boxer in the ring who had been knocked out. My friends too. Qurumboy lying in a pool among the ducks and geese. Mamadiyar was found in a chicken coop, where a thin, tall farmer was standing.
- They're all here, I guess. Now the farmer in despair will take his double-barreled gun and, having loaded it, will shoot us like partridges without trial - I thought.
No, he did not take up the gun, on the contrary, began to help us, at the same time photographing us from all sides for memory. We thought at first that when the poor farmer has calculated the material and moral damage, he went to the roof. Because instead of crying, he was happy as a child and even expressed gratitude to us .
- What are you happy about, bourgeois?! -  asked by Qurumboy, stuffing in his pipe and lighting chicken manure.
- How not to rejoice, Mr. proletarian, after destroying part of my farm you helped me.
-You what, are you crazy? We've done you enormous damage, like hurricane Catherine on the Atlantic coast, you fool! Or do you want to put us on trial? Mind you, my bodyguard Mizhappar abroad there are friends of human rights defenders. They'll raise an international political scandal if you sue. They are even ready to make a revolution for us! - Qurumboy sternly warned the poultry farmer .
- Yes, mister Qurumboy! Why would I sue you when there's another way to get rich? Now, thanks to you, I can write off thousands of chickens, geese, ducks and turkeys, which were taken away by the tax authorities, the Bank employees who gave us a loan, the district Shgabuddinov, then other small officials! - the farmer said.
Then he invited us to a free Banquet to wash up the natural disaster on his farm. While we were drinking tea and eating delicious scrambled eggs, the farmer's wife made rotisserie from the chickens. The farmer ran to the store and we started drinking vodka. After the tenth bottle, Yuldashvoy turned crosseyed, finding it difficult to pronounce the consonant letters. He just smiled and said the vowel sounds. The farmer's wife was a talented woman. She gave an Amateur performance and sang a song about chickens, dancing.    
After the twelfth bottle, the farmer, too, became intoxicated and suddenly turned to God, lazily licking his lips and looking at the ceiling with squinting eyes:
- God, why are you torturing only me?! Is there no one else in the world but me?! Why don't you torture the tax men who skin the poor farmers?! Why do you not punish unjust prosecutors, parasite lawyers, policemen, scaring the people, put innocent, law-abiding citizens behind bars, take away the last penny from people?! Do you not see the pupils and students who, instead of studying, gather cotton on the cold plantations, when the governors beat the teachers and make the prosecutors and police officers kiss the shoes for failing to meet the norm of cotton collection?! Why do you not destroy the unjust leaders who illegally master the people's good, sucking the blood of the people from their arteries and veins like leeches! Now these slaves of yours, instead of asking for forgiveness, are threatened by human rights activists who live a luxurious life abroad, when here the people are starving to eat straw! Is that fair, Lord? Though I don't see your image, I still love you, Lord! Please, God, what have I done to you?! Tell me! Why are you silent?! After all, I participated in the liquidation of the Chernobyl Nuclear Power plant accident. I was hauling radioactive waste out of the sarcophagus in a wheelbarrow, God! - The farmer could not finish his plea, as at that moment the earthquake began. The farmer's hut began to rock and shake. The farmer's wife was the first to evacuate, screaming in fear. Then the farmer shot out into the yard. I don't even remember how or when I ran out of the cabin. I see my party friends standing next to me, pale as the moon, trembling with fear like the skeletons of a hanged man in the wind who has been gnawed by crows. Yoldashvoy too sober, as a good person. Then the ground rumbled under our feet, and we felt as if we were on a Volcano about to explode. Then there was another jolt, and the roof of the farmer's hut went down. It collapsed with a roar, kicking up dust, like a bomb test on the Atoll Moruroa. Hear Qurumboy calling me:
-Comrade Mizhappar, the revolution is in danger! I command you to help me move. You know, Mr. Sitmrat, I was doing Kung Fu, and the commander's order is law to me. I thought Qurumboy was wounded. No, it turns out he's pissed his pants. I'm sorry, but I just have to write about it for the story. Qurumboy had so much shit in pants looking like 1937 military "golife" pants that could not even move independently. Had to pull the dagger out of Qurumboy from the tops of his boots without soles and stick in the pants, which are full of (excuse me again) shit. Qurumboy's Pants  exploded and everything around was yellow. So much for political propaganda among the population! Thank God everyone was alive.


To the following letters, Mr. Sitmrat!
The soldier and member of collective farm, Mr. Mizhappar.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси


Ҳазрати Алишер Навоийдан то Эркин Воҳидовгача бўлган устозларимиз ғазалларида

муҳаббат ва фалсафий мавзулар қойил қилиб тараннум этилди.

Энди аруз вазнимизга манзара лирикасини олиб кириш ҳақида ҳам ўйламоғимиз керак.

 

Холдор Вулқон

 

Куз илҳомлари

 

 

Воҳ, кузги дарахт шаклида ҳайронани кўрдим,

Ёлғиз ва ғариб, бир дили вайронани кўрдим.

 

Жим жит кўчада ўйнади раққоса шамоллар,

Чарх урди ҳазон гирвати, парвонани кўрдим.

 

Дарчам ёнидан ўтди учиб ёввойи ғозлар,

Парвозию фарёдида девонани кўрдим.

 

Қушлар уясин тутди дарахт шохида, ё Раб,

Инларга боқиб, ғам тўла паймонани кўрдим.

 

Заъфар капалаклар каби учганда хазонлар,

Баргларга кўмилган кўча , остонани кўрдим.

 

Йўлларга хазонлар тўшади кузги Торонто,

Боққанча чинор баргига Фарғонани кўрдим.

 

Ишқ бодасидан масту аласт шому саҳар дил,

Узлат уйида хилвати майхонани кўрдим.

 

Дўст топмади Вулқон бу жаҳон мулкида излаб,

Ҳар ерда ғаним, вахшати бегонани кўрдим.

 

 

 

26 октябрь, 2010 йил.

Тонги соат 7 :35 .

Торонто шаҳри, Канада.

 

 

Kuz ilhomlari
Voh, kuzgi daraxt shaklida hayronani ko‘rdim,
Yolg‘iz va g‘arib, bir dili vayronani ko‘rdim.


Jim jit ko‘chada o‘ynadi raqqosa shamollar,
Charx urdi hazon girvati, parvonani ko‘rdim.


Darcham yonidan o‘tdi uchib yovvoyi g‘ozlar,
Parvoziyu faryodida devonani ko‘rdim.


Qushlar uyasin tutdi daraxt shoxida, yo Rab,
Inlarga boqib, g‘am to‘la paymonani ko‘rdim.


Za'far kapalaklar kabi uchganda xazonlar,
Barglarga ko‘milgan ko‘cha , ostonani ko‘rdim.


Yo‘llarga xazonlar to‘shadi kuzgi Toronto,
Boqqancha chinor bargiga Farg‘onani ko‘rdim.


Ishq bodasidan mastu alast shomu sahar dil,
Uzlat uyida xilvati mayxonani ko‘rdim.


Do‘st topmadi Vulqon bu jahon mulkida izlab,
Har yerda g‘anim, vaxshati begonani ko‘rdim.
26 oktyabrь, 2010 yil.
Tongi soat 7 :35 .
Toronto shahri, Kanada.

 

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

Странные письма Мизхаппара

(Повесть)(Светлой памяти великого юмориста Узбекистана Хаджибая Таджибаева)


Первое письмо Мизхаппара

 Пусть это письмо, которое пишу сейчас, спеша как буря, бушуя словно тайфун, дойдет до руки многоуважаемого Сайтмират аки, который живет в тех странах, где процветает демократия как японская Сакура весной. Да будет это письмо понятно и ясно ему как полная луна в безлюдной тишины заснеженное поле колхозное, где мы весной сажаем хлопчатник. Ассаламу алейкум, Сайтмират ака, меня Мизхаппаром зовут. Я колхозник. Мои одноколхозники, отвечая своим ратным трудом на огненно - пламенные прызви власти, перевыполняют годовые планы, по сбору хлопка, мужественно победив все капризы суровой природы. Спасибо огромное, нашему мудрому президенту и властям, за то, что они делали хлеб дешёвым. Человек не помрет , если не употребляет мясо. То есть, он обойдется и без мяса. Для нас лиж бы хлеб с водой что бы не подорожало и воздух был бесплатным. Вот, прикиньте сами, Сайтмират ака, если одежда или сопоги вашы порвется, то, это не страшно.Можно их латать и одевайте на здоровье. А живот? Как вы думаете, можно ли зашить желудок хотябы на сутки и жить не кушая ничего? Как бы не так. Вот недавно, мы ходили в поисках хлеба по мельницам с мешкамы в подмышках. А сейчас, слава опять таки нашему премудрейшему президенту и властям, что хлеб, вода и воздух есть.Это самое главное. Я сейчас пишу этот историческое письмо и думаю, о тех днях, когда изчезли первые необходымые товары с прилавки магазинов и вспомнил одну смешную историю. История это очень смешная и когда я вспоминаю об этой случае, заливаюсь смехом и не могу остановиться. Немогу остановиться даже тогда, когда пристально смотрю на свои ногти, чтобы задавить свой смех. Вот сейчас тоже, пишу это письмо и тресется рука от смеха. Короче, в те суровые дни мой ровесник и родственник Курумбой из села "Латтакишлак" поехал в город в поисках растительное масло. Он шел среди лавок базара и увидель одного молодого человека, который торгавал растительной маслой. Курумбой спросил цену у этого продавца. Продавец назвал цену. Цена была приемлимая и Курумбой решил купить думая: "Цена приемлимая. Давайка я, куплю побольше. Лишную перепродам своим соседям в тридорого " . Пока он думал продавец задал ему деликатный вопрос, дескать: - Сколько вам литров, господин?
- Два... нет, три литра пожалуйста - сказал Курумбой, вытаскивая деньги из за галенище своих кирзовых сопогов без подошв. -Хорошо, господин - сказал Продавец и взял один из стеклянных трехлитровых банок с плотно закрытой крышкой. Потом вытирая её с помощи полотенцы, дал Курумбойу. Тот заплатил и осторожно положил трехлитровую стеклянную банку в мешок. Когда Курумбой приехал домой цел и невредим, на автобусе по марке "Пазик" похожый на буханку хлеба желтего цвета, его мать сильно обрадовалась. А как же иначе, конечно обрадуется. Ведь, они три месяца подрят не принимали горячего, а тут такое! Мама Курумбоя от радости даже заплакала. Потом очистила капусту, кукрузу, репу с картошкой и с хирургической осторожности налила в кател из растительного масло, кое принес Курумбой. Хорошо очишенное, прозрачное масло лежала в днише почерневшего котла. Курумбой начал кочегарничать, разводя огонь. Огонь в очаге горела давольно долго но, почему то масло не разогрелось. То есть, от него не поднимался дым. Вдруг разогретое масло начало кипеть. Увидев это, Курумбой и его мама окасели от удивление. Оказывается, тот продавец сволоч, продал Крумбою не масло растительное, а холодный чай.После этого Курумбой в течение одной недели тратив деньги на транспорт, ездил в город и искал того продавца негодяя на базаре, но не смог найти его. Теперь вот, растителное масло, слава богу появилась на прилавках. Хотя, дороже, но есть. Я не понимаю людей. Вот, некоторые жалуются все время, то на свет, то на газ, то на питьевой воде. Если бы мое воля, я бы уничтожил всех этих электролиний, столб, и электрокиоск в месте с рубильникамы. Оказывается это электрический ток самое опасное и вредное вешество для человеческой жизни. Эвон, сколько людей умерли от электирического тока в нашем селе, когда ковырялись они с отверткой в руках, в надежде перекрутить счетчик, как бы избегая от уплаты за электроэнергии. Как вспихнет огонь, с зелено - красной искрой и взорвется счетчик в месте с хозяином как бомба с часовым механизмом. У некоторых сгорели дома до тла от того, что вспышка из перемичек полетела прямо в чердак, где они хронили сухое сено на зиму для скота. Сена то энто, оказывается тоже огнеопасное вещество как порох в бочке. Лучще жить без электричество. В нашем селе имени Чапаева каждый день, с утра до вечера и от вечера до утра отключают свет. Естественно, я радуюсь этому. Мои родители, то есть, отчим с мачихой тоже радуются. Отчим говорить, когда электричество нет, Мизхаппар не будут смотреть телевизор и он пораньше уснет. Вчера я, как то чишу коровника от коровье дерьма, вдруг, неожиданно хором заорали сельчани и я чуть не прихватил инфаркт. Они громко кричали: Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааа!. Думаю, неужели приехал Сайтмират ака на бронетранспортере с оппозицией и началась революция. Вышел я бегом на улицу и вижу сельчане бегут по домам, шурша тяжелыми тулупамы и топая кирзовыми сапогамы сорок восьмого размера.
-Что вы крычите, товарищи односельчане?! - спросил я у них.
-Подали свет!Спасибо, нашему мудрому президенту и властям! - отвечали они с радостным криком. Через пол часа, пока люди не успели толком поесть свой скудный ужин и постелить матрас и разогрет свои включенных теликов с черно белым изображением, кои работают с помощи стабилизаторов, сново отключили свет.
Некоторые граждане жалуются на отсутствие газа. Ну, что поделаешь, ежели эти дураки не знают даже, настолько опасно этот газ. В прошлом году зимой из за газа чуть не сгорел наш дом. В нашем селе люди для того, чтобы пользоваться газом устонавливает в трубу моторчики, смонтированные в консервную банку и с помощи этого механизма они скачивают газ из трубы, не оставляя голубое топливо своим соседям. Посоветовавшись с отчим и с мачехой я тоже купил маторчик такого рода и смонтировал его в трубу нашей печки буржуйки. Как моторчик начал работать, так сразу начал поступать голубое топлива в печку и наша буржуйка от радости страшно загудела словно корабль дальнего плавание в среди ледяных просторах северного ледовитого океана. Пламя в буржуйке трепетало как флаг на флагштоке и за короткое время нам стала жарко. Отчим с мачехой радуются, восхваляют меня. Когда стала душно, мне пришлось снимать бушлат с шапкой ушанкой и сидеть в майках барабаншиков черного света, в котром барабаншики играют на ударнике. Сидим как в финском сауне и вспотели весь. Даже дышать трудно стало от невоносимой духоты. Вдруг, моторчик смонтированный в консервную банку, раздавая звук летучего мыша взорвался, разлетаясь в разные стороны. Оказывается давление на газапроводе резко поднялось. Гляжу, пламя поднялось до полутра метра, если не больше, и наша хибара превратилась словно в каменную пищеру огненного ада. Мачеха в истерике кричит пронзительным голосом как гудок старинного завода, зазывая на помощь людей. Я в шоке. Стою как вкопанный. Смотрю, отчим тоже крычит как дикий человек у водопада.
- Мизхаппар! Гляди, сынок мой приёмный, овечья шкура горит с матрасом у печки! Потуши, ради бога! О, господииии! - крычал он.
- Вижу, вижу отчим! Сейчас локализую её! - крычал я в ответ и начал лихорадочно топтать пламю, которая страшно бушевала около нашей буржуйки. Я топтал огонь с помощи моих плоскостопих ног, похожие на ласти аквалангистов, и наконец, мне удалось успешно локализовать пожар. Но, во время борьбы с огнем, сгорели мои брюки на половину и они превратились в шорты. С тех пор я боюсь газа.Нас спасла от гибели наша бедность. Потому что у нас кроме глинянного пола, стены и глинянного потолка почти ничего не было. Если бы были у нас деревянные полы и потолки, роскошной мебели, то мы бы точно сгорели. Оттуда и народная поговорка модернизириовалась, что не красота, а беднота спасет мир. Вот вы большой ученый в области сквернословии, подумайте сами, если люди всей планеты были бы бедными, то они бы не смогли изобретать атомные и ядерные бомбы, правильно, Сайтмират ака? Ежели человек бедный и к тому же голодный, как он будет вообше думать об изобретениях всяких? Они бы тоже как мы в надеждах найти свой хлеб насушный, работали бы на хлопковых плантациях, с утра до вечера, собирая хлопок, не переставая даже в холодные дни декабря в месте со своими детьми. Я твердо убежден в том, что богатства и роскош враг номер один всего человечество. После пожара, который вспихнул в нашем доме, похоже на чулан, я демонтировал трубы от газапровода и мы стали топить нашу хибару с помощи кизяка, то есть, коровьем дерьмом. Хотя кизяк в буржуйке горит медленно и пахнет дурно, зато, оно безопасно для жизни человека. Добыт кизяка тоже не трудно. Сел на ишака и езжай ради бога на лужайку, где растут юлгуны можжевельники, там полно кизяков, которые произвели коровы. Собери на здоровье, положи их в свой мешок и милиционеры даже не будут за это привлечь тебе к ответственности. Иногда скошенное ржаное поле тоже превратится в карьер топливо энергетических ресурсов для нас, то есть для бедняков. Нужно жить в гармонии с природой, а не разрушать её.
С огромным уважением, колхозник Мизхаппар.


21 января, 2008 год. 19 часов 15 минут.
Колхоз "Чапаев".

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

Подробнее...

 

132221451_gorod_Brempton (202x216, 31Kb)

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

Letters of Mizhappar

(The short novel)

 

 

 

(In loving memory of the great humorist of Uzbekistan Hadjibay Tadjibayev)

 

 

The first letter of Mizhappar

 

 Let this letter that I write now, rushing like a storm, storming like a Typhoon, reach the hands of dear Mr. Sitmrat, whom lives in those countries where democracy flourishes like the Japanese Sakura in the spring. Let this letter be clear to him as the full moon in the deserted silence of the snow-covered field of the collective farm, where we plant cotton in the spring. Hello, Mr. Sitmrat, my name is Mizhappar. I'm a member of the collective farm. My fellow farmers work from early spring until late autumn, cooperating with the government to reach their goal, to exceed the annual plans for the collection of cotton, bravely defeating all the vagaries of harsh nature. Thank you very much, our wise President and the government, for making bread cheap. A man will not die if he does not eat meat. That is, anyone will do without meat. For us as long as bread is cheap along with water. Now, think for yourself, Mr. Sitmrat, if your clothing or boots tear, you can patch them up. But the stomach? What do you think, is it possible to sew up the stomach at least for a day and live without eating anything? It is not so. Here is recently, we were in search of bread with bags in armpits. And now, we thank again our wisest President and the government that there is bread, water and air.This is the most important thing. I am writing this historic letter and I think about those days when the first mandatory goods disappeared from the shop counters and I remember one funny story. The story is very funny and when I think about this case, I burst into laughter and can't stop. I can't stop even when I stare at my fingernails to stifle my laughter. Even now as I write this letter and cracked hand from my hands are shaking due to laughter. In short, in those grim days of my age, me and relative Qurumboy from the village "Lattakishlak" went to town in search of cotton oil. He was walking among the shops of the Bazaar when he saw a young man selling cotton oil. Qurumboy asked the price from this seller. The seller named the price. The price was reasonable and Qurumboy decided to buy, thinking "the Price is reasonable. I'll buy more. I will resell the excess to the neighbors in tridorogo ". While he thought, the seller asked him a delicate question, he said: - How many liters will you have, sir?
- Two... no, three pints please, ' said Qurumboy, pulling money out from his tarpaulin boots without soles. -Well, Mister - he said, and took one three-liter glass jar with a sealed lid. Then wiping it with a towel, gave it to Qurumboy. He paid and carefully placed the three-liter glass jar in the bag. When Qurumboy arrived home safe and sound, on a bus branded "Pazik" with a loaf of yellow bread, his mother was very happy. And, of course will be delighted. After all, they have not eaten hot food for 3 months in a row, and now this! The mother of Qurumboy even cried of joy. They then cleared the cabbage, corn, turnips, potatoes with surgical care put them into a kettle of vegetable oil, brought by Qurumboy. The well-oiled, clear oil lay in the bottom of the blackened kettle. Qurumboy began spreading the fire by adding dry dung. The fire burned quite a long time but, for some reason the oil was not warmed up. there was no smoke rising from it. Suddenly the heated oil began to boil. Seeing this, Qurumboy and his mother became surprised. It turns out that the seller was a liar, and he sold Qurumboy not cotton oil, but cold tea, which looked similar to oil.Then Qurumboy spent one week using the money on transportation, he went into town looking for the seller, a scoundrel on the market, but could not find him. Now, cotton oil, thanks to the government and our generous president, appeared on the shelves. Although, more expensive, but there it was. I don't understand people. Some complain all the time, because of the light turning, then about the shortage of gas for their furnace, then about drinking water. If it was my choice, I would have destroyed all those power lines, poles, in general electronics. It turns out this electric current is the most dangerous and harmful substance for human life. How many people died from the electric current in our village, when they picked an eletric breaker with a screwdriver in their hands, hoping to twist the meter, as to avoid paying for electricity. As the fire breaks out, with a green-red spark, the meter explodes in place with the host like a time bomb. Some of their houses were burned to the ground by a flash from power lines on their roofs into the attic, where dry hay that they were gathering for the cattle is ignited. It turns out, too, it's as flammable as gunpowder in a keg. It's better to live without electricity. In our village named after Chapaev every day, from evening  to morning  we should turn off the electricity. Naturally, I rejoice in this. My parents, my stepfather and stepmother are also happy. My stepfather to say, when the electricity is off I will not be watching TV and i'll fall asleep early. Yesterday I, was cleaning cows butts, suddenly, a chorus of villagers yelled  and I slightly had a heart attack. They loudly shouted: Uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!. I think, Mr. Sitmrat came on an armored personnel carrier with the oppisition starting the revolution. I went out Jogging on the street and see the villagers fleeing their homes, rustling their heavy coats and stomping with their tarpaulin boots without the soles.
- What are you saying, fellow villagers?! - I asked them.
- The lights on! - Thank you, our wise President and government! - they answered with a shout of joy. Through later hours, as they finished their food, they were waiting to watch television, the electricity had turned off.
Some citizens complain about the lack of gas. Well, what can you do, if these fools do not even know how dangerous this gas is. Last year in the winter the gas is nearly burned our house. In our village, people in order to take more gas, installed motors mounted into the furnace. And with the help of this mechanism, they extract the gas from the pipe, leaving small amounts of fuel to their neighbors. After consulting with my stepfather and stepmother, I also bought a motor of this kind and mounted it in the pipe of our furnace. As the motor began to work, immediately began to create blue flames in the furnace and it terribly buzzed like a ship sailing in the icy expanses of the Arctic ocean. The flame in the furnace fluttered like a flag on a flagpole and in a short time we became warm.  My stepfather and stepmother rejoice, praising me. When it became stuffy, I had to take off my coat and hat with earflaps and sit in my undershirt. Our home became like a Finnish sauna and I had sweat all over me. Even breathing became difficult from the unbearable heat. Suddenly, the motor mounted into the pipe of the furnace, giving the sound of bats, flying in different directions, then the motor exploded. It turns out the pressure on the gas pipeline rose sharply. I saw the flames have risen to a meter and a half, if not more, and our shack has turned into a stone cave of a fiery hell. My stepmother in hysterics shouted in a shrill voice like a whistle of an ancient factory, calling for the help of people. I'm shocked. I stand still. I see my stepfather is also snarling like a wild man at a waterfall.
-  Mizhappar! Look, my adopted son, the sheepskin is burning with the mattress by the furnace!Put it out, for God's sake! Oh, Lord! - he growled.
- I see, I see, stepfather! I will put the fire out!  I growled in reply, and began feverishly to trample on the flame, which was raging terribly near our furnace. I trampled the fire with my flat-footed feet, like the fins of scuba divers, and finally, I managed to successfully contain the fire. But, during the struggle with the fire, my pants burned up to my knees and they turned into shorts. I've been afraid of gas ever since. Our poverty saved us from destruction. Because we except the clay floor, clay walls and ceilingmade out of almost nothing. If we had wooden floors and ceilings, luxurious furniture, it would definitely burn down. From there, and the popular saying complained that not beauty, but the poor will save the world. Here you are a great scientist in the field of profanity, think for yourself, if the people of the whole planet were poor, they would not be able to invent atomic and nuclear bombs, right, Mr. Sitmrat? Would a poor, hungry man think about inventions? they would only think about filling their stomach. They, too, would hope to find dry bread, and would work on the cotton plantations, from morning to evening, picking cotton, not ceasing even in the cold days of December in a place with their children. I firmly believe that wealth and luxury are the number one enemy of all mankind. After the fire that broke out in our house, it looked like a closet, I dismantled the pipes from the gas pipeline and we began to heat our shack with dung, that is, cow dung. Although dung in a furnace burns slowly and smells bad, at least it is safe for human life. Extracted dung is also not difficult. Sit on a donkey and go to the lawn where the juniper trees grow, where there is a lot of dung, which cows produced. Collect them, put them in your bag and the police will not even arrest you for it. Sometimes the mown rye field will also turn into a quarry fuel of energy resources for us, that is, for the poor. We need to live in harmony with nature, not destroy it.
With great respect, the member of collective farm, Mizhappar.January 21, 2008. 19 hours 15 minutes.
Collective Farm "Chapaev".

 

 

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

Подробнее...

 

https://twitter.com/A4AfE1VngECNYKx

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

 

 

Review by an unknown reader about the short novel of Holder Volcano "Falling leaves" in the electronic library"Ridley".


Dear readers, we sincerely hope that the short novel of Holder Volcano "Falling leaves" will not look like any of the already read by you in this genre. Through images do not remain without attention, appearing in different places of the text they perfectly harmonize with the main line. It is clear that the issues raised here will not lose their relevance in time or space. Considerable attention is paid to the place of events, which gives the color and realism of what is happening. Fascinating, sometimes funny, very touching makes it possible to think about yourself, evoking memories from life. Portrait of the protagonist picked up very well, from the first lines imbued with sympathy for him, empathize with him, rejoice at his success, and upset failures. There is a certain feature, try to go beyond the basic idea and to introduce the uniqueness, thanks to which there is a desire to return to read. As you get closer to the outcome, it becomes more important great and beautiful, cleverly hidden than what it seemed at first glance. As you get closer to the apotheosis inadvertently freezes the spirit and later felt the desire to follow multiple reading. In addition to the fascinating, exciting and interesting narrative, the plot also retains the logic and sequence of events. At first glance, the combination of love and friendship seem mundane and bored, but later come to the conclusion that the evidence of the selected studies. The short novel of Holder Volcano "Falling leaves" read free online unusual, as the product is sometimes incredible, but at the same time, very interesting and exciting.

19.09.2016.

Thank you very much for the sincere review of my work.

Sincerely, Holder Volcano.

The second review of an unknown reader about the short novel of Holder Volcano "Falling leaves" in the electronic library "Ridley".


Dear readers, there are interesting books, and there are very interesting books. To what category include the short novel "falling leaves" Holder Volcano you decide! Unwittingly living out the book - then disappear completely in it, then resume, finding Parallels and a private Foundation, and suddenly grow a soul. From the first lines visual images draw attention to themselves, they are in many ways distinct, colorful. The finale is a little tightened, but it compensates a totally unpredictable ending. Thanks to the dynamic and fascinating story, the book keeps the reader in suspense from beginning to end. Harmonious mutual admiration of conflict episodes with the external surrounding reality, once again confirm the talent and skill of the literary genius. Thanks to the mind, charisma, wit and nobility, you instantly feel sympathy for the main character and his companion. Soft irony along with comic situations are so harmoniously woven into the plot that they become an inseparable part of it. This short novel is a kind of mystery posed to the reader, and the usual logic is not to solve it, until the very last page. The Creator is in no hurry to prematurely reveal the idea works, but through the actions with the help of the hints in the dialogues gradually brings to his readers. The themes of love and hate, good and evil, friendship and enmity, no matter what time they are touched upon, always remain relevant and urgent.
-------------------------------------------------------------------
Thank you very much for the sincere review of my work.
Sincerely, Holder Volcano.

This short novel  has magic. If you start reading this book, you won't be able to stop.The story just drags you in like quicksand in the desert and swallows. Read and enjoy.


Copying, distribution, and commercial use the short novel of Holder Volcano "Falling leaves" without the written consent of the copyright holder is prohibited.


Sincerely, Holder Volcano.

"Falling leaves"

(The short novel)

(Translated by author)Chapter 1

Spring fields

 Spring, birds singing in the high poplars at field mill, where the white acacia. Recently, among the thorny branches of acacia could see a nest of magpies, and now it disappeared from sight among the leaves and flowering bunches of the tree. Magpies are very smart birds. They know that boys can't climb a tree, whose thorny branches, as its sharp spiny thorns may hurt to scratch his hands and feet and even to rip their harem pants. Acacia flowers have captured the soul like Souvenirs made from pieces of white porcelain. The pleasant smell of these bunches winds spread across the field where farmers work. Khurshida worked, knocking hoe on the rocky field. It was a girl of eighteen, fair-skinned, with a dense and gentle curly dark brown hair, with a slender figure and magnificent Breasts, with hazel eyes, and clear eyes. She is so beautiful smiling coral lips, showing white healthy and beautiful teeth, that a lot of guys in the village were crazy about her. But Khurshida did not pay attention to either one of them, as she felt for him the tender feelings called love. His indifference she has increased "oppression" on the lovers. She didn't even answer your love letters that boys wrote and passed her through her friends.

Khurshida"s father Abduljabbar very strict towards his daughter Khurshida and his difficult character and behavior more like a stepfather than her own father. He often drinks alcohol and satisfied with drunken fights. But Abduljabbar is a good specialist in the field of sheep shearing. He works as a mechanic on a cattle farm. Repairs on the farm milking machines, automatic drinking bowls, conveyors, cleaning barns, combines, forage shredders and so on.
Although Abduljabbar is not a religious fanatic, but he strictly prohibits Khurshida to go to parties dedicated to the birthday of her classmates, which was attended by boys. Abduljabbar swore that if his daughter Khurshida will disgrace their family, he will curse. So mother of Khurshida Raheela every day insisted that she did not play with fire and was cautious in communication with her classmates and other unknown guys, Raheela knew that the class of her daughter not all girls were friendly with Khurshida. That is, some girls are jealous of Khurshida and look at her with despise, because she's pretty and many guys were in love her but not with them.

With these thoughts in mind, Khurshida continued to work on the field, leveling soil for planting cotton. She loves to work in the fields alone, as nobody bothers to think about what she wants to think. Loneliness for her freedom was like the boundless sky. Sometimes Khurshida stops to straighten her back, listening to the distant of a sad voice of an alone hoopoe which comes from Willow Grove, where the wind wanders drunk. From far away came the muffled rumble of a lone tractor. Khurshida thoughtfully watched agile low flying swallows. They flew over the fields, almost touching the ground, and its white belly and wings similar to bent black daggers with sharp blades. Then again she set to work, humming a sad song about love. And the sun slowly but surely rose to the tip of the sky. Khurshida worked on the field under the scorching sun and stopped work only when on the hill, the cook Tubo shouting the beginning to entice people for lunch.

-Choygaaaaaaaaa!- she cried, and her voice flew over the spring fields, like a bird freed from its chest.

Leaving the hoe on the edge of the field, Khurshida went to the side of the field mill. Approaching her, she smelled a delicate sweet smell fragrant acacia which bloomed near the field camp, which grew tall poplars and weeping willows. At this point, of the cultivator, which stopped near a field camp, jumped a young tractor driver of about twenty to twenty five, in a worn skullcap, tall, broad-shouldered, snub-nosed, with curly hair, with a mustache above fleshy lips, a peculiarity of the guy with a green scar on his left eyebrow. It gave him the appearance of harshness and masculinity. His appearance resembled a Roman Gladiator who fought with his bare hands with hungry tigers. Khurshida had not seen this tractor driver in these parts, but I just remembered his tractor, which she just watched from afar in the cotton field. While Khurshida was removed from the branches of the mulberry tree a small pouch in which was bread, sugar, welding, aluminum spoon, and a mug with a bowl, the tractor driver was already standing in the queue at the field tin samovar, where workers were poured theirself a Cup of boiling water. Taking her mug, Khurshida poured her the tea and also got in line. Seeing her, the guy turned to look and gave up his place. Not expecting such a gentleman, Khurshida thanked the young tractor driver and kindly smiled. After a few minutes the guy started to talk to her:
- Girl, let me tell you an amazing story while we stand in line. In short, yesterday I go past this tree - beauty!- from the white acacia flowers that you can’t stop looking at. The acacia blooming was like a young bride in a white wedding dress! I stopped involuntarily admiring the unusual beauty of this tree, looking at it with delight, like a farmer who came from a distant village with a bag on his shoulders, who first saw the city. Then there was gunfire. I thought, there was a terrorist shooting at me from the machine gun. I quickly lay down on the ground, so he couldn’t fire the whole clip at me. I layer down for a while and I look, and there's a singing magpie. Well, I felt ashamed about myself. Stood up, looked around, found my dirty skullcap, shook off the dust, jammed it on my head and went on. It’s a good thing nobody but me saw it.

After hearing the story of the tractor driver, everybody having lunch amicably laughed. Khurshida too, then came their turn. But, unfortunately, boiling water ceased to flow from the samovar's tap. It turned out that the cause was the fact that in the samovar boiling water level dropped below the level of the faucet, so it stopped showering. But the tractor driver found a way out: he asked Khurshida to bend the samovar and pour the boiling water into a mug, which he set up.

- Okay - agreed Khurshida and when the young tractor driver framed his mug to the tap of the samovar, Khurshida gently bent the samovar. But then disaster struck: Khurshida accidentally dropped the samovar, and he fell over, the young tractor driver scalded with boiling water. Tractor driver, making a face from a severe burn, started to jump from the pain, leaning on one leg, pulling air into the lungs.

- Vsss -ah-aaah! Vsss-ahh-ahhhh! Ooooohhhh!- he jumped from the stinging pain and spun like a dog chasing its tail.

Khurshida started to cry, not knowing what to do and how to calm the poor tractor driver. And workers who had already begun eating, all got up from their seats, feeling for the tractor driver who accidentally scalded with boiling water. Some laughed, especially when the timekeeper Abdelkasim cried, you take off your pants and jump right into the pond!

- Oh, excuse me, for God's sake, mister! This is all my fault!.. Badly burned?! Poor!.. I don't know Your name... what your name? - Said Khurshida, crying and circling around the guy in confusion.

A young tractor driver, holding his scalded thigh, stopped for a moment and with a grimace on his face said:

- Me? A-aaaaah- ahhhh... my name is Sultan!

- Oh, Mister Sultan, sorry! I didn't want to... - said Khurshida with tears in her eyes.

-Don't worry, girl, about anything... Aa-a-ahhh-ahhh... Ahh-ahh-ahh....My leg will get better before the wedding said tractor driver Sultan, smiling through the grimace on his face, continuing to jump on one leg.
Then he asked, distorting the face of unbearable pain:
-And You? What's your name?

- Me? Oh yeah, my name is Khurshida.

-Very nice... Vsss-aaaaa-aah... Yyyyh! That's a beautiful name, like you, honestly. You, Khurshida, do not pay attention to me. Better get yourself something to eat. Its lunch time right now... - said Sultan, continuing to rely on one leg to alleviate the pain.

- No, I will not eat. Well, how am I supposed to eat when you suffer because of me? - cried Khurshida.

Here the tractor driver Sultan stopped limping and said.

- Well, Khurshida, now quit crying! After all, people are looking at us. Already released the pain, don't you worry. I have everything in order. Don’t you believe my words? Well, then I have no choice but to prove to you that I'm healthy as an ox.
Here look and, humming a tune, he began to dance, stamping their tarpaulin boots, as a dancer with great experience.

Sultan danced, whirling like a whirlwind and singing cheerful music. Seeing this, everyone around laughed as if the viewers who are watching a funny presentation of a wandering artist. Khurshida was also smiling through her tears, rejoicing that the Sultan let go of the pain.


 

Подробнее...

 

132221451_gorod_Brempton (202x216, 31Kb)

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

Dalakazan

(The short novel)

Translated by the author.

 


Any commercial use of the short novel "Dalakazan" by Holder Volcano is prohibited without the prior written consent of the author.
This is the birth of a new genre in world literature. If you do not believe, then read this work to the end, and You will firmly see this.This short novel has its magic that will cause you to read unstoppable. You won't even notice that you read the whole book from start to finish, and you will read it over and over again. I personally believe this.

All an enjoyable read!

(Holder Volcano)Chapter 1

Bank robbery in broad daylight


A gang of masked robbers, armed to the teeth, suddenly burst into the Bank with wild cries, threatening to shoot anyone like a partridge who dares to show the slightest disobedience or resistance. They ordered all Bank employees to lie down on the floor and not move.
- Anyone who tries to raise his head, immediately receive a bullet in the forehead! - one of them shouted.
One of the employees of the Bank, of about forty, tall, skinny build, with a nose like the beak of an eagle named Dalakazan, the bandits raised, pointing at him nervously, with trembling hands, the barrel of the machine gun:
-Come on, bastard! You will help us commit the robbery of the century!Come on, open the safe and put the money in those bags! If you try to give signals to the cops, pressing the alarm button, then you, instantly turn into a corpse! - shouted another thug, as he kicked Dalakazan's butt hard.
-Okay!Okay! I'll do anything you say!Just please don't kill me!I have a family and young children! -begged them Dalakazan. He obediently walked towards the cash register, raising his thin arms high, like a young soldier in a hot spot of the planet who had just been captured.


 

Подробнее...